Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Yrityksen yhteiskuntavastuu
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
11/05/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
20/06/2016
Tila:
Suljettu
Tiedot
VP-1318.
Yrityksen yhteiskuntavastuu
Sopimuksen kohteena olevat 3 erää on jaettu 3 erilliseen mutta toisiaan täydentävään palvelualaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan tarjoamiseksi yrityksen yhteiskuntavastuuseen (corporate social responsibility – CSR) EIP-ryhmässä. EIP-ryhmän yrityksen yhteiskuntavastuuta koskeviin toimiin liittyvä arviointi ja raportointi kaikkien toiminnallisten palvelujen osalta on keskeinen väline, jolla EIP-ryhmä kehittää ja hallinnoi yrityksen yhteiskuntavastuuta koskevia strategiaansa, päämääriään ja tavoitteitaan, jotta se voi täyttää sidosryhmien odotukset EIP-ryhmän yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvän suorituskyvyn osalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Kestävyyttä koskeva raportointi ja oheispalvelut
Kestävyyttä koskevalla raportoinnilla tarjotaan laaja alusta EIP-ryhmän toimia koskevien yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvien saavutusten osoittamiseksi niiden olennaisten näkökohtien kannalta, jotka sidosryhmät ovat määrittäneet olennaisuusarvioinnin avulla. On tärkeää, että EIP-ryhmän olennaisimpia näkökohtia arvioidaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että EIP-ryhmä täyttää edelleen sidosryhmien vaatimukset ja että se raportoi edelleen avoimella tavalla laajimman sidosryhmien joukon tavoittamiseksi. Oheispalvelut – yrityksen yhteiskuntavastuusta vastaava osasto saattaa antaa ajoittain puitesopimuksen keston aikana erityisiä toimeksiantoja, joiden avulla yhteiskuntavastuusta vastaava osasto voi tukea tai tehostaa raportointimenettelyä tämän tehtävänkuvauksen kohdassa 4.1.2 kuvatun mukaisesti. Tämän erän yhteydessä suoritettavista erityisistä toimeksiannoista tehdään sopimus tämän tehtävänkuvauksen liitteessä II olevan puitesopimusmallin kohdan 4 mukaisesti.
Erä 2
Ympäristöraportointi ja oheispalvelut
Ympäristöraportoinnin kohteena ovat EIP-ryhmän sisäiset toimet ja palvelujen hankinta, mukaan luettuina seuraavat osa-alueet: energia, veden käyttö, jätehuolto, matkailu (liikematkat ja työmatkaliikenne), tietotekniikka ja kiinteistöt. EIP-ryhmä soveltaa tällä hetkellä kasvihuonekaasuprotokollaa sen kasvihuonekaasuinventaarion (greenhouse gas – GHG) laskemista varten. Laskelmien perusteella tehtävä vuosittainen hiilijalanjälkeä koskeva raportti julkaistaan verkossa. Oheispalvelut – yrityksen yhteiskuntavastuusta vastaava osasto saattaa antaa ajoittain puitesopimuksen keston aikana erityisiä toimeksiantoja, joiden avulla yhteiskuntavastuusta vastaava osasto voi tukea tai tehostaa raportointimenettelyä tämän tehtävänkuvauksen kohdassa 4.2.2 kuvatun mukaisesti. Tämän erän yhteydessä suoritettavista erityisistä toimeksiannoista tehdään sopimus tämän tehtävänkuvauksen liitteessä II olevan puitesopimusmallin kohdan 4 mukaisesti. Tarjoajia kehotetaan ehdottamaan tapoja, joilla ympäristöraportointia voidaan kehittää EIP-ryhmässä kansainvälisten standardien ja hyväksyttyjen parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tämän erän sopimuksentekovaihetta koskevat tiedot on annettu tarjoajille tämän tehtävänkuvauksen kohdassa 8.3.
Erä 3
Neuvontapalvelut
Neuvonta-, konsultointi- ja tukipalvelut muodostavat merkittävän osan yrityksen yhteiskuntavastuusta vastaavan osaston toiminnasta, joka koskee EIP-ryhmän liiketoimien täydentämistä. Asiantuntijatietämystä, tutkimusta, vertailua ja tutkimuksia tarvitaan, jotta EIP-ryhmä voi käyttää ennakoivampaa lähestymistapaa yrityksen yhteiskuntavastuuseen ja kehittää edelleen strategioitaan, politiikkojaan ja toimintasuunnitelmiaan yrityksen yhteiskuntavastuun juurruttamiseksi EIP-ryhmän kulttuuriin. Investointipankin tavoitteet tämän tietyn lähestymistavan valinnassa ovat seuraavat: — joustavuus – palvelut varmistetaan oikea-aikaisesti ja tarvittaessa sekä mahdollisimman vähäisillä yleiskustannuksilla selkeän ja avoimen menettelykehyksen yhteydessä, — luotettavuus – luomalla pitkäaikainen suhde valitun palveluntarjoajien ryhmittymän kanssa varmistetaan palvelujen, henkilöstön ja johdon johdonmukaisuus ja jatkuvuus koko puitesopimuksen kestoajaksi.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2016/S 090-159483
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
11/05/2016 00:00