Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιστημονική ανάλυση και παροχή συμβουλών σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
Επιστημονική ανάλυση και παροχή συμβουλών σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ.
Ο απώτερος στόχος της σύμβασης είναι η συμβολή στη βελτίωση της ανάλυσης και ανάπτυξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την ισότητα των φύλων, μέσω της παροχής αξιόπιστης, ανεξάρτητης και εντατικής επιστημονικής στήριξης και συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ενισχύσει τη βάση γνώσεων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεών της ανά χώρα, για τη στήριξη της προετοιμασίας πολιτικών πρωτοβουλιών και τη στήριξη της πολιτικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Πιο συγκεκριμένα, η επιστημονική στήριξη και παροχή συμβουλών θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:— ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά την αμοιβή, τις ώρες εργασίας και την απασχόληση,— ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,— φτώχια, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών συστημάτων, υπό το πρίσμα των φύλων,— ισότητα των φύλων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων,— βία που συνδέεται με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής βίας, της βίας και της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο, της σεξουαλικής βίας και επιβλαβών πρακτικών και βίας για λόγους «τιμής»,— ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτών,— οριζόντια θέματα, όπως ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων, συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, στερεότυπα σχετικά με τα φύλα ή τον ρόλο των ανδρών στην ισότητα των φύλων,— στατιστικές σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη βία που συνδέεται με το φύλο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους ικανότητας, οι υποψήφιοι (ήτοι, σε περίπτωση κοινής προσφοράς, η συνδυασμένη ικανότητα όλων των μελών της κοινοπραξίας και των καθορισμένων υπεργολάβων) πρέπει να αποδείξουν ότι ο ετήσιος ενοποιημένος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό των 300 000 EUR (μέσος όρος των τελευταίων 3 ετών).Πρέπει να παρασχεθούν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:— πλήρεις «Απλοποιημένοι ισολογισμοί» και πλήρεις «Απλοποιημένοι λογαριασμοί κερδών & ζημιών» των τελευταίων 3 ετών,— αντίγραφο του λογαριασμού κέρδους και ζημίας και του ισολογισμού των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί,— ελλείψει αυτού, κατάλληλες τραπεζικές δηλώσεις,— απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, κατά περίπτωση.Εάν, για κάποιον ειδικό λόγο τον οποίο η αναθέτουσα αρχή θεωρεί δικαιολογημένο, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να παράσχει κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί σχετικά με τον ειδικό λόγο και την αιτιολόγησή του στην προσφορά. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, προς επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου.
Βλέπε παραπάνω.
Α. Κριτήρια σχετικά με τους υποψήφιους:Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:Καθένα από τα μέλη της ομάδας που είναι υπεύθυνο για εκτέλεση εργασιών εκτός υπαλληλικών ή διοικητικών καθηκόντων, πρέπει να διαθέτει:α) μεγάλη εμπειρία στους τομείς της ανάλυσης και αξιολόγησης πολιτικών και αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στον τομέα της ισότητας των φύλων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο,β) καλή γνώση αγγλικών τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.Τα κριτήρια επιλογής, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από κοινού από τα μέλη της ομάδας, έχουν ως εξής:α) συνδυασμένη αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη και γλωσσικές ικανότητες για την κάλυψη όλων των κρατών μελών της ΕΕ,β) αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη, επιστημονική γνώση και ακαδημαϊκή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στους ακόλουθους τομείς:— θέματα αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, της ανισότητας μεταξύ των αμοιβών των φύλων, της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,— κοινωνική προστασία/κοινωνική ένταξη,— βία που συνδέεται με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της νομικής εμπειρογνωμοσύνης, της ιατρικής/ψυχολογικής εμπειρογνωμοσύνης και της εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με στατιστικές όσον αφορά τη βία, καθώς και κάλυψη διαφόρων μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής βίας, της βίας και της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο, της σεξουαλικής βίας και των επιβλαβών πρακτικών καθώς και της βίας για λόγους «τιμής»,— ισορροπία μεταξύ των φύλων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καλύπτοντας διάφορους τομείς (λήψη αποφάσεων σε οικονομικά ζητήματα, λήψη αποφάσεων σε πολιτικά ζητήματα κ.λπ.),— φύλο και εκπαίδευση,— στατιστική και οικονομετρία,γ) πολύ καλή γνώση αγγλικών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Επιτροπή,δ) άρτιες δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης καθώς και ικανότητα διευκόλυνσης συναντήσεων,ε) αποδεδειγμένη ικανότητα σύστασης της κατάλληλης οργανωτικής δομής για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων καθηκόντων, καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης πτυχών διοίκησης, υλικοτεχνικής υποστήριξης και οικονομικών. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το εν λόγω κριτήριο, μεταξύ άλλων, βάσει καταλόγου προηγούμενων παρόμοιων δραστηριοτήτων του υποψηφίου,στ) αποδεδειγμένη ικανότητα κινητοποίησης επαρκούς αριθμού εμπειρογνωμόνων και ικανότητα αξιοποίησης επαρκών θεματικών ικανοτήτων και γλωσσικών δεξιοτήτων για την εύκολη πρόσβαση και συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την εκτέλεση των ζητούμενων καθηκόντων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το εν λόγω κριτήριο με βάση έναν κατάλογο βιογραφικών σημειωμάτων και την περιγραφή των δραστηριοτήτων του υποψηφίου, καθώς και την απαρίθμηση των σχετικών φορέων, οργανισμών, υποδομών κ.λπ., τα οποία ενδέχεται να επικαλεστεί η προσφορά, καθώς και βάσει της δικτύωσης που ενδέχεται να ενεργοποιηθεί,ζ) αποδεδειγμένη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες άλλων επαγγελματιών και αρμόδιων φορέων όπως συντακτών με κατάλληλο ακαδημαϊκό τίτλο, γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο μητρικής, όπως βεβαιώνεται από τα βιογραφικά σημειώματα.Β. Αποδεικτικά στοιχεία:Τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρασχεθούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων:1. οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά τους αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους της ομάδας/εμπειρογνώμονα που θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των εργασιών, όπου θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα πτυχία και διπλώματα, η επαγγελματική εμπειρία, το ερευνητικό έργο, οι δημοσιεύσεις και οι γλωσσικές τους ικανότητες. Για την υποβολή των βιογραφικών σημειωμάτων θα πρέπει να τηρηθεί, κατά προτίμηση, η σύσταση της Επιτροπής, της 11.3.2002, για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος (CV), ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 66,2. κατάλογος των σημαντικότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, περιλαμβανομένων των ποσών, των ημερομηνιών και των αποδεκτών (δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων) των παρασχεθεισών υπηρεσιών, υποβάλλοντας τα πιστοποιητικά που έχουν εκδώσει ή προσυπογράψει οι δημόσιες αρχές ή οι ιδιωτικοί πελάτες ή, ελλείψει αυτών, μέσω απλής δήλωσης εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών ότι οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί,3. το μέρος της σύμβασης το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών σκοπεύει να αναθέσει σε υπεργολάβους. Οι υπεργολάβοι πρέπει να προσκομίσουν επιστολή πρόθεσης στην οποία να δηλώνουν τη θέλησή τους να παράσχουν την υπηρεσία που προβλέπεται στην προσφορά, σύμφωνα με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε παραπάνω.
Σημεία αναφοράς
22/08/2015 00:00
27/10/2015 23:59
03/11/2015 12:00
06/11/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 162-295671 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/08/2015 00:00