Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτικό σχέδιο - Ανάπτυξη ικανοτήτων για την κοινωνία των πολιτών των Ρομά και ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Πιλοτικό σχέδιο - Ανάπτυξη ικανοτήτων για την κοινωνία των πολιτών των Ρομά και ενίσχυση της συμμετοχής της στην παρακολούθηση...
Οι στόχοι του εν λόγω πιλοτικού σχεδίου είναι να συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων της τοπικής κοινωνίας των πολιτών των Ρομά, καθώς και ενός μηχανισμού παρακολούθησης, σχετικά με την ενσωμάτωση και ένταξη των Ρομά σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ (μη περιλαμβανομένης της Μάλτας).Τούτο περιλαμβάνει ειδικότερα την παραγωγή και διάδοση σκιωδών εκθέσεων («shadow report») στο πλαίσιο τον οποίων οι συνασπισμοί της κοινωνίας των πολιτών ή ΜΚΟ θα μπορούν να συμπληρώνουν ή να παρουσιάζουν εναλλακτικές πληροφορίες και δεδομένα στις εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών τους για την ένταξη των Ρομά. Η παρακολούθηση θα επικεντρωθεί στην τοπική υλοποίηση των στρατηγικών στους 4 βασικούς τομείς (την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη στέγαση και την υγεία), στους τομείς της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων και θα παράσχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, τη χρήση των πόρων της ΕΕ και την ενσωμάτωση της διάστασης των μέτρων ένταξης των Ρομά σε πολιτικές δημόσιας εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας και στέγασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους ικανότητας, οι υποψήφιοι (δηλ. σε περίπτωση κοινής προσφοράς, η συνδυασμένη ικανότητα όλων των μελών της κοινοπραξίας και των καθορισμένων υπεργολάβων) πρέπει να αποδείξουν ότι ο ετήσιος ενοποιημένος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό των 300 000 EUR (μέσος όρος των τελευταίων 3 ετών).Πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:— ο συμπληρωμένος «Απλοποιημένος ισολογισμός» και ο συμπληρωμένος «Απλοποιημένος λογαριασμός κέρδους και ζημίας» για τα τελευταία 3 έτη (πρέπει να συμπληρωθεί το παράρτημα 3),— αντίγραφο του λογαριασμού κέρδους και ζημίας και του ισολογισμού των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,— ελλείψει αυτού, κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις,— απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, κατά περίπτωση.Εάν, για κάποιον ειδικό λόγο τον οποίο η αναθέτουσα αρχή θεωρεί δικαιολογημένο, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να παράσχει κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί σχετικά με τον ειδικό λόγο και την αιτιολόγησή του στην προσφορά. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, προς επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψήφιου.
Βλέπε παραπάνω.
Η επαγγελματική και τεχνική ικανότητα του υποψήφιου θα αξιολογηθεί βάσει ενός οργανογράμματος που επεξηγεί τα καθήκοντα κάθε μεμονωμένου ατόμου που προτείνει ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες στους κύριους τομείς όπως περιγράφεται κατωτέρω για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.Η ομάδα πρέπει να πληροί οπωσδήποτε τα εξής κριτήρια:— τουλάχιστον 1 μέλος της ομάδας πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιείται στον τομέα της ένταξης των Ρομά,— τουλάχιστον 6 μέλη της ομάδας πρέπει να είναι ειδικοί εμπειρογνώμονες με κοινή συναφή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, της στέγασης, της καταπολέμησης των διακρίσεων/διακρίσεων κατά Αθίγγανων. Απαίτηση για τους εν λόγω εμπειρογνώμονες θα πρέπει να αποτελεί η ειδική εμπειρία σε πολιτικές στήριξης της ένταξης των Ρομά ή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και η πολύ καλή γνώση του τοπικού πλαισίου που επικρατεί σε χώρες με μεγάλες κοινότητες Ρομά ή/και οι πλέον έντονες προκλήσεις,— τουλάχιστον 1 μέλος της ομάδας πρέπει να έχει σχετική και αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό δικτύων ΜΚΟ και στη στήριξη της αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας,— τουλάχιστον 1 μέλος της ομάδας πρέπει να έχει σχετική εμπειρία στη σύνταξη εκθέσεων για πανευρωπαϊκό κοινό.Το άτομο που ορίζεται ως συντονιστής/επικεφαλής του έργου στη σύμβαση πρέπει να διαθέτει:— αποδεδειγμένη ικανότητα συντονισμού και εκτέλεσης των διοικητικών καθηκόντων σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση συμβάσεων και έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Τα κριτήρια επιλογής, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από κοινού από τα μέλη της ομάδας, έχουν ως εξής:α) αποδεδειγμένη ικανότητα συντονισμού και εκτέλεσης των διοικητικών καθηκόντων σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση συμβάσεων και έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,β) αποδεδειγμένη ικανότητα σύστασης της κατάλληλης οργανωτικής δομής για την εκτέλεση όλων των εμπλεκόμενων καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθηκόντων υλικοτεχνικής υποστήριξης,γ) ικανότητα διάθεσης της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης για τη συνεργασία με ΜΚΟ σε ολόκληρη την ΕΕ με προτεραιότητα στις χώρες με τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρομά ή/και τις πλέον έντονες προκλήσεις,δ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και των εθνικών γλωσσών τουλάχιστον των χωρών με τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρομά και/ή τις πλέον έντονες προκλήσεις για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Επιτροπή και σε εθνικό επίπεδο,ε) επαρκείς ικανότητες σχεδιασμού και οργάνωσης καθώς και ικανότητα διευκόλυνσης συναντήσεων.Σε περίπτωση που συμμετέχουν στην προσφορά διάφοροι παρέχοντες υπηρεσίες/υπεργολάβοι, θα πρέπει να διαθέτουν από κοινού την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν.Αποδεικτικά στοιχεία:Τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρασχεθούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων:1. οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά τους αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους της ομάδας/εμπειρογνώμονα που θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των εργασιών, όπου θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα πτυχία και διπλώματα, η επαγγελματική εμπειρία, το ερευνητικό έργο, οι δημοσιεύσεις και οι γλωσσικές τους ικανότητες. Τα βιογραφικά σημειώματα θα παρουσιαστούν, κατά προτίμηση, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής, της 11.3.2002, για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος (CV), ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 66,2. το μέρος της σύμβασης το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών σκοπεύει να αναθέσει σε υπεργολάβους.
Βλέπε παραπάνω.
Σημεία αναφοράς
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 131-239895
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/07/2015 00:00