Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μείωση του διοικητικού φόρτο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2012-0061
Μελέτη σχετικά με την «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μείωση του διοικητικού φόρτου» (SMART 2012-0061).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι μια μελέτη που θα πραγματευτεί τη σχετική δράση στο σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση 2011–2015 σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Η εν λόγω μελέτη στοχεύει: i) στη διαπίστωση της τρέχουσας κατάστασης των πραγμάτων στην ΕΕ ως προς την αρχή της «εφάπαξ» καταχώρισης και ως προς την «απαίτηση να καταστούν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες ο κύριος αγωγός για την παροχή υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης, ii) στην ανάλυση του κόστους και του οφέλους από τη μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδίως κατά την εφαρμογή της αρχής της «εφάπαξ» καταχώρισης, και iii) στην παροχή ενός χάρτη πορείας για περαιτέρω μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής δυνητικών πορειών μελλοντικής δράσης και μιας περιγραφής των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων, ως βάσης για διάλογο μεταξύ των κρατών μελών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
27/06/2012 00:00
24/08/2012 23:59
31/08/2012 16:00
17/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 121-199938
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/06/2012 00:00