Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά ανακυκλωμένου χαρτιού υψηλής ποιότητας
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/01/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06B30/2021/M060
Αγορά ανακυκλωμένου χαρτιού υψηλής ποιότητας
Προμήθεια και παράδοση ανακυκλωμένου χαρτιού υψηλής ποιότητας, μορφής DIN A4, παροχή του εργαλείου παραγγελίας και αντιστάθμιση του CO2 που παράγεται από την κατασκευή χάρτου. Ο συνολικός όγκος της σύμβασης υπολογίζεται σε 64 800 κιβώτια των πέντε ράβδων των 500 φύλλων.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
30197630
FRF1 / LU0 / BE1
Additional CPV Supplementary CPV
30197643
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο κατάλληλο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εκτός εάν πρόκειται για διεθνή οργανισμό.
— ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών ύψους 600 000 EUR στον τομέα που σχετίζεται με τη σύμβαση,— ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων σύμφωνα με τη χρήση στον σχετικό τομέα στο κατάλληλο επίπεδο.
— οικονομικές καταστάσεις (ετήσια έκθεση) των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,— ασφαλιστήριο και απόδειξη καταβολής των ασφάλιστρων.
— εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε παραδόσεις παρόμοιες με αυτές που απαιτούνται στην εν λόγω σύμβαση,— περιβαλλοντολογική πιστοποίηση (πρότυπο ISO 14001) ή παρόμοια.
— κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων των προμηθειών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, με αναφορά σε ποσά, ημερομηνίες και αποδέκτες (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς),— περιβαλλοντική πιστοποίηση (πρότυπο ISO 14001) ή ισοδύναμη, δηλαδή όλα τα αποδεικτικά μέσα που επιτρέπουν τη διασφάλιση της ύπαρξης και παρακολούθησης μιας διαδικασίας περιβαλλοντικής διαχείρισης συγκρίσιμης ως προς τις επιπτώσεις της με εκείνες του προτύπου ISO 14001.
Σημεία αναφοράς
31/01/2022 00:00
28/02/2022 12:00
01/03/2022 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 021-050822
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/01/2022 00:00