Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Uuring Euroopa kemikaalimääruste REACH ja CLP mõju kohta kaitsesektorile
Tellija:
European Defence Agency (EDA)
TEDis avaldamise kuupäev:
03/03/2016
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
14/04/2016
Olek:
Suletud
Informatsioon
16.ESI.OP.038.
Uuring Euroopa kemikaalimääruste REACH ja CLP mõju kohta kaitsesektorile
Uuringu oodatavad tulemid on järgmised: 1. kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (REACH) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) ning ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008) ELi kaitsesektorile avaldava mõju analüüsimine; 2. praktilised ettepanekud REACH- ja CLP-määruste ja nende praeguse rakendamiskorra täiendamiseks. Ettepanekud on aluseks Euroopa Kaitseagentuurile ja selles osalevate liikmesriikidele, et panustada Euroopa Komisjoni järgmisse REACH-määruse läbivaatamisse, samuti sisaldavad ettepanekud soovitusi REACHi arendamiseks 2018. aasta järgseks perioodiks; 3. teisi ELi liikmesriikide kaitseministeeriumidele kehtivaid keemilisi määrusi (eriti biotsiidide määrust (BPR) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012), püsivate orgaaniliste saasteainete määrust (POP) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2004), osoonikihti kahandavate ainete määrust (ODS) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2009)) käsitleva teabe süntees, koostoime REACHi ja CLPga ning parandamise strateegia (vähemalt projekt) ja ettepanekud.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Majanduslikult soodsaim
Tähised
03/03/2016
Vastus puudub
Vastus puudub
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2016/S 044-072032 Hanketeade 03/03/2016