Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκκίνηση δημόσιου διαλόγου σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία στο πλαίσιο τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.E.2/SER/2015/0031.
Εκκίνηση δημόσιου διαλόγου σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Διατλαντικής...
Στόχος της σύμβασης είναι η εκκίνηση δημόσιου διαλόγου σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία στο πλαίσιο της Διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP). Ο ανάδοχος θα πρέπει πρώτα να εντοπίσει περιβαλλοντικά και σχετικά νομικά ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα σε σχέση με την TTIP και το περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών για έναν αριθμό χωρών/περιοχών που θα επιλεχθούν μέσω περιπτωσιολογικών μελετών. Βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας εντοπισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να διεξαγάγει ανάλυση, να συζητήσει τα ευρήματα με τους εμπλεκόμενους φορείς και να διερευνήσει περαιτέρω δημιουργικές προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θετική δυναμική μεταξύ της TTIP και της περιβαλλοντικής προστασίας/νομοθεσίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/09/2015 16:00
28/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 137-251431
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/07/2015 00:00