Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα για τα χάσματα μεταξύ των φύλων σε μη αμειβόμενη μέριμνα, ατομικές και κο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIGE/2021/OPER/10
Έρευνα για τα χάσματα μεταξύ των φύλων σε μη αμειβόμενη μέριμνα, ατομικές και κοινωνικές δραστηριότητες
Γενικός στόχοςΟ γενικός στόχος της μελέτης είναι η συμπλήρωση των κενών δεδομένων στον τομέα προτεραιότητας της πολιτικής της ΕΕ μέσω της συλλογής δεδομένων ερευνών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα χάσματα μεταξύ των φύλων σε μη αμειβόμενη μέριμνα, ατομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.Ειδικοί στόχοιΟ/Οι ειδικός/ειδικοί στόχος/στόχοι είναι:Ειδικός στόχος 1: βελτίωση της ικανότητας του Δείκτη Ισότητας των Φύλων να καταγράφει αλλαγές στο πεδίο του χρόνου με έναν πιο εννοιολογικά ορθό, συνεκτικό και τακτικό τρόπο.Ειδικός στόχος 2: υποστήριξη της παρακολούθησης της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025, ιδίως στον τομέα προτεραιότητάς της σχετικά με τη μείωση του χάσματος στον τομέα της μέριμνας μεταξύ των δύο φύλων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
450000.00 EUR
450000.00 EUR
79311300
LT
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/07/2021 00:00
13/09/2021 10:00
14/09/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 144-381682
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/07/2021 00:00