Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Riikliku menetlusõiguse ja riiklike menetlustavade hindamise uuring, et selgitad...
Tellija:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
TEDis avaldamise kuupäev:
02/06/2015
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
01/09/2015
Olek:
Suletud
Informatsioon
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Riikliku menetlusõiguse ja riiklike menetlustavade hindamise uuring, et selgitada välja nende mõju kohtuotsuste vabale ringlusele ning tarbijate menetlusliku kaitse võrdväärsusele ja tõhususele ELi tarbijaõiguse kohaselt
Uuringul on järgmised 2 iseseisvat eesmärki:1) uurida riikliku menetlusõiguse mõju kohtuotsuste vabale ringlusele, selgitades välja, kas ja millises ulatuses takistavad riiklikes menetluseeskirjades praegused erinevused kohtuotsuste vaba ringluse eesmärgi saavutamist ja seda eelkõige juhtudel, kui õõnestatakse liikmesriikide õigussüsteemide vastastikust usaldust. Uuringus tuleb nimetatut analüüsida Euroopa tsiviilõiguse dokumentide raames, pidades seejuures silmas tunnustamise ja jõustamise edasist lihtsustamist ning arvestades nii õiguskaitsele juurdepääsu kui ka õiglase kohtuliku arutamise põhiõigusega.Selleks tuleb eespool osutatud hinnangu põhjal ning õiguslikele ja majanduslikele argumentidele tuginedes uuringus analüüsida võimalusi vastastikuse usalduse parandamiseks, lähtudes sellest, et poliitikas nähakse eesmärgina ette tsiviil- ja kaubandusasjades praeguste õigusalase koostöö dokumentide sujuv toimimine ning nimetatud koostöö igasugune edasine parandamine või hoogustamine, et luua tõeline Euroopa õigusala. Analüüsis ja järeldustes tuleb iga pakutud lahenduse poolt- ja vastuargumente hoolikalt kaaluda;2) hinnata, kas ja millises ulatuses riiklik menetlusõigus tagab ja riiklikud menetlustavad tagavad ELi tarbijaõiguste menetlusliku kaitse ning kas need eeskirjad ja tavad vastavad nõuetele, mis tulenevad Euroopa Liidu Kohtu otsustest tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtete ning ELi tarbijaõigusele vastavuse "ex officio" hindamise kohustuse kohta.Selleks tuleb uuringus liikmesriikide menetlusliku autonoomia põhimõtet arvestades lepinguid reguleeriva ELi tarbijaõiguse menetlusliku kaitse valdkonnas uurida riiklikku õigust ja riiklikke tavasid ning koguda kokku kõik vajalikud tõendid. Uuringus tuleb pöörata tähelepanu eelkõige riiklike menetluste eri tahkude vahelisele suhtele ning hinnata neid tahke erinevates menetlusetappides. Selles kontekstis tuleb uuringus analüüsida, kas riiklikud menetlussüsteemid vastavad Euroopa Liidu Kohtu praktikale. Lõpuks tuleb uuringus esitada riikliku menetlusõiguse ja riiklike menetlustavade hindamisel tehtud järeldused ning töötada välja võimalused lepinguid reguleeriva ELi tarbijaõiguse kaitse parandamiseks. Analüüsis ja järeldustes tuleb iga pakutud lahenduse poolt- ja vastuargumente hoolikalt kaaluda.
Teenused
Avatud menetlus
Suletud
Märgitud
Riigihankeleping
Vastus puudub
Osalemistingimused
vt pakkumise iseloomustust.
pakkujad (ühispakkumise korral arvestatakse kõikide pakkujate ja määratud alltöövõtjate koondsuutlikkust) peavad oma majandus- ja finantssuutlikkuse tõendamiseks näitama, et nende aastane koondkäive (viimase 3 aasta keskmine) on rohkem kui 300 000 EUR.Esitada tuleb järgmised tõendid:— täidetud "Lihtsustatud bilanss" ja "Lihtsustatud kasumiaruanne" viimase 3 aasta kohta (lisa 2 peab olema täidetud);— bilansi ning kasumiaruande koopia viimase 3 majandusaasta kohta, mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud;— kui see pole võimalik, siis asjakohased pangaõiendid;— ametialase vastutuskindlustuse tõend (kui kohaldatakse).Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida hankija loeb õigustatuks, ei ole pakkujal võimalik 1 või mitut eespool nimetatud dokumenti esitada, võib ta oma majandus- ja finantssuutlikkust tõendada mõne muu dokumendiga, mida hankija peab sobivaks. Igal juhul tuleb pakkumises hankijat vähemalt teavitada erandlikust põhjusest ja selle põhjendusest. Komisjon jätab enesele õiguse nõuda mis tahes muid dokumente, mille kaudu võimaldataks tal kontrollida pakkuja majandus- ja finantssuutlikkust.
