Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Nõustamisteenused rajatiste haldamise ja kinnisvara valdkonnas
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
18/10/2019
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
10/12/2019
Olek:
Suletud
Informatsioon
1574
Nõustamisteenused rajatiste haldamise ja kinnisvara valdkonnas
Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on asutuseväliste rajatiste haldamise ekspertide ja kinnisvaraekspertide nõustamisteenuste hankimine; asutusteväliste hankijatega pakkumiskutse alusel sõlmitavate nõustamislepingute eesmärk on tagada, et hoonehaldusbüroo allüksus pakuks kõige tõhusamal viisil toetust ja lisandväärtust hoonete ja logistika osakonnale tervikuna rajatiste jaoks vajalike teenuste osutamisel.Teisisõnu, kõnealuse hankemenetluse nõustamisteenuste lepingud aitavad hoonehaldusbürool täita oma ülesandeid ja parandada hoonete ja logistika osakonna tulemusi rajatiste haldamise teenuse asutusesisese osutajana EIPs.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
Raamleping
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
71315200
Osalemistingimused
Nõue (iga osa kohta):– pakkuja peab tõendama, et on riiklike seaduste kohaselt kutsetegevuseks registreeritud.Eespool nimetatu kohta tuleb esitada järgmised tõendid (iga osa kohta):– tunnistus asutamise / juriidilise isiku registreerimise riigiks oleva liikmesriigi asjakohasesse äri- või kutseregistrisse registreerimise kohta. Kui pakkujal ei ole kohustust nimetatud registrisse kuuluda või kui tal ei ole lubatud sinna kuuluda oma põhikirja või õigusliku seisundi tõttu, aktsepteerib EIP piisava tõendina kinnitust või tunnistust, eriorganisatsiooni kuulumist, tegevusluba või käibemaksukohustuslaste registrisse kuulumist.
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
18/10/2019 00:00
10/12/2019 15:00
11/12/2019 15:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Rajatiste haldamise käsitlusviis ja strateegia
Tegevuslikul tasandil on EIPs rajatiste haldamine suures osas tellitud väljast, kuid strateegilisi juhtimisotsuseid tehakse ja kavandatakse asutuse sees. Kõnealune osa hõlmab hoonehaldusbüroo allüksust toetavaid nõustamisteenuseid eesmärgiga tagada strateegiline kooskõla EIP peamise/põhilise pangandustegevuse ja rajatiste haldamise vahel.Teenuste pakkumisel tuleb arvesse võtta EIP ülesandeid ja eesmärke tervikuna. EIP on ELi pank / mitmepoolne laenu andev krediidiasutus asukohaga Luxembourgis; kõik ELi liikmesriigid saavad ELiga liitudes selle aktsionärideks (EIP on ainus pank, mille omanikeks on Euroopa Liidu liikmesriigid, kelle huve pank esindab).Kõnealuse osa alusel teenuste osutamiseks peab teenuseosutaja olema kursis EIP põhitegevusega (st, et nt Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide üldine kontekst tervikuna on ülioluline), samuti rajatiste haldamise parimate tavadega, olema valmis välja selgitama põhitegevuse strateegia ja tugitegevuste / rajatiste haldamise teenuste strateegia vahelisi vajalikke seoseid (s.o teha ettepanekuid strateegiliseks ühtlustamiseks).
Osa 2
Rajatiste haldamise teenuste hankenõustamisteenused
EIP rajatiste haldamise teenused on olulisel määral väljast tellitud. Osa üldeesmärk on tagada EIP-le hankeprotsessi kaudu majanduslikult soodsaim pakkumine vastavalt ELi hankemenetlusele ja EIP sisereeglitele (EIPs toimuvad hanked EIP ettevõtte ja tehnilise abi hangete läbiviimise juhendi alusel, mis põhineb suuresti direktiivil 2014/24/EL).Kõnealune osa hõlmab nõustamisteenuseid eesmärgiga toetada hoonehaldusbüroo allüksust kogu hankeprotsessi vältel:– alates hankeviisi määratlemisest (nt osade jaotus, ulatus, tähtaeg, maksimaalne hind);– kuni iga konkreetse hankeprotsessi erinõuete kirjeldamiseni (mis viib usaldusväärsete teenustaseme lepingute (SLA) koostamiseni ja sobilike tulemuslikkuse põhinäitajate (KPI) loomiseni, mis võimaldavad jälgida rajatiste haldamise teenuste osutamist);– eritoetus, mida vajatakse menetluste korral, mis hõlmavad konkureerivaid läbirääkimisi või dialooge kandidaatide ja pakkujatega;– kuni lõpuks lepingu allkirjastamiseni.Lisaks on 2. osa alusel ülesandeks anda kvaliteetset nõu selle kohta, kas rajatiste haldamise strateegia kohaselt on rajatiste haldamise teenustega kõik ärilised vajadused kaetud ja kas neid osutatakse parimaid tavasid järgides, teha nõudmisel võrdlusuuringuid ning anda vajalik ülevaade, mis aitaks avada ja täpsustada taktikalist tasandit, et tagada, et mis tahes strateegilist otsust või muudatust saaks tegevuslikul tasandil kasutada.
Osa 3
Rajatiste haldamise teenuse osutamine ja valdkonnaülesed küsimused, nõustamine ja tugiteenused
Kõnealune osa hõlmab tuge hoonehaldusbüroo allüksusele peamiselt lepingute täideviimise / teostamise etapis ja üleilmselt lõppkasutajatele teenuste osutamise ajal ja selle eesmärk on tagada, et rajatiste haldamise teenuseid osutatakse nõutava efektiivsuse ja tõhususega sõltumata sellest, kas seda osutatakse asutusesiseselt või -väliselt. Selles kontekstis hõlmab kõnealune osa täielikult järgmised etapid: kavandamine, seire ja kontroll.Kõnealune osa hõlmab ka hoonete ja logistika osakonna valdkonnaüleseid teenuseid ning hoonehaldusbüroo allüksuse toetamist selliste üldiste horisontaalsete poliitikasuundumuste raames nagu kvaliteedi ja keskkonna tagamise süsteemid (määratlemine, rakendamine, audit, kontroll ja pidev täiendamine). Osa hõlmab ka aruandlust ja dokumendihaldust.
Osa 4
Kinnisvaraalase nõustamise ja toe teenused
EIP vajab eriülesannete täitmist, millega toetatakse EIPd selle kinnisvaraportfelli haldamisel; iga ülesande või lähetuse puhul on vaja võtta arvesse nii EIP konkreetseid vajadusi kui ka riigiga seotud tegureid ja turukeskkonda; kõnelause osa ülesanded hõlmavad:a) kinnisvaraportfelli haldamis- ja nõustamisteenuseid;b) tehingute haldamise teenuseid (standardteenused);c) projektijuhtimist, ruumide kavandamist ja haldamist.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2019/S 202-490017
Hanketeade
18/10/2019 00:00