Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Henkisen pääoman kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut
Hankintaviranomainen:
European Training Foundation (ETF)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/03/2022
Tarjousten vastaanoton määräaika:
01/04/2022
Tila:
Suljettu
Tiedot
22ETF03
Henkisen pääoman kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on toimittaa konsultointipalveluja, joilla tuetaan ETF:n asiantuntemusta henkisen pääoman kehittämisen alalla. Tarjouspyyntö koostuu seuraavista neljästä erillisestä erästä, jotta asiaankuuluville aloille erikoistuneet talouden toimijat voivat tarjota pyynnöstä oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluja: • erä 1 – asiantuntemuksen toimitus, • erä 2 – tutkimukset ja selvitykset, • erä 3 – tilastolliset palvelut, • erä 4 – massadata-analyysi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
4
Puitesopimus
11,300,000.00 EUR
80400000
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
04/03/2022 00:00
01/04/2022 15:00
04/04/2022 15:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Asiantuntemuksen toimitus
Asiantuntijapalvelun tavoitteena on löytää asiantuntijat, joiden kanssa tehdään sopimus erityisistä panoksista, joilla tuetaan ETF:n toimien kehittämistä ja toteuttamista henkisen pääoman kehittämisen alalla. ETF suunnittelee jokaisen toimeksiannon yksityiskohtaisesti, ja yhden tai useamman asiantuntijan kanssa tehdään sopimus tiettyjen tehtävien suorittamista varten. Toimeksiantojen kesto voi vaihdella huomattavasti muutamasta päivästä kuukausiin, ja ne voivat olla toimistopohjaisia tai ne voidaan suorittaa ETF-kumppanimaissa tai muissa maissa, ja ne voidaan toteuttaa temaattisella, maan, alueellisella tai alueiden välisellä tasolla ja voivat vaatia maakohtaista kokemusta tai tietämystä. Valitut asiantuntijat työskentelevät joko itsenäisesti tai ETF-työryhmässä ja/tai muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, ja heidän työnsä voi olla osa laajempaa hanketta, joka sisältää muita toimia eri sidosryhmien kanssa.
Erä 2
Tutkimukset ja selvitykset
Tutkimuksia ja selvityksiä koskevan erän tavoitteena on tukea ETF:n työtä luotettavalla tiedolla, todisteilla, analyyseillä ja asiaankuuluvalla tiedolla tietyillä henkisen pääoman kehittämisen alan osa-alueilla, kuten on lueteltu käytännön alueissa. Tehtävät liittyvät asiaankuuluvan poliittiseen asiayhteyteen ja käytännön alueisiin, ja ne voivat edellyttää maakohtaista kokemusta tai tietämystä, jotta voidaan tukea EU:n toimintaohjelman ja EU:n ohjelmien suunnittelua ja toteutusta henkisen pääoman kehittämisen alalla. Tutkimusten ja selvitysten tavoitteena on • tarjota sellaisia perusteellisia vertailevia analyyseja ja arvioita EU:n asialistaan liittyvistä poliittisista kysymyksistä ja uudistuksista, jotka voivat antaa tietoa poliittisille päättäjille kansainvälisellä, alueellisella ja maakohtaisella tasolla, • toimittaa todisteita politiikan ohjaamisessa maiden tukemiseksi niiden pyrkiessä kehittämään tehokkaampia, osallistavampia ja oikeudenmukaisempia järjestelmiä ja strategioita kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, • tunnistaa koulutusjärjestelmien uusia kehityksiä ja suuntauksia Euroopassa sekä ETF-kumppanimaissa, mukaan lukien mahdollisesti tutkijoiden koulutus ja taitojen kehittäminen, • käyttää vertailevaa kansainvälistä tietoa ja toissijaisia analyyseja innovatiivisista politiikoista niiden siirrettävyyden ja skaalattavuuden helpottamiseksi, • tukea ETF:ää sen pyrkimyksissä analysoida ja arvioida kansallisia ja kansainvälisiä suuntauksia, • parantaa ETF:n valmiuksia keskeisten haasteiden ja toimintavaihtoehtojen tunnistamisessa, • edistää kansainvälistä, tieteidenvälistä ja alojen välistä yhteistyötä käytäntöjen tunnistamisessa, dokumentoinnissa ja toteuttamisessa, • tarjota analyyseja, jotka syventävät ymmärrystä toimintalinjauksista ja käytännöistä eri kumppanimaissa lisätietona yhteistyön jatkamisesta, • ETF:n tukeminen asiaankuuluvien ohjelmien täytäntöönpanossa muun muassa käyttämällä kyselyjä ja muita tutkimusvälineitä palautteen keräämiseksi sidosryhmiltä ja ohjelmien käyttäjiltä sekä tunnistamalla keskeiset havainnot ja politiikasta saadut kokemukset, • tietojen syöttäminen vertaisoppimisprosesseihin, joihin osallistuvat kansalliset päättäjät ja joita ETF tukee. Puitesopimuksen piiriin kuuluvat toimeksiannot kohdistuvat pääasiassa ETF-kumppanimaihin, mutta niihin voi osallistua myös EU:n jäsenvaltioita ja muita maita.
