Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Euroopa Investeerimispanga peasekretariaadi direktoraadile nõustamisteenuste osu...
Tellija:
European Investment Bank (EIB)
TEDis avaldamise kuupäev:
25/06/2021
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
13/08/2021
Olek:
Suletud
Informatsioon
CFT-1639
Euroopa Investeerimispanga peasekretariaadi direktoraadile nõustamisteenuste osutamine
Kõnealuse pakkumuskutse eesmärk on taotleda teenuste osutamist peasekretariaadi direktoraadi (SG) vastutusalas olevate või peasekretariaadi poolt kogu EIP grupis juhitavate tegevuste toetuseks – seoses regulatiivsete muudatuste (ja nende konkreetsete mõjude), strateegia ja organisatsioonilise piiritlemise ja teostuse ning ärianalüüsi ja projekti/muudatuse haldusega.Kõnealuse pakkumuskutse eesmärk on valida menetluse taasavamisega mitmekordse raamlepingu raames iga allpool nimetatud kolme osa kohta viis teenuseosutajat:• 1. osa: regulatiivsed muudatused;• 2. osa: strateegia ja korralduse piiritlemine ja elluviimine;• 3. osa: ärianalüüs ja projekti/muudatuse haldus SGga seotud valdkondades.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Üks või mitu osa
3
Raamleping
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5,000,000.00 EUR
79410000
Osalemistingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
Tähised
25/06/2021 00:00
13/08/2021 15:00
16/08/2021 15:00
Osad
Osa number Pealkiri Kirjeldus
Osa 1
Regulatiivsed muudatused
Teenuseosutaja osutab EIP grupile abi ja tagab eksperditeadmised konkreetsetes usaldatavusnõuetele vastavates ja usaldatavusnõuetele mittevastavates reguleeritavates valdkondades parimate pangandustavade läbivaatamisel, et määrata kindlaks nii võimalikke nõuete kui ka turutavade vastased puudused ja piiritleda EIP grupile vajalikud pingutused nende puuduste kõrvaldamiseks.Keerukuse ja areneva regulatiivse keskkonna tõttu võib käesoleva osa maht hõlmata järgmist mitteammendavat valdkondade loetelu:• Parimate pangandustavade (usaldatavusnõuetele vastavate / usaldatavusnõuetele mittevastavate) regulatiivsete nõuete hindamine – et saada aru sellest, kuidas EIP peab regulatiivseid nõudeid tõlgendama ja millist mõju sellised nõuded avaldavad EIP organisatsioonilises raamistikus, samuti EIP grupi tasandil (kui see on kohaldatav).• Kogu EIP gruppi hõlmavate organisatsiooniliste, metoodiliste ja menetluslike muudatuste ülevaatus ning abi parimate pangandustavade praktilisel rakendamisel – tuleneb otseselt ja/või kaudselt regulatiivse nõude hindamisest ja tuleb viia läbi selliste nõuete rakendamise kontekstis.• Korporatiivse juhtimise ja üldise juhtimisstruktuuri tugevdamine, keskendudes EIP grupi juhtimise (nii korporatiivse kui ka institutsionaalse) mehhanismile, optimeerimisele ja toimimisele ning tagades organisatsiooni tõhusa ja usaldusväärse juhtimise.• Teadlikkuse ja arusaamise suurendamine EIP grupile mõju avaldada võivates arenevatest regulatiivsetest muudatustest – nõustamine regulatiivsete nõuete alase teadlikkuse suurendamiseks ja tugevdamiseks regulatiivse järelevalveteenuse (ja kogu sellega seotud taristu) ja/või töötajate regulatiivsete nõuete alase teadlikkuse suurendamisele suunatud mis tahes muud tüüpi algatuste kaudu.• Siseauditite (ja seotud riskide) ülevaatus – need on vajalikud panga/grupi erinevate tegevusvaldkondade nõuetekohase ja tõhusa toimimise tagamiseks kooskõlas panga siseauditi raamistikuga.Oodatavad tulemid täpsustatakse iga konkreetse ülesande jaoks.
Osa 2
Strateegia ja korralduse piiritlemine ja elluviimine
Teenuseosutajad peavad osutama EIP grupile abi ja tagama eksperditeadmised strateegia ja korralduse osas – kogu panka hõlmavate suurte ümberkorraldamisalgatuste tarvis ja peasekretariaati kaasates.Kõnealuse osa alusel teenuste osutamise võib jagada järgmiseks mitteammendavaks tegevuste loeteluks:• Strateegia piiritlemine ja elluviimine: peasekretariaadi direktoraadi nõustamine strateegia piiritlemisel ja valdkonnaülese elluviimise tegevuskavade väljatöötamine suurtele algatustele, millel võib olla kas organisatsiooniline või/ja institutsiooniline mõju.• Eesmärgiline tegevusmudel: asutuse konkreetsete funktsioonide või teenuste ülevaatuse – kooskõlas peamiste organisatsiooniliste põhimõtetega (nt muu hulgas kolm kaitseliini, teatud funktsioonide sisseost) kohta väljavaadete esitamine ja nõustamine ning panga tõhusama ja tulemuslikuma toimimise tagamine.• Juhtimisvaldkonna teemad: korporatiivse valitsemise (panga juhtimise täiustatud toimimiseks) ja mis tahes muu juhtimise või korraldusega seotud küsimuse (eelkõige lähtuvalt hinnangutes esitatud soovitustest, siseauditi aruannetest jne) ülevaatuseks väljavaadete esitamine.
Osa 3
Ärianalüüs ja projekti/muudatuse haldus peadirektoraadiga seotud valdkondades
Teenuseosutajad peavad tagama ärianalüüsi, projektide ja muudatuste haldamise osas abi ja eksperditeadmised peasekretariaadi koosseisus olevatele erinevatele meeskondadele või mis tahes muule peasekretariaadi juhitavale algatusele.Kõnealuse osa alusel teenuste osutamise võib jagada järgmiseks mitteammendavaks tegevuste loeteluks:• Projekti/programmi juhtimispotentsiaal: tugi projekti/programmi kavandamisel, elluviimisel ja täitmisjärelevalvel (nt hõlmates projekti/programmi juhtimise ja juhtimise määratluse ning tegevuse elavdamise, planeerimise määratluse ja täitmisjärelevalve, projekti/programmi juhtimisasutuse, riskide/probleemide juhtimise);• muudatuse juhtimise potentsiaal: muudatuste juhtimisega seotud kõigi (kas projekti või programmi) algatuste toetamine (nt muudatuste juhtimise plaani väljatöötamine, teabevahetuse toetamine, asjakohased koolitustegevused ja mis tahes muu seotud teema);• peasekretariaadi üldpoliitikad, metoodikad, menetlused ja kontrollid: abi peasekretariaadi vastutusalas olevate või peasekretariaadi osalusega poliitikate, metoodikate ja menetluste kavandamisel, ülevaatusel ja elluviimisel. See hõlmab ka SG siseauditi raamistiku kontekstis määratletud kontrollide kavandamist ja ülevaatust;• ärianalüüs: toetus ärivajaduste määratlemisel ja vormistamisel seoses tehnilise lahenduse kavandi ettevalmistamisega ja lahenduse kavandite täitmisjärelevalve kontroll koos tehniliste meeskondadega;• andmeanalüüs ja aruandlus: eelkõige peasekretariaadi toetamine suurandmestute analüüsimisel (andmeanalüüsi võimalustega – eeskätt majandusalalüüsi eesmärgil) ja andmete kohta aruannete esitamisel.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2021/S 121-316995
Hanketeade
25/06/2021 00:00