Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Euroopa kodanikualgatuse võrgupõhise koostööplatvormi haldamine
Tellija:
Secretariat General (SG)
TEDis avaldamise kuupäev:
05/08/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
24/09/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
PO-SG-A1-01-2019
Euroopa kodanikualgatuse võrgupõhise koostööplatvormi haldamine
Võrgupõhise koostööplatvormi (tuntud ka kui „Foorum”) kõikehõlmav eesmärk on anda teavet ja osutada tuge Euroopa kodanikualgatuste ettevalmistamisel ja käigus hoidmisel, ergutada nende üle ja üldisemalt kõnealuse rahastamisvahendiga seotud teemadel peetavat arutelu. Foorumi eesmärk on pakkuda välja ruum, kus kodanikud saavad koguneda, et arutada läbi ja kujundada välja oma algatused, et soodustada (võimalike) korraldajate, kodanike ja ekspertide vahelist koostoimet; ja parendada lõpptulemusena komisjonile esitatavate registreerimistaotluste kvaliteeti (oluline osa on ettevalmistusetapil, vastandina rakendusetapile, mille kestel korraldajad võivad teha komisjoniga koostööd tegema korrapäraselt).
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Riigihankeleping
Parim hinna ja kvaliteedi suhe
79140000
00
Osalemistingimused
Pakkujad (ja ühenduse iga liige, kui esitatakse ühispakkumine) ja alltöövõtjad, kelle suutlikkus on vajalik valikukriteeriumide täitmiseks, peavad esitama volitatud esindaja allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse (vt lisa) selle kohta, et nad täidavad neile eraldi kehtivad valikukriteeriumid. Pakkujatele tervikuna kehtivate kriteeriumide puhul peab pakkuja (üksikpakkuja või ühispakkumise puhul juht) esitama kinnituse selle kohta, et pakkuja (sh ühispakkumise puhul kõik ühenduse liikmed ja vajaduse korral alltöövõtjad) täidavad valikukriteeriume, mille jaoks konsolideeritud hinnang tehakse.Nimetatud kinnitus on osa kinnitusest, mida kasutatakse kõrvalejätmiskriteeriumide kohta (vt jaotist 4.1), seega peab iga asjaomane ettevõtja esitama ainult ühe kinnituse, mis hõlmab mõlemat aspekti.Pärast lepingu sõlmimise otsuse tegemist peab edukas pakkuja esitama allpool nimetatud tõendusmaterjali enne lepingu allkirjastamist ning avaliku sektori hankija määratud tähtaja jooksul. Nimetatud nõue kehtib ühispakkumise puhul ühenduse igale liikmele ning alltöövõtjatele, kelle suutlikkust on vaja valikukriteeriumide täitmiseks.Pakkuja (või ühenduse liige, kui esitatakse ühispakkumine, või alltöövõtja) ei pea dokumentaalset tõendusmaterjali esitama, kui see on esitatud juba mõne muu hankemenetluse raames ning kui dokumendid on väljastatud kuni üks aasta enne kuupäeva, mille avaliku sektori hankija nende nõudmiseks määras, ja need on veel kehtivad. Sellisel juhul peab pakkuja kinnitama, et dokumentaalne tõendusmaterjal on juba varasema hankemenetluse käigus esitatud, esitama viite nimetatud menetlusele ning samuti kinnitama, et tema olukord ei ole muutunud.Pakkuja (või ühenduse liige, kui esitatakse ühispakkumine, või alltöövõtja) ei pea konkreetseid dokumente esitama, kui avaliku sektori hankijal on võimalik sellele dokumendile tasuta riikliku andmebaasi kaudu ligi pääseda.Pakkujad peavad tõendama, et neil on lubatud teha kutsealaseid tegevusi, mida on vaja selle pakkumiskutsega hõlmatud tööde elluviimiseks. Pakkuja (sh ühenduse iga liige, kui esitatakse ühispakkumine) peab oma pakkumises esitama allpool nimetatud teabe, kui seda ei ole tehtud juriidilise isiku vormis:– juriidiliste isikute puhul: tehingutes kolmandate pooltega ja kohtumenetlustes pakkujat esindama volitatud isikute määramise teate loetav koopia või sellise määramise kohta avaldatud teate koopia, juhul kui juriidilisele isikule kohaldatavates õigusaktides nõutakse selle avaldamist. Nimetatud volituse delegeerimist mis tahes muule esindajale, keda ei ole ametlikus määramise teates nimetatud, tuleb tõendada;– füüsiliste isikute puhul: kui seda nõutakse kohaldatavas õigustikus, siis tõend kutse- või äriregistrisse kuulumise kohta või mis tahes muu ametlik dokument, millest ilmneb registreerimisnumber.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 157-386462
Parandus
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Hanketeade
05/08/2019 00:00