Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ανάπτυξης, εξειδικευμένων υπηρεσιών, λύσεων τεχνολογίας, υπηρεσιών υποστή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/10/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/907
Παροχή ανάπτυξης, εξειδικευμένων υπηρεσιών, λύσεων τεχνολογίας, υπηρεσιών υποστήριξης σε λογισμικό ΤΠ – DSTS 2
Σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες παροχής συμβουλών/υλοποίησης για λογισμικό, συστήματα και ανάπτυξη σχεδίου.• Παρτίδα 1: Έργα και εφαρμογές ΤΠ: υλοποίηση νέων εφαρμογών, σημαντικών βελτιώσεων και νέων εκδόσεων για υφιστάμενες εφαρμογές, καθώς και δραστηριοτήτων συντήρησης του κύκλου ζωής των εφαρμογών,• Παρτίδα 2: Υποδομή ΤΠ, λειτουργίες και ασφάλεια: στον τομέα της υποδομής ΤΠ και των επιχειρήσεων, παροχή συστημάτων αποθήκευσης, εφεδρικών συστημάτων, συστημάτων εικονικοποίησης, συστημάτων δικτύου και επικοινωνιών, καθώς και συστημάτων υποστήριξης της λειτουργίας και της αποστολής. Επιπλέον, στους τομείς ασφάλειας ΤΠ, περαιτέρω προστασία της υποδομής ΤΠ και των καθημερινών λειτουργιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
17600000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/10/2021 00:00
11/01/2022 16:00
12/01/2022 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Σχέδια και εφαρμογές ΤΠ
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Υποδομή ΤΠ, λειτουργίες και ασφάλεια
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 242-636646
Διορθωτικό
14/12/2021 00:00
2021/S 230-601937
Διορθωτικό
26/11/2021 00:00
2021/S 223-585911
Διορθωτικό
17/11/2021 00:00
2021/S 211-549092
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/10/2021 00:00