Tarjouspyynnön tiedot

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Otsikko:
Puitesopimukset pääasiassa hankintaviranomaisen toimitiloissa tapahtuvasta asian...
Hankintaviranomainen:
European Environment Agency (EEA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/10/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/12/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EEA/DIS/R0/18/013
Puitesopimukset pääasiassa hankintaviranomaisen toimitiloissa tapahtuvasta asiantuntija-avusta Copernicus-maakartoituspalvelun ja paikan päältä kerättävien mittaustietojen koordinoinnin toteuttamiseksi eri Copernicus-palveluiden...
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on solmia puitesopimukset talouden toimijoiden kanssa pääasiassa hankintaviranomaisen (EYK:n) toimitiloissa ja rajoitetussa määrin muissa kuin hankintaviranomaisen (sopimusosapuolen) toimitiloissa (tai toisaalla) toteutettavista konsulttipalveluista, jotka tukevat Copernicus-maakartoituspalvelun ja paikan päältä kerättävien mittaustietojen koordinoinnin toteuttamista eri Copernicus-palveluiden kanssa. Hankintaviranomaisen toimitiloissa työskentelevien asiantuntijoiden edellytetään tekevän päivittäistä yhteistyötä EYK:n Copernicus-työryhmän kanssa eri aloilla ja suorittavan pääasiassa seuraavia työtehtäviä:— tarjouspyyntöjä tukevien ajatusrakennelmien laadinta,— tuotantosopimusten hallinnan tukeminen sekä— työn tulosten laadun arviointi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Puitesopimus
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Osallistumisehdot
ilmoitetaan tarjouseritelmien kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2.1.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
31/10/2018
Ei sovelleta
Ei sovelleta
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Maakartoitus maanpeitteen/maankäytön osalta sekä geospatiaalisten menetelmien ja tekniikoiden käyttö EYK hakee konsultteja, joiden alana on maakartoitus maanpeitteen/maankäytön osalta sekä geospatiaalisten menetelmien ja tekniikoiden käyttö.Tyypilliset tehtävät:— määritellä tarjoajilta edellytetyt vähimmäisvaatimukset laadunvarmistuksen/valvonnan osalta (mm. otantatavat ja tarvittavat laskentaindikaattorit) maakartoituspalvelutuotteiden laadun takaamiseksi,— määritellä riippumaton maakartoituspalvelutuotteiden validointitapa, jonka tulisi ottaa huomioon datan luonne sekä määrittelyt kokonaisuudessaan,— suunnitella otantatapa, joka takaa tietyn laatutason.
Erä 2 Vertailuaineistot EYK etsii konsultteja vertailuaineistojen alalta.Tyypilliset tehtävät:— tukea Copernicus-työryhmää vertailuaineistohankkeiden hallinnassa (esim. EU-DEM, EU-hydro) ottaen huomioon ESAn valmisteleman Copernicus-ohjelman laajuisen digitaalisen korkeusmalliratkaisun sekä jäsenmaissa saatavilla olevat digitaaliset korkeusmallit. Samalla on huolehdittava täydellisestä kattavuudesta, harmonisoiduista määrittelyistä sekä Copernicus-ohjelman data- ja tietolinjausten noudattamisesta,— tukea Copernicus-työryhmää sen yrittäessä ymmärtää ja arvioida Copernicus-ohjelman ydinpalveluista kumpuavia vertailuaineistojen erityistarpeita ottaen huomioon ne mahdollisuudet, joita erityisvaatimusten yhdistäminen eri palvelujen yhteiseksi spesifikaatioksi voisi tarjota,— tukea Copernicus-työryhmää sen toteuttaessa näytekäyttötapauksia, jotka on rakennettu valitun vertailuaineiston pohjalta suoritettuja geospatiaalisia analyysejä ja Copernicus-palvelutuotteita yhdistelemällä.
