Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μηχανισμός βοήθειας για το σχέδιο δράσης για τον Ατλαντικό.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2015/015.
Μηχανισμός βοήθειας για το σχέδιο δράσης για τον Ατλαντικό.
Ο EASME επιθυμεί να επιλέξει έναν ανάδοχο για να εφαρμόσει τον καθιερωμένο μηχανισμό βοήθειας, ο οποίος θα παρέχει καθοδήγηση προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και στα μέλη τους, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, καθώς και σε φορείς προώθησης και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να προωθήσουν ή/και να αναπτύξουν σχέδια για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου δράσης βασίζεται σε μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του αναδόχου που διαχειρίζεται τον μηχανισμό βοήθειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ASG και του EASME. Ενώ ο EASME και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχουν μια γενική εποπτεία των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που πρέπει να αναληφθούν από τον μηχανισμό βοήθειας, ο μηχανισμός βοήθειας θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και προορατικά και να παρέχει ανεξάρτητη στήριξη στους ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Ο μηχανισμός βοήθειας θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τα σχετικά κράτη μέλη για την εξασφάλιση της επιτυχημένης υλοποίησης του σχεδίου δράσης.Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον τρέχοντα μηχανισμό βοήθειας, ο οποίος θα είναι ενεργός από τις 31.7.2014 έως τις 31.1.2016. Λεπτομέρειες για την παράδοση παρέχονται στο τμήμα 1.6.Εκτός από την παροχή υποστήριξης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, ο ανάδοχος θα εκτελέσει καθήκοντα παρακολούθησης και θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία μιας μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης πριν από το τέλος του 2017.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/09/2015 23:59
21/09/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 141-258950
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/07/2015 00:00