Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

NEW TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS: 8/9/2015. A corrigendum will be published in TED. - 18/08/2015: Two new annexes n. 5 (Financial bid :scenario 1 and scenario 2) are now available. 28/08/2015 Important clarifications about the financial offer have been given in question/answer n. 23
Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με τη διεθνή πολιτική συνεργασίας στον τομέα της βιομηχα...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/006
Σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με τη διεθνή πολιτική συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανίας και των ΜΜΕ.
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο «σε διαδοχική σειρά» που θα περιλαμβάνει τους 4 υποψηφίους με τις υψηλότερες βαθμολογίες και θα καλύπτει τη συνεργασία με χώρες εκτός της ΕΕ στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ περιλαμβανομένων ζητημάτων ρυθμιστικής συνεργασίας, πρώτων υλών, διαστήματος/GNSS, τουρισμού, δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.Η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην επιλογή αναδόχου ικανού να παράσχει εξωτερική ικανότητα εμπειρογνωμοσύνης διάρκειας μερικών ανθρωποημερών που θα χρησιμοποιηθεί, κατόπιν αιτήματος, με τη μορφή επιμέρους αιτημάτων υπηρεσιών. Πριν από τη σύναψη επιμέρους συμβάσεων βάσει των εν λόγω αιτημάτων, θα οριστεί το λεπτομερές περιεχόμενο και ο ακριβής προϋπολογισμός τους. Τα αιτήματα υπηρεσιών θα ορίζουν την ακριβή φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν ήτοι, είδος ανάλυσης, οργάνωση εκδηλώσεων, εργασιακές ρυθμίσεις, περιλαμβανομένων των πόρων που θα διατεθούν, ακριβής διάρκεια, καθώς και απαιτούμενη μορφή για την υποβολή αναφορών κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 159-291559 Διορθωτικό 19/08/2015 00:00
2015/S 133-244604 Διορθωτικό 14/07/2015 00:00
2015/S 130-238687 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/07/2015 00:00