Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μικροχρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια για την χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/01/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010856
Μικροχρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια για την χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων
Ο γενικός στόχος της παρούσας ανάθεσης είναι η παροχή βοήθειας προς τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ όσον αφορά την παροχή στοχευμένης ανάπτυξης ικανοτήτων, συμβουλών σε σχέδια και υποστήριξης ανάπτυξης της αγοράς σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (δηλ. τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν χρηματοδότηση) που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φορέων χρηματοδότησης μικρής κλίμακας (MF) και κοινωνικών επιχειρήσεων (SE). Η συμβουλευτική υποστήριξη θα πρέπει να προωθεί επίσης την ανταλλαγή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στους αντίστοιχους τομείς των φορέων χρηματοδότησης μικρής κλίμακας (MF) και κοινωνικών επιχειρήσεων (SE) της Ευρώπης.Ο στόχος αυτής της συμβουλευτικής πρωτοβουλίας είναι διττός:1. η περαιτέρω ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και των αγορών των φορέων χρηματοδότησης μικρής κλίμακας (MF) και κοινωνικών επιχειρήσεων (SE) της Ευρώπης,2. η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους οργανισμούς μικροχρηματοδότησης και τους παρόχους κοινωνικών επιχειρήσεων, συμπληρώνοντας τα χρηματοοικονομικά προϊόντα στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU «Παράθυρο κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων» που στοχεύει σε αυτούς τους τομείς πολιτικής ή οποιεσδήποτε άλλες εντολές χρηματοδοτικών μηχανισμών φορέων μικροχρηματοδότησης ή/και κοινωνικών επιχειρήσεων που διαχειρίζεται ο Όμιλος ΕΤΕπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
7600000.00 EUR
79400000
Σημεία αναφοράς
22/11/2021 00:00
17/01/2022 12:00
18/01/2022 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδίων, υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων και υποστήριξης της ανάπτυξης της αγοράς στον τομέα...
Στο πλαίσιο της παρτίδας 1 οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν είναι οι ακόλουθες:— στοχευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων για τους παρόχους MF/SE μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και παροχής συμβουλών,— ανταλλαγή και διάδοση ορθών πρακτικών στον τομέα MF/SE της Ευρώπης,— προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το MFSETA,— αναλυτική υποστήριξη,— δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικά με το MFSETA,— Γραφείο εξυπηρέτησης για την χρηματοδότηση MF, τη χρηματοδότηση SE και τα ζητήματα που σχετίζονται με τον κώδικα,— ανάλυση χαρτοφυλακίου και κατασκευή αγωγών.Για λεπτομερείς πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες διαβάθμισης, εκτίμησης και αξιολόγησης για παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων της Ευρώπης
Στο πλαίσιο της παρτίδας 2 οι κύριες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν είναι οι ακόλουθες:— ανάλυση της οργανωτικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής απόδοσης επιλεγμένων παρόχων MF και SE της Ευρώπης μέσω θεσμικών εκτιμήσεων ή διαβαθμίσεων,— αξιολόγηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης από τους παρόχους μικροχρηματοδότησης.Για λεπτομερείς πληροφορίες βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 226-593903
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/11/2021 00:00