Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
PROC/2014/22 - Ανάπτυξη εφαρμογών, συντήρηση και γραφείο εξυπηρέτησης (ADM &...
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
PROC/2014/22.
PROC/2014/22 - Ανάπτυξη εφαρμογών, συντήρηση και γραφείο εξυπηρέτησης (ADM & SD).
Οι συμβάσεις που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό αφορούν σε υπηρεσίες γραφείου εξυπηρέτησης (τμήμα 1), υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης για επιχειρηματικές εφαρμογές της ΕΑΚΑΑ (τμήμα 2) και υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών (τμήμα 3).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
10/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
31/07/2015 16:00
07/08/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Γραφείο εξυπηρέτησης Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει πολλαπλές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χρήστες. Το αντικείμενο του τμήματος 1 είναι η παροχή γραφείου εξυπηρέτησης ενός και μόνο σημείου επικοινωνίας και βάσει πιστοποίησης ITIL για τις υφιστάμενες εφαρμογές της ΕΑΚΑΑ και τυχόν μελλοντικές εφαρμογές.
Παρτίδα 2 Επιχειρηματική στήριξη Η ΕΑΚΑΑ παρέχει εφαρμογές και υπηρεσίες τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χρήστες. Το αντικείμενο των υπηρεσιών για το εν λόγω τμήμα είναι η διάθεση επιπλέον προσωπικού με την ιδιότητα γραφείου εξυπηρέτησης λειτουργικών εφαρμογών για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες επιχειρηματικών εφαρμογών της ΕΑΚΑΑ.
Παρτίδα 3 Υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών Ο ανάδοχος θα αναπτύξει και θα συντηρήσει τις υφιστάμενες εφαρμογές, θα ενσωματώσει και θα δημιουργήσει νέες εφαρμογές και θα επεκτείνει το ενδιάμεσο λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 110-198995 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/06/2015 00:00