Pakkumiskutse andmed

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Pealkiri:
Raamlepingud peamiselt asutusesisese eksperdiabi osutamiseks Copernicuse maismaa...
Tellija:
European Environment Agency (EEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
31/10/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
03/12/2018
Olek:
Suletud
Informatsioon
EEA/DIS/R0/18/013
Raamlepingud peamiselt asutusesisese eksperdiabi osutamiseks Copernicuse maismaaseire teenuse (CLMS) rakendamisel ja in situ Copernicuse teenistustevaheline koordineerimine
Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on teenuste raamlepingute sõlmimine ettevõtjatega nõustamisteenuse osutamiseks Copernicuse maaseire teenuse (CLMS) rakendamisel ja Copernicuse teenistustevaheliseks (cross-service) in situ koordineerimiseks – valdavalt asutusesiseselt (intra muros) (EEA ruumides) ja piiratud ulatuses asutuseväliselt (extra muros) (töövõtja ruumides või mujal). Asutusesisestelt ekspertidelt nõutakse igapäevast koostööd EEA Copernicuse töörühmaga erinevates valdkondades ja peamiselt järgmiste ülesannete täitmist:– pakkumiskutseid toetavate kontseptsioonide kavandamine;– abi osutamine tootmislepingute haldamisel;– tulemite kvaliteedi hindamine.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Raamleping
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Osalemistingimused
Vt tehnilise kirjelduse jaotisi 2.2.1 ja 2.2.2.1.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
31/10/2018
Vastus puudub
Vastus puudub
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Maapinna kaugseire seonduvalt maakatte/maakasutusega ning asukohapõhine metoodika ja tehnika EEA otsib konsultante järgmises valdkonnas: maapinna kaugseire seonduvalt maakatte/maakasutusega ning asukohapõhine metoodika ja tehnika.Tüüpilised tööülesanded:– minimaalse kvaliteedi tagamise ja kontrollimismetoodika määratlemine, mida pakkujad peaksid tagama CLMSi toodetele toote kvaliteedi tagamisel, kaasa arvatud valimi kavand ja arvutada tulevad näitarvud;– CLMSi toodete jaoks sõltumatu valideerimismeetodi määratlemine, võttes arvesse andmete laadi ning kõiki tehnilisi nõudeid ja tingimusi;– valimi väljatöötamine kvaliteedi jaoks.
Osa 2 Võrdlusandmed EEA otsib konsultante võrdlusandmete valdkonnas.Tüüpilised tööülesanded:– Copernicuse töörühma abistamine võrdlusandmete projektide (nt ELi digitaalne kõrgusmudel (EU-DEM), hüdrograafiaandmestik (EU-HYDRO)) haldamisel, võttes arvesse Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ettevalmistavat Copernicuse programmi DEMi tasandi lahendust ja liikmesriikides saadaval olevaid DEMe, tagades samas täieliku katvuse, ühtlustatud tehnilised tingimused ning Copernicuse andme- ja infopoliitika järgimise;– Copernicuse meeskonna abistamine Copernicuse põhiteenustega väljendatud konkreetsest vajadusest võrdlusandmete järele aru saamisel ja hindamisel ja võttes arvesse võimalust konkreetsete nõuete ühendamiseks ühiseks teenistustevaheliseks nõudeks;– Copernicuse meeskonna abistamine võrdlusandmete valiku asukohapõhisele analüüsile tugineva valimi kasutamise juhtumite rakendamisel ühenduses Copernicuse teenuse toodetega.
