Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2021/927
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και τις εξωτερικές...
Η EASO επιδιώκει την προμήθεια υπηρεσιών ασφάλειας από επαγγελματίες και αξιόπιστους παρόχους, για τη διασφάλιση του προσωπικού της, των απασχολούμενων ατόμων και των περιουσιακών στοιχείων στην έδρα της EASO, στις επιχειρησιακές μονάδες του τομέα στη Μάλτα και σε περίπτωση διοργάνωσης εξωτερικών εκδηλώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
5500000.00 EUR
5500000.00 EUR
79710000
MT
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/11/2021 00:00
20/12/2021 16:00
21/12/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 226-593899
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/11/2021 00:00