Erä 3
Tilastolliset palvelut
Tilastollisia palveluja koskevan erän tavoitteena on löytää yksi talouden toimija, joka pystyy tarjoamaan tilastopalveluja näyttöön perustuvien analyysien muotoiluun, tukemiseen ja yhteistoteutukseen, mukaan lukien tilastotietojen ja pääindikaattorien toimittaminen. Tärkeimmät suunnitellut tehtävät ovat seuraavat: • vuotuinen tiedonkeruu ja kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen näytön kokoaminen ETF:n seurantakehystä varten, • eriteltyjen kansallisten tietojen kerääminen kansallisista hallinnollisista lähteistä asianomaisten maiden sidosryhmien kautta ja ottaen huomioon tietoja koskevat ja oikeudelliset rajoitukset (esim. tietojen saatavuus, tietojen ja tietokantojen käyttö), • tiedon organisointi ja syöttäminen erilaisiin työkaluihin ja tietokantoihin sekä sen esittäminen sopivissa muodoissa, eli digitaalisessa muodossa tai raporteissa, • tietojen puhdistaminen, relevanssi, yhdenmukaistaminen ja tietojen, indikaattoreiden ja lähestymistapojen yhdenmukaisuuden tarkistus, • eri alustoja ja tietokantoja koskevat suositukset, neuvot ja koulutus tiedonhallinnan parantamiseksi, • tilastotyön tietojen visualisointi (taulukot, kaaviot, histogrammit, kartat jne.), • yhteydenpito ja viestintä ETF:n asiantuntijoiden kanssa. Valittu talouden toimija toteuttaa tiedonkeruuta ja tilastoanalyysiä virallisilla tilastotiedoilla ja indikaattoreilla kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla erityisesti henkisen pääoman kehittämisen, koulutuksen ja työmarkkinoiden alalla. Valitulla talouden toimijalla on oltava valmiudet käsitellä monimutkaisia tietojoukkoja käyttäen erikoistuneita tilastotyökaluja (esim. SPSS, STATA, Python tai vastaava). ETF on suunnitellut jokaisen toimeksiannon yksityiskohtaisesti, ja niiden kesto voi vaihdella muutamasta päivästä kuukausiin ja enintään kahteentoista peräkkäiseen kuukauteen. Toimeksiannot ovat enimmäkseen toimistopohjaisia, mutta ne voivat edellyttää matkustamista ETF:n kumppanimaissa. Asiantuntijat työskentelevät joko itsenäisesti tai työryhmässä ja/tai ETF:n henkilöstön kanssa tai muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, ja heidän työnsä voi olla itsenäinen hanke tai osa laajempaa hanketta, joka sisältää muita toimia eri sidosryhmien kanssa.
Erä 4
Massadata-analyysi
Massadata-analyysiä koskevan erän tavoitteena on tehdä sopimus työmarkkinoihin / osaamista koskevan tiedon hankintaan liittyvään massadata-analytiikkaan erikoistuneen talouden toimijan kanssa tuottamaan ETF:n työtä tukevia palveluita tällä alalla. Toimitettavat palvelut koskevat erityisesti seuraavia: osa 1: tekninen kehitys, ylläpito, tiedonkeruu, käsittely, luokittelu, toimitus, visualisointi: • verkossa oleviin avoimiin työpaikkoihin perustuvien tietojärjestelmien laajentaminen uusiin maihin edellä kuvatun pilottivaiheen kokemuksen, teknologian ja opitun pohjalta; tätä tukee laadunvalvontavälineiden ja raportoinnin järjestelmä, • olemassa olevien verkossa oleviin avoimiin työpaikkoihin perustuvien tietojärjestelmien konsolidointi, laadun parantaminen ja ylläpito edelleen saatujen kokemusten ja järjestelmän tarkistamisen pohjalta, • erilaisten kohdekäyttäjien (a) analyytikot ja tutkijat ja b) laajempi yleisö (opiskelijat, työnantajat, koulutuksen tarjoajat, julkisen ja yksityisen sektorin laitokset)) tarpeita vastaavan parannetun tiedonjakelun / visualisointityökalun / alustan konseptointi, kehittäminen ja käyttöönotto, osa 2: analyysi, tulkinta, menetelmien uudistaminen, valmiuksien kehittäminen: • soveltuvien lähestymistapojen ja työkalujen konseptointi ja käyttöönotto tarjontapuolen eri näkökohtien analysoimiseksi, esim. tiedot työikäisen / aktiivisen / työssäkäyvän väestön osaaminen ja pätevyydet, koulutustarjonnassa määritellyt tiedot, taidot ja pätevyydet (opetussuunnitelmien, ohjelmien, tutkintojen analyysi – kaikki tasot ja alat), • taitoja ja pätevyyttä koskevien kysyntä- ja tarjontapuolen tietojen vertaileva analyysi aloittain, ammateittain, alueittain ja maittain; ohjauspaneelit, tulosten visualisointi, • tiettyjen teemojen analyysi ETF-hankkeen olemassa olevien tietokantojen perusteella esim. etätyön suuntauksista ja piirteistä, vihreistä työpaikoista ja taidoista, kehittyvistä teknisistä ja monialaisista taidoista, digitaalisista taidoista; ohjauspaneelit, tulosten visualisointi, • analyyttiset raportit ja selostukset erityisistä teemoista, jotka liittyvät tekoälyn ja datatieteen sovelluksiin työmarkkinoiden ennakoinnin alalla sekä haasteisiin, uusiin näkökulmiin ja mahdollisuuksiin, • osallistuminen ETF:n pohdintaan ja tekniseen kehitykseen, joka liittyy hankkeen työmarkkinoiden ennakointia varten käytettävän massadatan tulosten/tietojen käyttöön muissa asiaankuuluvissa ETF:n hankkeissa ja analyyseissä, • ETF:n pohdinta verkossa olevien avointen työpaikkojen tietojärjestelmän ja innovatiivisten analyyttisten lähestymistapojen uudistamiseksi eri tietolähteiden ja menetelmien yhdistelmän perusteella, • osallistuminen ja panostaminen ETF:n levitystoimiin ja valmiuksien kehittämistapahtumiin sekä verkostoihin, jotka liittyvät työmarkkinoiden ennakointia varten käytettävän massadatan aihealueisiin.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2022/S 045-113058
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
04/03/2022 00:00