Erä 3 Viestintä ja tietoisuuden lisääminen EYK etsii konsultteja viestinnän ja tietoisuuden lisäämisen aloilta.Tyypilliset hankintaviranomaisen tiloissa suoritettavat tehtävät:— koordinoida EYK:n isännöimiä ja muita Copernicus-ohjelmaan liittyviä tapahtumia,— kehittää ja kirjoittaa sisältöjä sisäiseen ja ulkoiseen mediaviestintään, myös internetiin (verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat), videoiksi, painetuiksi ja sähköpostijulkaisuiksi,— luoda käsikirjoituksia lyhyiksi (5–10 minuutin) videoiksi, jotka esittelevät maakartoituspalveluihin kuuluvia uusia tuotteita tai ominaisuuksia ja/tai selittävät esimerkkisovellusaloja,— ylläpitää valittuja sosiaalisen median kanavia,— ylläpitää maakartoituspalvelujen sidosryhmätietokantaa,— kehittää ehdotuksia tuotteiden markkinoimiseksi, koordinoida tuotteiden tuotantoa ja levitystä.Tyypilliset hankintaviranomaisen tilojen ulkopuolella suoritettavat tehtävät:— tarjota verkkotuki- ja neuvontapalveluja (helpdesk), jotka kattavat kaikki maakartoituspalvelutuotesalkun tuotteet, maanantaista perjantaihin (paitsi Tanskan ja EU:n virallisina pyhäpäivinä) klo 9.00–17.00 Keski-Euroopan aikaa ja ainoastaan englannin kielellä,– järjestää ja hoitaa verkkokoulutusta/työpajoja valituista maakartoituspalvelutuotteista,– valmistella ja levittää maakartoituspalvelutuoteuutisia portaalia varten,– ylläpitää ajantasaisia sähköisiä tuotekoosteita (1–2 sivua). Tehtävään kuuluu myös uusien tuotekoosteiden luominen ja ylläpito sitä mukaa kun uusia tuotteita luodaan tai päivitetään,– systemaattinen asiaankuuluvien Copernicus-maankäyttötapausten etsintä ja oleminen yhteydessä näihin liittyviin taustaorganisaatioihin ja niissä mukana oleviin henkilöihin, kerättyjen käyttötapausten analyysi ja niiden rekisteröiminen käyttötapaustietokantaan.
Erä 4 Paikkatietojärjestelmät (GIS), paikkatietoteknologiat ja big datan käsittely EYK etsii konsultteja paikkatietojärjestelmien (GIS), paikkatietoteknologioiden ja big datan käsittelyn alalta.Tyypilliset tehtävät:— geospatiaalisten tietokokonaisuuksien paketointi levitystä varten (harmonisointi, tietomuodot, ennusteet, maastoerotuskyky jne.),— olemassa olevien Copernicus-tuotteiden vaadittujen päivitysten tekeminen,— Copernicus-maakartoitustuoteluettelon ylläpito, sen takaaminen, että Copernicus-maakartoitustuotteiden tietokokonaisuuksien metadata noudattaa INSPIRE-spesifikaatiota,— ylläpitää erittäin suuren erotuskyvyn (VHR) sekä suuren erotuskyvyn (HR) kuvista koostuvia tietokokonaisuuksia,— julkaista ArcGIS-palvelimella sijaitsevia Copernicus-verkkokarttapalveluja sekä ylläpitää tällä palvelimella verkossa saatavilla olevia verkkokarttoja,— ylläpitää karttojen sisältöä Copernicus-maaportaalissa,— optimoida maakartoituspalvelun portaalin suorituskykyä,— huolehtia siitä, että palvelu on loppukäyttäjien käytettävissä ja että se toimii valikoiduilla (yleisessä käytössä olevilla) alustoilla, käyttöjärjestelmissä ja selaimissa,— avustaa yleisesti Copernicus-työryhmää paikkatietojärjestelmiin ja paikkatietoihin liittyvissä atk-tehtävissä,— ylläpitää dokumentaatiota, joka kattaa kaikki käytetyt käsittelyvaiheet, prosessit ja menettelyt,— toimia Copernicus-maakartoituspalvelutyöryhmän puolesta yhteistyössä datan ja tiedon saatavuuspalvelualoitteiden (DIAS — Data and Information Access Services) kanssa,— tukea Copernicus-työryhmää valmisteltaessa maakartoituspalveludatan ja tuotteiden integrointia DIAS-järjestelmään,— tukea Copernicus-työryhmää sen määritellessä sopivaa strategiaa, kuinka maakartoituspalvelutuotesalkku tulisi asemoida ja kuinka sitä tulisi muuttaa ottaen huomioon ne monet pilvipohjaiset big datan palveluhankealoitteet, joita on syntymässä Euroopassa, sekä erityisesti mitä tulee maakartoituspalveluihin.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 212-483700 Oikaisu 03/11/2018
2018/S 210-479162 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 31/10/2018