Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Keskkonnaalane arvepidamine
Tellija:
European Commission, DG EUROSTAT
TEDis avaldamise kuupäev:
02/08/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
27/09/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
ESTAT/E/2019/009
Keskkonnaalane arvepidamine
Pakkumuskutse hõlmab järgmist: abi keskkonnaalase arvepidamise kohta küsimustike koostamisel ning andmete töötlemisel; metoodiline tugi.Pakkumuskutse sisuks olevad statistikateenused on jaotatud järgmistesse osadesse:1. osa: valdkonna rahalises väärtuses aruandluse valideerimise ja väljatöötamise tugi;2. osa: andmete kogumine ja naturaalühikutes keskkonnaaruandluskontode väljatöötamine;3. osa: toormeekvivalendi hindamismudelite (RME-mudelite) värskendamine ja rakendamine;4. osa: vee valdkonna statistika tootmise ja vee valdkonna arvepidamise arendamise tugi;5. osa: teisese toorme ja jäätmete alane aruandlus;6. osa: ringmajanduse majanduslikud aspektid.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Riigihankeleping
79330000
Osalemistingimused
Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
02/08/2019 00:00
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1 Keskkonna valdkonna rahalises väärtuses aruandluse valideerimise ja väljatöötamise tugi Kõnealuse pakkumuskutse 1. osa eesmärgid on järgmised– Eurostati abistamine andmekogumise, valideerimise, lünkade täitmise ja hindamise käigus rahalises väärtuses statistilise valdkonna keskkonnaaruandluse tarbeks;– abistamine andmeanalüüsi, kvaliteedi hindamise ja teabe levitamise vallas statistilise valdkonna keskkonnaaruandluse tarbeks;– olemasolevate IT-vahendite teenindamine, täiustamine ja käitamine ning Eurostati IT-keskkonnaga ühilduvate uute, tõhusamate, komplekssete ja sidusate IT-vahendite välja töötamine ja rakendamine, küsimustike täiendamiseks riikide kaupa, andmete kontrollimiseks riikide kaupa ning Eurostati andmete valideerimiseks, analüüsiks ja levitamiseks;– rahalises väärtuses keskkonnaalase arvepidamise metodoloogilise väljatöötamise ning Eurostati poolt keskkondlik-majandusliku aruandluse valdkonnas uute andmekogude arenduse toetamine.
Osa 2 Andmete kogumine ja naturaalühikutes keskkonnaaruandluskontode väljatöötamine; Kõnealuse pakkumuskutse 2. osa eesmärk on Eurostati abistamine andmete tootmisel ja väljatöötamisel naturaalühikutes keskkonnaaruandluskontode valdkonnas, konkreetsemalt määruse (EL) nr 691/2011 kolme (3) mooduli jaoks.
Osa 3 Toormeekvivalendi hindamismudelite (RME-mudelid) värskendamine ja rakendamine Kõnealuse pakkumuskutse eesmärk on abistada Eurostati järgmises:­— Eurostati ELi RME-mudeli värskendamine, revideerimine ja rakendamine ning selle dokumentatsiooni värskendamine / revideerimine;­— mudeli lihtsustatud versiooni (riigi RME-riistprogramm) värskendamine ja täiustamine, selle dokumentatsiooni värskendamine / revideerimine ning toe tagamine tööriista kasutajatele ja MFA-RME hindamisse kaasatud riiklikele statistikaasutustele;­— käesoleval ajal arendamisel oleva Eurostati riikidevahelise sisend-väljundtabeli (ICIOT) komponentideks jaotamise meetodi rakendamine, testimine ja edasine arendamine, pidades silmas liikumist tulevasele üleminekule riikidevahelisele sisend-väljund mudeli tuumikule;­— kaastöö ettevalmistamine rahvusvahelistesse arengutesse nõudlusepõhise materjalivoo näitarvude, eelkõige globaalse sisendi-väljundi institutsionaliseerimise ja keskkondlike laiendite andmebaasi, hindamisel.
Osa 4 Vee valdkonna statistika tootmise ja vee valdkonna arvepidamise arendamise tugi Kõnealuse pakkumuskutse 4. osa peamised eesmärgid jagunevad kaheks ning on seotud vastavalt vee valdkonna statistika ja aruandlusega:1) Eurostati vee valdkonna statistikaandmete kogumise toetamine kogu tootmistsükli jooksul. Pakkuja aitab kaasa Euroopa vee valdkonna statistika kvaliteetse andmestu saavutamisele suunatud andmekogumisõppuse ettevalmistamisele, ladusale läbiviimisele ning edasiarendusele;2) Eurostati ettevalmistamist tulevaseks vee valdkonna arvepidamise tootmiseks toetatakse metodoloogilisele arengule kaasa aitamise ja õigusliku katte jaoks valikuvõimaluste ettevalmistamise / hindamise kaudu.
Osa 5 Teisese toorme ja jäätmete valdkonna aruandlus Kõnealuse pakkumuskutse 5. osa eesmärk on EL-ülese kompleksse materjalivoo aruandluse ja jäätmete valdkonna aruandluse loomine, sh teisese toorme voogude kohta, ja lisaks ka aruandluse loomine füüsilise materiaalse vara kohta. Need saavad olema üksikhinnangute kujul teostatavusuuringud enne nende korralise tootmise (mis ei saa olema kõnealuse lepingu osa) kaalumist.
Osa 6 Ringmajanduse majanduslikud aspektid Kõnealuse pakkumuskutse 6. osa eesmärk on töötada välja raamistikud majandusalaste andmete koostamiseks ringmajanduse ja biomajanduse kohta, seada kokku andmed ning kirjeldada üldist kontseptuaalset meetodit ja defineerida kirjeldamisprotsess.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 148-363149 Hanketeade 02/08/2019 00:00