Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την κινητοπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/03/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/AMU/2021/04
Παροχή βοήθειας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την κινητοποίηση κοινοτήτων στον τομέα των ρυθμιστικών...
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών προκηρύσσεται ως διυπηρεσιακή σύμβαση, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (επικεφαλής αναθέτουσα αρχή) και στοχεύει στην παροχή πολλαπλών συμβάσεων-πλαισίων στους συμμετέχοντες οργανισμούς της ΕΕ (ECDC και EMA) για την παροχή βοήθειας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών πληθοπορισμού για τη συμμετοχή των πολιτών σε επιστημονικούς στόχους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
1,550,000.00 EUR
72314000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/12/2021 00:00
03/03/2022 14:30
04/03/2022 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υποστήριξη στον σχεδιασμό και/ή στην υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων για τους πολίτες
Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχων πολλαπλών συμβάσεων πλαισίων για την παροχή βοήθειας ως προς τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιστημονικών σχεδίων πολιτών.
Παρτίδα 2
Υποστήριξη στον σχεδιασμό και/ή στη διεξαγωγή πλήρους (ων) ή ειδικού (ών) τμήματος (τμημάτων) των διαγωνισμών καινοτομίας
Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η επιλογή πολλαπλών αναδόχων συμβάσεων-πλαισίων για την παροχή βοήθειας ως προς τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διαγωνισμών καινοτομίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 026-065025
Διορθωτικό
07/02/2022 00:00
2021/S 233-612518
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/12/2021 00:00