Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
15.ESI.OP.067 Φωτονικές τεχνολογίες ραδιοσυχνοτήτων (RPT).
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
15.ESI.OP.067.
15.ESI.OP.067 Φωτονικές τεχνολογίες ραδιοσυχνοτήτων (RPT).
Στόχος της μελέτης είναι η εξέταση των εξελίξεων της τεχνολογίας στον τομέα της φωτονικής ραδιοσυχνοτήτων και των σχετικών οπτικών αναλογικών/ψηφιακών μετατροπέων (ADC), ο προσδιορισμός του τρέχοντος επιπέδου ωρίμανσης και του εφικτού επιπέδου ωρίμανσης στο εγγύς μέλλον (TRL), καθώς και της διαθεσιμότητας της εν λόγω τεχνολογίας, η ανάλυση του πιθανού χάρτη πορείας, των επιπτώσεων και των οφελών μέσω της ενσωμάτωσής τους σε στρατιωτικά συστήματα αισθητήρων, η ανάπτυξη των απαιτούμενων εργασιών για την επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου TRL και ο καθορισμός της διαθεσιμότητας της εν λόγω τεχνολογίας στην Ευρώπη. Ο τελικός στόχος της μελέτης είναι επίσης ο προσδιορισμός των δράσεων που απαιτούν αμυντικές δραστηριότητες Ε&Τ, καθώς και των απαιτούμενων επενδύσεων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο έως 15 ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/10/2015 17:00
20/10/2015 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 182-328515
Διορθωτικό
19/09/2015 00:00
2015/S 144-265069
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/07/2015 00:00