vt eespool.
a. kriteeriumid pakkujatele:pakkujad (ühispakkumise korral arvestatakse kõikide pakkujate ja määratud alltöövõtjate koondsuutlikkust) peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:— pakkuja peab tõendama kogemusi tarbijaõiguse ja tsiviilmenetlusõiguse valdkonnas, samuti Euroopa rahvusvahelise eraõiguse ja menetlusõiguse valdkonnas;— pakkuja peab tõendama kogemusi töötamisel kõigi 28 liikmesriigi ametlikus keeles;— pakkuja peab tõendama suutlikkust koostada aruandeid inglise ja prantsuse keeles;— pakkuja peab tõendama kogemusi uuringutehnikate vallas, andmete kogumisel, statistiliste analüüsidega ning aruannete ja soovituste koostamisel;b. kriteeriumid teenuseid osutavale meeskonnale:teenuseid osutav meeskond peab hõlmama vähemalt järgmisi profiile:projektijuht: vähemalt 5 aastat kogemusi projektijuhtimises, sh kogemused samalaadse suurusega projekti elluviimise järelevalve, osutatud teenuse kvaliteedi kontrolli, kliendikesksuse ja konfliktide lahendamise valdkonnas, sh kogemused vähemalt 10 inimesest koosneva meeskonna juhtimisel.Keelekvaliteedi kontroll: vähemalt 1 meeskonnaliikme inglise keele oskus peab olema inglise keelt emakeelena kõneleja tasemel.Tarbijaõiguse, tsiviilmenetlusõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse eksperdid: töövõtja peab pakkumises välja pakkuma kõnealuseks keerukaks õigusanalüüsiks võimelise ekspertide meeskonna. Välja pakutud ekspertidel peab olema ülikoolikraad ja vähemalt 5 aastat õigusvaldkonna kogemusi. Meeskonda peavad kuuluma tarbijaõiguse, tsiviilmenetluse (sh Euroopa menetlused) ja rahvusvahelise eraõiguse valdkonna eksperdid, kellel on ka ulatuslikud teadmised nende analüüsitavate liikmesriikide riiklikest õigussüsteemidest.Andmete kogumise ja analüüsi meeskond: meeskonda peavad kuuluma teadlased, kellel on ülikoolikraad ja vähemalt 2 aastat kogemusi õigusandmete kogumisel ja analüüsimisel.Meeskonnal kokku peab olema kõikide ELi ametlike keelte tõendatud oskus.Kui mitmed teenuseosutajad/alltöövõtjad esitavad ühispakkumise, peab neil olema neile määratud tööde tegemiseks vajalik kutsesuutlikkus ja tehniline võimsus;c. tõendid:nimetatud kriteeriumi täitmiseks tuleb esitada järgmised tõendid:1. pakkujad peavad oma pakkumises esitama iga töid tegeva töötaja üksikasjaliku elulookirjelduse, märkides sealhulgas isiku haridusliku tausta, teaduskraadid ja diplomid, kutsealased kogemused, teadustöö, artiklid ja keelteoskuse. Elulookirjeldused tuleb eelistatult esitada kooskõlas komisjoni 11.3.2002 soovitusega ühtse elulookirjelduse Euroopa formaadi kohta, mis on avaldatud 22.3.2002 EÜTs L 79, lk 66;2. nimekiri põhilistest viimase 5 aasta jooksul osutatud samalaadsetest teenustest koos maksumuste, kuupäevade ja avalike või eraõiguslike saajatega, lisades riigiasutuste või eraklientide väljastatud või kaasallkirjastatud asjakohased tunnistused või nimetatud tunnistuste puudumisel teenuseosutaja kinnituse, et ta on vastavaid teenuseid osutanud;3. osakaal lepingust, mille puhul teenuseosutaja kavatseb allhanget kasutada.
vt eespool.
Tähised
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Osad Pakkumiskutsel puuduvad osad.
Teated
Viide Teate liik Avaldamise kuupäev
2015/S 104-188196
Hanketeade
02/06/2015 00:00