Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06D30/2015/M019.
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με κατανεμητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill και Pierre Pflimlin,...
Εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων SRZ (με καταμετρητές ζώνης) των κτιρίων Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM), Pierre Pflimlin (PFL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.Ο αριθμός εγκαταστάσεων SRZ στο σύνολο των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι 88.Οι εν λόγω εγκαταστάσεις κατανέμονται ως ακολούθως:— κτίριο Louise Weiss:Πύργος: 36;Κτίριο Υποδοχής Κοινού (ERP): 37,— κτίριο Winston Churchill: 8,— κτίριο Salvador de Madariaga: 4,— κτίριο Pierre Pflimlin: 3.Αντικείμενο του παρόντος σχεδίου είναι:— η παροχή της απαραίτητης ηλεκτρικής ισχύος στις εγκαταστάσεις SRZ για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC).Η εν λόγω προς παροχή ηλεκτρική ισχύς πρέπει να περιλαμβάνει περιθώριο επέκτασης ύψους 25 % που ζητείται από την ΓΔ ITEC. Μια νέα διανομή θα πραγματοποιηθεί για την τροφοδοσία με κυμάτωση και την «φυσιολογική/έκτακτη» τροφοδοσία των μονάδων διανομής ισχύος (PDU) των πλαισίων. Κανένα άλλο στοιχείο δεν θα συνδεθεί σε αυτή τη νέα διανομή,— η παροχή της απαραίτητης ισχύος κλιματισμού για την επίτευξη της κατάλληλης θερμοκρασίας στις εγκαταστάσεις SRZ σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΔ ITEC.Κατά τη διάρκεια των εργασιών κλιματισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφαρμόσουν μια λειτουργική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση των εφεδρικών ερμαρίων κλιματισμού σε λειτουργία έως τη θέση σε λειτουργία των νέων κύριων ερμαρίων κλιματισμού. Η εν λόγω λειτουργική ρύθμιση θα πρέπει να περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.Εάν χρειαστεί να τεθούν εκτός λειτουργίας τα 2 ερμάρια κλιματισμού (κύριο και εφεδρικό), οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη θερμοκρασία στις εγκαταστάσεις SRZ όπου διεξάγονται οι εργασίες, κατά τη διάρκεια των διακοπών λειτουργίας των εν λόγω ερμαρίων κλιματισμού, με οποιοδήποτε μέσο θα κρίνουν χρήσιμο (για παράδειγμα: τοποθέτηση προσωρινών φορητών κλιματιστικών).Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καθορίσουν ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο για τη διασφάλιση της μονιμότητας κατά τις περιόδους των ολομελειών, και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.Το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να παρέμβει χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης στις εγκαταστάσεις SRZ που αποτελούν...
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
21/09/2015 23:59
25/09/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 121-219792 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/06/2015 00:00