Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that Form 9 in annex 3 has been updated
Τίτλος:
Συντήρηση και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής που βασίζονται σε εξυπηρετητή MS ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
AO 430.
Συντήρηση και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής που βασίζονται σε εξυπηρετητή MS Project Server.
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, συντήρηση, μελέτη και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής που βασίζονται σε εξυπηρετητή MS Project Server για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση και υποστήριξη (S1) των υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής (IS) του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, την ανάπτυξη (S2) νέων υπηρεσιών και εφαρμογών καθώς και την ολοκλήρωση των εν λόγω εφαρμογών με άλλα συστήματα πληροφορικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και την παροχή συμβουλών (S3) στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής που βασίζονται σε τεχνολογίες MS Project Server. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: δραστηριότητες διαχείρισης σχεδίου, προαναλύσεις, μελέτες σκοπιμότητας, πρωτότυπα/υποδείγματα, ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, τεκμηρίωση, εκπαίδευση, στήριξη χρηστών και πλαισίωση, καθώς και παροχή συμβουλών στον τομέα των συστημάτων πληροφορικής που βασίζονται σε τεχνολογίες MS Project Server.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/09/2015 23:59
15/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 138-253762
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/07/2015 00:00