Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
PE-ITEC-TVDIS14.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
PE/ITEC-TVDIS14.
PE-ITEC-TVDIS14.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ολοκλήρωση λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εξοπλισμού και της παροχής σχετικών υπηρεσιών, για την υποδομή και τα συστήματα τηλεοπτικής διανομής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Η πρόσκληση PE/ITEC-TVDIS14 αποτελεί διοργανική πρόσκληση υποβολής προσφορών. Εκτός από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι συμβάσεις που θα προκύψουν θα ισχύουν για τις ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:— Ευρωπαϊκή Επιτροπή,— Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,— Επιτροπή των Περιφερειών,— Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,— Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.Οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα διάφορα τμήματα της σύμβασης-πλαισίου και στην παρούσα προκήρυξη νοούνται, κατά περίπτωση, ως αναφορές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που αναφέρονται ανωτέρω, είτε μεμονωμένα είτε συνολικά.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/08/2015 00:00
06/11/2015 23:59
13/11/2015 12:00
20/11/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 209-378679
Διορθωτικό
28/10/2015 00:00
2015/S 174-315834
Διορθωτικό
09/09/2015 00:00
2015/S 167-303645
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/08/2015 00:00