Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Mitmekordne raamleping mõjuhindamiste ja hindamistega seotud uuringute ning muud...
Tellija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
TEDis avaldamise kuupäev:
18/10/2012
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
30/11/2012
Olek:
Suletud
Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida Käesoleva pakkumiskutse dokumentide allalaadimise tähtaeg on möödunud. Dokumente ei ole võimalik alla laadida
Informatsioon
ENTR/172/PP/2012/FC.
Mitmekordne raamleping mõjuhindamiste ja hindamistega seotud uuringute ning muude tugiteenuste hankimiseks.
Täpsed ülesanded sätestatakse iga osa raames väljastatavates teenuste nõuetes, mille eesmärk on sõlmida erilepingud. Mõju hindamisega seonduvate teenuste mõistes hõlmavad eriülesanded tervikuna või osaliselt komisjoni mõjuhindamisjuhistes, nende juhiste lisades ja tegevusjuhistes (eeskätt nn konkurentsivõime kontrolli juhistes) kirjeldatud ülesandeid. Teemad seonduvad peamiselt algatustega, mis mõjutavad ELi ettevõtteid, tööstussektoreid ja kaupade siseturgu. Vt http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Hindamiste mõistes hõlmavad eriülesanded eri liiki uuringuid ja teenuseid ELi tegevuste, sh üksikmeetmete, sektoripõhise poliitika* ja kulutuste programmide asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, kasu ja jätkusuutlikkuse hindamiseks. * Vt sobivuse kontrolli KOM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brTavapäraselt viiakse ülesannete täitmine lõpule erilepingus kokku lepitud tehnilise kirjelduse kohaselt koostatava aruande esitamisega. Töö võib käsitleda ka komisjoni abistamist mõjuhindamiste ja hindamiste teemadel sidusrühmadega arutelude pidamisel või õpikodade, konverentside ja seminaride korraldamisel. Sellist liiki teenuse osutamisega seotud ülesannete hulka võib kuuluda taust-/aruteludokumentide koostamine, tulemuse kohta esitluste tegemine ja koolituse korraldamine ning kokkuvõtvate aruannete koostamine.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Tähised
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
toodete ja teenuste tööstussektoritele avalduva mõju hindamised
Käesolev osa käsitleb peamiselt ELi meetmete võimalikku mõju majandustegevusele sektori tasandil või koondtasandil. Täpsemalt on eesmärk analüüsida, kuidas mõjutavad ELi meetmed mõjutatud sektori(te) struktuuri, konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali. See võiks hõlmata mõju uuendustegevusele, vaadeldes selliseid tegureid nagu uuendustegevuse kulud, rahastamise kättesaadavus ja turumõjurid (uute kaupade ja teenuste nõudluse määramatus).
Osa 2
ettevõtetele avalduva mõju hindamised
Käesolev osa käsitleb peamiselt ELi algatuste mõju ettevõtetele, nende käitumisele ning reageerimisele regulatiivsetele muudatustele. Muu hulgas nõutakse mikroandmete kogumist ettevõtete uuringutest või firma tasandi andmebaasist ning vajaduse korral teoreetiliste või ökonomeetriliste mudelite kasutamist. Selle kaudu saaks näiteks kaasa aidata muutuste hindamisele regulatiivsete kulude tasandil või ettevõtete loomise ja laiendamise stiimulite struktuuris. Tulemusi kasutataks ettevõtluse edendamise poliitika kavandamisel sisendina.
Osa 3
ELi ettevõtluse ja tööstuse poliitika tulude ja kulude analüüs
Käesolevat osa kasutatakse peamiselt ELi ettevõtluse ja tööstuse poliitika ja algatuste tulude ja kulude hindamiseks. Muu hulgas esitatakse selle raames kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed, kui rahas väljendamine on turuhindade puudumise tõttu keeruline (nt mõju tervisele või inimelule või keskkonnale). Nimetatu puhul võib osutuda vajalikuks rakendada kindlaksmääratud eelistustele (nt tingimuslik hindamine) või avalikustatud eelistustele (nt hedoonilised hinnad) tuginevaid meetodeid. Tingimusliku hindamismeetodi kohaselt võidakse hinnata nt tervisemõju väärtust sellisel viisil, et küsitletakse sidusrühmi, kui suurt summat oleksid nad nõus maksma, et mitte kannatada negatiivsete tervisemõjude käes, või kui suure summa peaksid nad saama, et negatiivseid tervisemõjusid hüvitada. Väärtuslike tulemuste saamiseks tuleb sellised uuringud teha kooskõlas väga rangete tingimustega, mida on kirjeldatud vastavas erialakirjanduses, ning sel viisil tuleb teha ka uuringute statistiline analüüs.Kooskõlas hedooniliste hindade meetodiga võidakse hinnata kaudselt nt tervisemõju väärtust seotud turu kaudu: näiteks riskantsete ja riskivabade ametikohtade töötasu erinevus annab hinnangu riski väärtuse ning seeläbi ka võimaliku tervisekahju väärtuse kohta.
Osa 4
ELi programmide, õigusaktide, poliitika ja muu tegevuse hindamine
Käesolev osa hõlmab ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi pädevusalasse kuuluvate komisjoni tegevuste või Euroopa Liidu poliitika elluviimise ajal või pärast seda osutatud hindamisteenuseid. Selle põhieesmärk on katta programmide, poliitika ja õiguslike meetmete hindamine. 4. osa ülesannete täitmine lõpeb hindamisaruande esitamisega, mis koostatakse kooskõlas ülesande andnud teenistuse pädevustingimustega, järgides samas objektiivsuse, usaldusväärsuse ja tõenduspõhise hindamise põhimõtteid.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2012/S 201-329627
Hanketeade
18/10/2012 00:00