Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Johtajuusohjelmat ja johdon mestariluokkaohjelmat
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
29/04/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
19/06/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
VP-1387.
Johtajuusohjelmat ja johdon mestariluokkaohjelmat
Euroopan investointipankki (EIP) käynnistää tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on valita palveluntarjoajia toimittamaan johtajuuden kehittämisohjelmia. Kyseiset ohjelmat koostuvat yhteisistä muodollisista koulutustilaisuuksista, räätälöidyistä tapahtumista ja yksilöllisestä tuesta. EIP etsii palveluntarjoajia, joilla on laaja ja pitkäkestoinen kokemus räätälöityjen johtajuuden kehittämisohjelmien ja työpajojen kehittämisestä ja toimittamisesta kansainvälisessä ympäristössä (yksityiset yritykset ja julkiset organisaatiot).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Kehittyvää johtajuutta koskeva ohjelma (ELP) Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tarkoituksena on tietoisuutta, viestintää ja ryhmätyöskentelyä koskevien valmiuksien kehittäminen. Kohdeyleisö koostuu vanhemmista ammattilaisista, joilla on mahdollisuudet siirtyä johtotehtäviin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1–3 vuoden aikana). Vanhemmilla ammattilaisilla, joilla on mahdollisuudet siirtyä johtotehtäviin, on yliopistotutkinto ja tavallisesti yli 10 vuoden kokemus erityiseltä asiantuntemusalaltaan. He ovat toimineet useissa vaatimuksiltaan ja tehtäviltään riittävän erilaisissa asemissa, niin että he voivat omaksua erilaiset taitojen ja tietämyksen kokonaisuudet, jotka ovat tarpeen työryhmän sekä sen toiminnallisten ja henkilöstöön liittyvien haasteiden hallitsemiseksi. Kunkin ohjelmaan liittyvän koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 3 päivää. Se voidaan toteuttaa joko peräkkäisinä päivinä tai muina kuin peräkkäisinä päivinä 3 kuukauden ajanjakson aikana. EIP:n on tarkoitus järjestää 2–4 ohjelmaan liittyvää koulutustilaisuutta vuodessa.
Erä 2 Johtajuuden perustaa koskeva ohjelma (FLP) Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tarkoituksena on muiden henkilöiden johtamiseen sekä asiantuntija-asemasta työryhmän johtajan asemaan siirtymiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen seuraavasti: kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista yksikön päälliköistä, jotka muodostavat ensimmäisen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti, kunkin ohjelmaan liittyvän koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 4 päivää, 2 kertaa 2 peräkkäistä päivää (2 x 2 päivää) 3 kuukauden ajanjakson aikana, EIP:n on tarkoitus järjestää 2–4 ohjelmaan liittyvää koulutustilaisuutta vuodessa, lisäksi voidaan järjestää vapaaehtoinen alumnipäivä (seurantatilaisuus) 1 kerran vuodessa EIP:n pyynnöstä kaikille kyseisen ohjelman aikaisemmille osallistujille.
Erä 3 Johtajuuden kehittämisohjelma (LDP) Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka avulla autetaan päälliköitä tulemaan johtajiksi. Kehitettäviä valmiuksia ovat seuraavat: kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista jaostopäälliköistä, jotka muodostavat toisen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (keskitason johto), kunkin koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 6 päivää, 2 kertaa 3 peräkkäistä päivää (2 x 3 päivää) 3 kuukauden ajanjakson aikana.
Erä 4 Edistynyt johtajuuden kehittämisohjelma (ALDP) Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tavoitteena on johtamisen järjestelmiä ja moninaisuutta, strategiaa ja näkemystä sekä johtajuuden siirtoa koskevien valmiuksien kehittäminen. Kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista osastopäälliköistä ja osaston päälliköistä (heitä kutsutaan myös johtajiksi), jotka muodostavat kolmannen ja neljännen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (ylin toimiva johto).
Erä 5 Ylimmän johdon johtajuutta koskeva ohjelma (SELP) Tämä ohjelma vastaa suurten yliopistojen ja liiketoimintaoppilaitosten tarjoamia johdon koulutusohjelmia, jotka liittyvät EIP:n ylimmälle johdolle merkityksellisiin johtajuutta koskeviin aiheisiin. Ohjelmaa ehdotetaan täydentämään erään 4 kuuluvaa edistynyttä johtajuuden kehittämisohjelmaa (advanced leadership development programme – ALDP). EIP:n tavoitteena on allekirjoittaa rinnakkainen puitesopimus määrältään vähintään 3:n ja enintään 5 palveluntarjoajan kanssa, jotta se voi valita useiden ylimmän johdon johtajuutta koskevien ohjelmien (senior executive leadership programme – SELP) välillä ottamalla huomioon yksilöiden erityiset koulutustavoitteet, heidän aikataulunsa sekä kursseja varten saatavilla olevat päivämäärät. Kohdeyleisö koostuu osastopäälliköistä ja osaston päälliköistä (heitä kutsutaan myös johtajiksi), jotka muodostavat kolmannen ja neljännen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (ylin toimiva johto). Kunkin koulutustilaisuuden vaadittu kesto on vähintään 3 ja enintään 10 joko peräkkäistä tai muuta kuin peräkkäistä päivää.
Erä 6 Johdon mestariluokkaohjelma (EMP) Tämän ohjelman yhteydessä ehdotetaan useita aiheita, joilla täydennetään kehittyvää johtajuutta koskevaa ohjelmaa (emerging leadership programme – ELP), johtajuuden perustaa koskevaa ohjelmaa (foundation of leadership programme – FLP), johtajuuden kehittämisohjelmaa (leadership development programme – LDP) sekä edistynyttä johtajuuden kehittämisohjelmaa (ALDP). Mestariluokat suunnitellaan siten, että osallistujat saavat niiden avulla mahdollisuuden käsitellä uusimpia johtajuutta koskevia kysymyksiä sekä syventää omia käytäntöjään, jotka koskevat kestävän oppimisen lähestymistapaa ja kehittämistä. EIP:n tavoitteena on allekirjoittaa rinnakkainen puitesopimus määrältään vähintään 3:n ja enintään 5 palveluntarjoajan kanssa, jotta sillä on laajempi valinnanvara sellaisten erilaisten mestariluokkamenetelmien ja -sisältöjen välillä, jotka sopivat paremmin erilaisille kohdeyleisöille ja erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Aina kun EIP tarvitsee johdon mestariluokkaohjelmaa (executive masterclass programme – EMP), se lähettää palveluja koskevan toimeksiantopyynnön kaikille palveluntarjoajille ja valitsee toimeksiantoa varten ainoastaan 1 palveluntarjoajan puitesopimuksen kohdan 4 mukaisesti. Kohdeyleisö on sama kuin ELP-, FLP-, LDP- ja ALDP-ohjelmien kohdeyleisö. Koulutustilaisuuksien vaadittu kesto on vähintään puoli päivää ja enintään 1 päivä EIP:n toimitiloissa Luxemburgissa. Vuosittain järjestetään 2–4 koulutustilaisuutta.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 099-195195 Oikaisu 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 29/04/2017 00:00