Osa 3 Teabeedastus ja teadlikkuse suurendamine EEA otsib konsultante teabeedastuse ja teadlikkuse suurendamise valdkonnas.Tüüpilised asutusesisesed ülesanded:– EEAs ja väljaspool EEAd korraldatavate ürituste koordineerimine;– sisu väljatöötamine ja kirjutamine sisemiste ja väliste meediakanalite jaoks – sh internet (veebisaidid ja sotsiaalmeedia kanalid), videod, trükised ja e-postitused;– stsenaariumide loomine lühikestele (5-10 min) videoklippidele, mis tutvustavad/reklaamivad uusi CLMSi tooteid ja/või selgitavad uute funktsioonide näidis rakendusalasid;– valitud sotsiaalmeedia kanalite teenindamine;– CLMSi sidusrühma andmebaasi hooldus;– ettepanekute väljatöötamine müügiks sobivate kaupade kohta, nende tootmine ja levitamine.Tüüpilised asutusevälised ülesanded:– võrgupõhiste konsultatsioonipunkti teenuste osutamine (kogu CLMSi tootevalikut hõlmav) – esmaspäevast reedeni (välja arvatud Taani ja ELi riiklikud pühad), kell 9:00-17:00 (Kesk-Euroopa aeg), ainult inglises keeles;– valitud CLMSi toodete kohta võrgupõhiste koolituste/töökodade ettevalmistamine ja läbiviimine;– CLMSi uudisenuppude ettevalmistamine ja levitamine portaali jaoks;– ajakohaste elektrooniliste toote infoandmike (1-2 lk) teenindamine; ülesanne hõlmab toote infoandmike loomist ja ajakohastamist, kui uued tooted luuakse või kui olemasolevaid täiustatatakse;– asjakohaste Copernicuse maakasutuse juhtumite süstemaatiline otsing, tehes koostööd kaasatud institutsioonide ja füüsiliste isikutega, kogutud maakasutuse juhtumite analüüsimine ja nende registreerimine maakasutuse juhtumite andmebaasis.
Osa 4 Geoinfosüsteemid (GIS), geoinfotehnoloogiad ja suurandmete töötlemine EEA otsib konsultante geoinfosüsteemide (GIS), geoinfotehnoloogiate ja suurandmete töötlemise valdkonnas.Tüüpilised tööülesanded:– asukohapõhiste andmestike komplekteerimine levitamiseks (ühtlustamine, vormingud, projektsioonid, ruumiline eraldusvõime jne);– olemasolevate Copernicuse toodete nõutavate värskenduste teostamine;– Copernicuse maapinna tootekataloogi korras pidamine, tagades Copernicuse maapinna andmestike metaandmete vastavuse ruumiandmete infrastruktuuriga (INSPIRE direktiiv);– väga kõrge ja kõrge eraldusvõimega kujutistekogumi andmestiku teenindamine;– Copernicuse veebikaardi teenuse (Web Map Service (WMS) teenuste avaldamine ArcGISe serveris ja veebikaartide hooldus ArcGISe võrgukeskkonnas;– Copernicuse maapinna portaali kaardisisu hooldus;– CLMSi portaali jõudluse optimeerimine;– toimiva talitluskõlblikkuse tagamine lõppkasutajatele ja koostalitlusvõime tagamine valitud (peavoolu) platvormide, operatsioonisüsteemide ja brauserite vahel;– Copernicuse meeskonna abistamine GISi ja geo-IT ülesanne täitmisel üldiselt;– kõiki paigaldatud andmetöötlusastmeid, protsesse ja protseduure hõlmava dokumentatsiooni korras hoidmine;– Copernicuse maapinna seire töörühma nimel vastastikuse tegevuse arendamine andmetele ja teabele juurdepääsu teenuste (Data and Information Access Services (DIAS)) algatustega;– Copernicuse töörühma abistamine CLMSi andmete ja toodete valmisoleku ettevalmistamisel integreerimiseks DIASga;– Copernicuse töörühma abistamine sobiva strateegia määratlemisel selle kohta, kuidas paigutada ja kohandada CLMSi tooteportfelli Euroopas esile kerkivate arvukate pilvepõhiste suurandmeteenuse algatustega ja eelkõige seoses maapinna kaugseirega.
Teated
Viide Notice type Avaldamise kuupäev
2018/S 212-483700 Parandus 03/11/2018
2018/S 210-479162 Hanketeade 31/10/2018