Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του μηχανισμού καταγγελιών το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1662
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του μηχανισμού καταγγελιών του ομίλου ΕΤΕπ
Για να υλοποιήσει το έργο της και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα τους εσωτερικούς πόρους, η ΕΤΕπ-CM ζητά τακτικά τη βοήθεια έμπειρων παρόχων υπηρεσιών στους απαιτούμενους τομείς ενδιαφέροντος που είναι απαραίτητες από μια καταγγελία.Η φύση των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν είναι η παροχή βοήθειας προς την ΕΤΕπ-CM, με βάση το πλήθος των περιπτώσεων και τις ανάγκες κατά περίπτωση. Η απαιτούμενη βοήθεια μπορεί να ποικίλλει από μεμονωμένες γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων για ισχυρισμούς σχετικά με μεγάλα ή πολύπλοκα έργα (παρτίδα 1) έως τη γενική διεκπεραίωση υποθέσεων (παρτίδα 2).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement
1800000.00 EUR
79000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/05/2022 00:00
27/06/2022 15:00
28/06/2022 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τεχνική, οικονομική και νομική βοήθεια για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ
Τεχνική, οικονομική ή/και νομική βοήθεια για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ.
Παρτίδα 2
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Βοήθεια στο Χειρισμό Υποθέσεων
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Βοήθεια στο Χειρισμό Υποθέσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 099-272861
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/05/2022 00:00