Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έλεγχος της συμμόρφωσης των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.A.2/FRA/2012/0032
Έλεγχος της συμμόρφωσης των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος και των...
Η σύμβαση-πλαίσιο διαιρείται σε 2 τμήματα: το πρώτο τμήμα (80 % της συνολικής αξίας) αφορά μελέτες που θα αναλύσουν τη συμμόρφωση των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά των οδηγιών στον τομέα της νομοθεσίας της ΕΕ περί περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών· το δεύτερο τμήμα αφορά μελέτες τεχνικής βοήθειας, δηλ. μελέτες που θα αξιολογήσουν από νομικής και τεχνικής άποψης τις πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο καταγγελιών, διαδικασιών που προηγούνται της άσκησης προσφυγής ή διαδικασιών επί παραβάσει, ή στο πλαίσιο υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
12/06/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
06/08/2012 16:00
20/08/2012 00:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Έλεγχος συμμόρφωσης
Μελέτες που θα αξιολογήσουν τη συμμόρφωση των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά των οδηγιών στον τομέα της νομοθεσίας της ΕΕ περί περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών.
Παρτίδα 2
Τεχνική αξιολόγηση
Μελέτες που θα αξιολογήσουν από νομικής και τεχνικής άποψης τις πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο καταγγελιών, διαδικασιών που προηγούνται της άσκησης προσφυγής ή διαδικασιών επί παραβάσει, ή στο πλαίσιο υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 110-182015
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/06/2012 00:00