Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Ettevõtte sotsiaalne vastutus
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
11/05/2016
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
20/06/2016
Olek:
Suletud
Informatsioon
VP-1318.
Ettevõtte sotsiaalne vastutus
EIP grupi ettevõtte sotsiaalse vastutuse tervikliku käsitluse tagamiseks on 3 osa jagatud 3 erinevaks, kuid üksteist täiendavaks teenuste valdkonnaks. EIP grupi ettevõtte sotsiaalse vastutuse tegevuste hindamine ja aruandlus kõikides tegevuse ja funktsioonide teenustes on EIP grupi jaoks ülioluline töövahend ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia, eesmärkide ja sihtide juhtimiseks ja väljatöötamiseks, mille eesmärk on vastata sidusrühmade ootustele kogu EIP grupi ettevõtte sotsiaalse vastutuse tulemuste mõistes.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Jätkusuutlikkuse aruandluse ja seonduvad teenused
Jätkusuutlikkuse aruandlus võimaldab laia platvormi EIP grupi tegevuste ettevõtte sotsiaalse vastutuse saavutuste demonstreerimiseks, reageerides sidusrühmade poolt olulisuse hindamise abil määratud olulistele aspektidele. On tähtis, et EIP grupi olulisimaid aspekte vaadatakse korrapäraselt üle eesmärgiga tagada, et nimetatu vastab jätkuvalt sidusrühmade ootustele. Aru antakse läbipaistval moel, et jõuda võimalikult suure hulga sidusrühmadeni. Seonduvad teenused – ettevõtte sotsiaalse vastutuse osakond võib määrata raamlepingu kestel aeg-ajalt eriülesandeid, mis aitaks ettevõtte sotsiaalse vastutuse osakonnal toetada või edendada aruandluse protsessi, nagu on kirjeldatud käesolevate pädevustingimuste jaotises 4.1.2. Selle osa raames antakse eriülesandeid kooskõlas käesolevate pädevustingimuste II lisas esitatud näidisraamlepingu artikliga 4.
Osa 2
Keskkonnaaruandluse ja seonduvad teenused
Keskkonnaaruandlus keskendub EIP grupi sisetegevustele ja teenuste hangetele, hõlmates selliseid elemente nagu energia, vee tarbimine, jäätmekäitlus, sõidud (ärireisid, sõidud tööle ja koju tagasi), IT ja kinnisvara. EIP grupp rakendab praegu oma kasvuhoonegaaside andmekogu arvutamisel kasvuhoonegaaside protokolli, mille tulemusel avaldatakse võrgus CO2-jalajälje aastaaruanne. Seonduvad teenused – ettevõtte sotsiaalse vastutuse osakond võib määrata raamlepingu kestel aeg-ajalt eriülesandeid, mis aitaks ettevõtte sotsiaalse vastutuse osakonnal toetada või edendada aruandluse protsessi, nagu on kirjeldatud käesolevate pädevustingimuste jaotises 4.2.2. Selle osa raames antakse eriülesandeid kooskõlas käesolevate pädevustingimuste II lisas esitatud näidisraamlepingu artikliga 4. Pakkujaid julgustatakse pakkuma välja viise EIP grupis keskkonnaaruandluse täiustamiseks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja tunnustatud parimate tavadega. Pakkujatel soovitatakse vaadata käesoleva osa kohta lepingu sõlmimise etapi kohta teavet käesolevate pädevustingimuste jaotisest 8.3.
Osa 3
Nõustamisteenused
Nõustamis-, nõuande- ja tugiteenused on oluline osa ettevõtte sotsiaalse vastutuse osakonna tegevusest EIP grupi äritegevuse täiendamiseks. Nõutakse ekspertide teadmisi, teadusuuringuid, võrdlusuuringuid ja uuringuid, mis võimaldaks EIP grupil ettevõtte sotsiaalse vastutuse käsitluses proaktiivsem olla ja arendada edasi oma strateegiaid, poliitikat ja tegevuskavu, et integreerida ettevõtte sotsiaalne vastutus EIP grupi kultuuri. EIP eesmärgid selle konkreetse käsitluse väljavalimisel on järgmised: — paindlikkus – teenused tagatakse minimaalsete lisakulutustega vajaduse korral ja õigel ajal selge ja läbipaistva protseduurilise raamistiku alusel; — usaldusväärsus – valitud teenuseosutajate rühmaga pikaajaliste sidemete loomine tagab raamlepingu kestel teenuste, töötajate ja juhtimise sidususe ja järjepidevuse.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2016/S 090-159483
Hanketeade
11/05/2016 00:00