Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο COM 2015.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/10/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Σύμβαση-πλαίσιο COM 2015.
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις για την αξιολόγηση, επικοινωνία και διοργάνωση εκδηλώσεων στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εν λόγω σύμβαση-πλαίσιο θα συναφθεί με διάφορους οικονομικούς φορείς για 2 έτη, με δυνατότητα μίας ανανέωσης για 2 έτη κατ' ανώτατο όριο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
19/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/10/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αξιολόγηση Αξιολογήσεις στρατηγικών και προγραμμάτων γεωγραφικής συνεργασίας (περιφέρειες/χώρες), θεματικές πολυεθνικές αξιολογήσεις, αξιολογήσεις επιλεγμένων θεμάτων πολιτικής και τρόπων παροχής βοήθειας, ιδίως επιχειρήσεων δημοσιονομικής υποστήριξης. Στήριξη στη διάδοση των αποτελεσμάτων: διδάγματα που έχουν αποκομιστεί και συστάσεις αξιολόγησης, παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων για την αξιολόγηση.Οι αξιολογήσεις θα καλύπτουν τις στρατηγικές της ΕΕ ανά τον κόσμο και θα απαιτήσουν άρτια γνώση της μεθοδολογίας της ΕΕ για τις αξιολογήσεις και της προσέγγισης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων δημοσιονομικής υποστήριξης. Αμφότερα διατίθενται επιγραμμικά στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Παρτίδα 2 Επικοινωνία Το εν λόγω τμήμα καλύπτει δραστηριότητες επικοινωνίας, ιδίως εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανάπτυξη νέων ή υφιστάμενων δικτυακών τόπων και βάσεων δεδομένων, καθώς και στρατηγικές επικοινωνίας και προβολής. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιηθούν σε χώρες που ωφελούνται από τη διεθνή συνεργασία ή την εξωτερική βοήθεια.
Παρτίδα 3 Διοργάνωση εκδηλώσεων Αυτό περιλαμβάνει την υλικοτεχνική οργάνωση εκδηλώσεων που μπορεί να πραγματοποιηθούν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω εκδηλώσεις οργανώνονται κυρίως στο πλαίσιο υλοποίησης της διεθνούς συνεργασίας ή εξωτερικής βοήθειας και μπορεί να ζητηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες: μεταφορά των συμμετεχόντων, κράτηση ξενοδοχείων και αιθουσών συνεδριάσεων, διερμηνείς, τροφοδοσία, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού κ.λπ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 198-358450 Διορθωτικό 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/08/2015 00:00