Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Rinnakkainen puitesopimus vaikutustenarviointeja ja arviointitutkimuksia koskevi...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
18/10/2012
Tarjousten vastaanoton määräaika:
30/11/2012
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENTR/172/PP/2012/FC.
Rinnakkainen puitesopimus vaikutustenarviointeja ja arviointitutkimuksia koskevien tutkimusten ja muiden niihin liittyvien tukipalveluiden hankinnasta.
Tarkat tehtävät kuvataan palvelupyynnöissä, jotka toimitetaan kunkin erän yhteydessä erillissopimusten tekemistä varten. Vaikutustenarviointeihin liittyvien palvelujen osalta erityistoimeksiannot kattavat kokonaan tai osittain vaikutustenarviointeja koskevissa komission suuntaviivoissa, niiden liitteissä ja toimintaohjeissa (erityisesti kilpailukyvyn varmistamista koskevissa toimintaohjeissa) kuvatut tehtävät. Aiheet liittyvät pääasiassa aloitteisiin, jotka vaikuttavat EU:ssa sijaitseviin yrityksiin sekä teollisuudenaloihin ja tavaroiden sisämarkkinoihin. Katso http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Arviointien osalta erityistoimeksiannot koskevat erilaisia tutkimuksia ja palveluja, joilla arvioidaan EU:n toimien, mukaan luettuina yksittäisten toimenpiteiden, alakohtaisten politiikkojen* ja rahoitusohjelmien, asiaankuuluvuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta, hyödyllisyyttä ja kestävyyttä. * Katso kuntotarkastus (KOM(2010) 543) osoitteesta http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brTehtävien päätteeksi toimitetaan yleensä erillissopimuksessa sovittujen teknisten eritelmien mukaisesti laadittu raportti. Työ voi koskea myös komission avustamista sidosryhmien kuulemisessa tai vaikutustenarviointien tai arviointien aiheita koskevien työpajojen, konferenssien ja seminaarien järjestämisessä. Tämäntyyppisiin palveluihin liittyvät tehtävät voivat koskea myös tausta-/neuvotteluasiakirjojen valmistelua, esitysten ja koulutuksen järjestämistä sekä yhteenvetoraporttien laatimista saaduista tuloksista.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Teollisuustuote- ja palvelualoja koskevien vaikutusten arvioinnit
Tämä erä koskee pääasiassa EU:n toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia taloudelliseen toimintaan alakohtaisella tasolla tai yhteenlaskettuna. Tavoitteena on erityisesti analysoida, miten EU:n toimenpiteet vaikuttavat kyseisten alojen rakenteeseen, kilpailukykyyn ja kasvupotentiaaliin. Arvioinnissa voidaan tarkastella innovointiin kohdistuvia vaikutuksia ottaen huomioon määräävät tekijät, kuten innovointikustannukset, rahoituksen saatavuus ja markkinatekijät (uusien tuotteiden ja palvelujen kysynnän epävarmuus).
Erä 2
Yrityksiä koskevien vaikutusten arviointi
Tämä erä koskee pääasiassa EU:n aloitteiden vaikutuksia yrityksiin, yritysten käyttäytymistä sekä niiden reagointia sääntelyä koskeviin muutoksiin. Arvioinnissa on muun muassa koottava mikrotietoja yritystutkimuksista tai yritystason tietokannoista sekä tarvittaessa käytettävä teoreettisia tai ekonometrisia malleja. Se auttaa esimerkiksi arvioimaan muutoksia sääntelykustannusten tasolla tai yritysten perustamista ja laajentamista edistävien kannustimien rakenteissa. Tuloksia voidaan käyttää panoksena yrittäjyyttä edistävien politiikkojen suunnittelussa.
Erä 3
Analyysi EU:n yritys- ja teollisuuspolitiikkojen hyödyistä ja kustannuksista
Erän pääasiallisena tarkoituksena on arvioida EU:n yritys- ja teollisuuspolitiikkojen ja -aloitteiden hyötyjä ja kustannuksia. Analyysin avulla voidaan muun muassa esittää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tietoja tapauksissa, joissa rahallinen arviointi on vaikeaa markkinahintojen puuttumisen vuoksi (esim. vaikutukset terveyteen ja ihmisten elämään tai ympäristöön). Työssä saatetaan joutua käyttämään menetelmiä, jotka perustuvat ilmaistuihin preferensseihin (esim. ehdollinen arvottaminen) tai paljastettuihin preferensseihin (esim. hedoniset hinnat). Ehdollisen arvottamismenetelmän mukaisesti esimerkiksi terveysvaikutuksen arvoa voidaan arvioida kysymällä sidosryhmiltä, kuinka suuren rahasumman ne ovat valmiita maksamaan, jotta ne eivät joudu kärsimään negatiivisesta terveysvaikutuksesta, tai kuinka suuren rahasumman ne tarvitsevat korvaukseksi negatiivisesta terveysvaikutuksesta. Hyödyllisten tulosten saamiseksi tällaiset tutkimukset sekä niiden tilastollinen analyysi täytyy tehdä aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa kuvattujen erittäin tarkkojen ehtojen mukaisesti.Hedonisten hintojen menetelmän mukaisesti esimerkiksi terveysvaikutusten arvoa voidaan arvioida välillisesti niihin liittyvien markkinoiden kautta: esimerkiksi riskialttiiden ja muiden kuin riskialttiiden töiden palkkaeron perusteella voidaan arvioida riskin arvoa ja näin ollen myös terveyden mahdollisen heikentymisen arvoa.
Erä 4
EU:n ohjelmien, lainsäädännön, politiikkojen ja muiden toimien arviointi
Tämä erä koskee arviointipalveluja, jotka toteutetaan yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston toimialaan liittyvien komission toimien tai Euroopan unionin politiikkojen täytäntöönpanon aikana tai sen jälkeen. Erän kohteena on erityisesti ohjelmien, politiikkojen ja lainsäädännöllisten toimien arviointi. Erään 4 liittyvien tehtävien suorittamisen lopuksi toimitetaan arviointiraportti toimeksiantajana olevan osaston antaman tehtävänkuvauksen mukaisesti, ja raportissa on noudatettava puolueettomuutta, luotettavuutta ja todisteisiin perustuvaa arviointia koskevia periaatteita.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2012/S 201-329627
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
18/10/2012 00:00