Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/07/2021
Ημερομηνία λήξης:
08/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και πρόβλεψης της απόδοσης (MARSOP)
Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 22 του οριζόντιου κανονισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής REG (2013) 1306 σχετικά με την παρακολούθηση των αγροτικών πόρων (MARS - Monitoring Agricultural Resources), το JRC.D.5 παρέχει στη ΓΔ AGRI έγκαιρες, ανεξάρτητες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την ανάπτυξη των καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών προβλέψεων των αγροτικών αποδόσεων και της παραγωγής στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τη ΓΔ AGRI για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη λήψη αποφάσεων στις γεωργικές αγορές.Οι επιχειρησιακές υπηρεσίες υποστηρίζουν τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος πρόβλεψης απόδοσης των καλλιεργειών MARS (MCYFS) στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης των καλλιεργειών στο JRC.Για την τρέχουσα σύμβαση, οι επιχειρησιακές υπηρεσίες για το σύστημα πρόβλεψης απόδοσης καλλιεργειών MARS (MCYFS) οργανώνονται σε τρεις διαφορετικές παρτίδες.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
7,500,000.00 EUR
77100000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Γεωργο-μετεωρολογικά στοιχεία
Στόχος της παρτίδας 1 είναι η απόκτηση και επεξεργασία γεωργο-μετεωρολογικών δεδομένων για εισαγωγή και χρήση στο σύστημα MARS. Οι πηγές μετεωρολογικών δεδομένων προς απόκτηση και επεξεργασία είναι βασικά δύο: παρατηρούμενα καιρικά δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς στην Ευρώπη και τυποποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα που παράγονται στο Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων (ECMWF - European Centre for Medium-range Weather Forecasts) σε διάφορες χρονικές στιγμές. Η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο, τη χωρική και χρονική συνάθροιση και σχεδόν την πρόσληψη σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα MARS.
Παρτίδα 2
Δορυφορικά δεδομένα
Η παρτίδα 2 υποστηρίζει την υποδομή τήλε-ανίχνευσης του συστήματος πρόβλεψης απόδοσης των καλλιεργειών MARS για διάφορες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας κάλυψης για ορισμένα προϊόντα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων, την προ επεξεργασία και τον υπολογισμό των παραγόμενων στοιχείων για τους δορυφόρους τήλε-ανίχνευσης METOP-AVHRR και τα προϊόντα Copernicus.
Παρτίδα 3
Γεωπονικές πληροφορίες από μοντέλα καλλιεργειών
Οι υπηρεσίες της εν λόγω παρτίδας περιλαμβάνουν την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο μοντέλων ανάπτυξης καλλιεργειών σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου βάσει παρατηρούμενων και/ή προσομοιωμένων μετεωρολογικών δεδομένων για συγκεκριμένες καλλιέργειες-στόχους. Με το αποτέλεσμα του μοντέλου, διενεργείται στατιστική ανάλυση για την πρόβλεψη των αποδόσεων. Η επιθεώρηση και η παρουσίαση της βάσης δεδομένων και της αποθήκης MARS του JRC που περιέχει αγροτο-μετεωρολογικά, γεωπονικά και άλλα σχετικά δεδομένα μέσω ειδικών εργαλείων και υπηρεσιών, όπως ο Viewer MARS του JRC, και η διάδοση δεδομένων και πληροφοριών μέσω προσαρμοσμένων πλατφορμών, όπως το MARS Explorer του JRC, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της παρτίδας 3.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 143-379167
Προκαταρκτική προκήρυξη
27/07/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2021/OP/1920
Επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες παρακολούθησης των καλλιεργειών και...
Προκήρυξη διαγωνισμού