Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Analyysi neuvoston direktiivin 2014/87/Euratom 5, 6, 8 ja 8c artiklan täytäntöön...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Energy (ENER)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
21/11/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/02/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENER/D3/2018-168
Analyysi neuvoston direktiivin 2014/87/Euratom 5, 6, 8 ja 8c artiklan täytäntöönpanon tukemiseksi
Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2014/87/Euratom, (ydinturvallisuusdirektiivi, jäljempänä "direktiivi") vahvistaa merkittävästi EU:n ydinturvallisuutta koskevaa oikeuskehystä. Direktiivillä luodaan yhteinen perusta ydinturvallisuuden hallinnalle, jossa kuvataan olennaiset hallinnolliset, tekniset ja menettelyihin liittyvät vaatimukset. Komissio haluaa nyt laajentaa direktiivin täytäntöönpanoa koskevaa analyysiaan ja keskittyä useisiin käytännön kysymyksiin, ts. toimivaltaisen sääntelyviranomaisen ja lisenssinhaltijan vastuisiin. Lisäksi on analysoitava avoimuusvaatimukset, joissa sekä toimivaltaisella sääntelyviranomaisella että luvanhaltijalla on tärkeä rooli.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Toimivaltaista sääntelyviranomaista ja avoimuutta koskevien vaatimusten täytäntöönpano — 5 ja 8 artikla
Direktiivin 5 ja 8 artiklan säännösten sekä niiden kansainvälisten ja eurooppalaisten normien ja ohjeistusten analyysi, jotka ovat käytettävissä direktiivin oikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanon tukemiseksi. Analyysin on sisällettävä direktiivin säännösten laajuus, yksityiskohtaisuus, käytännöllisyys sekä kuvaus mahdollisista puutteista direktiivin ja sovellettavien normien välillä.Kattava selvitys olemassa olevista oikeus-, hallinto ja rakennepuitteista, joilla 5 ja 8 artiklan vaatimuksia sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, erityisesti tarkastelemalla sitä, miten nämä järjestelmät, menettelyt ja käytännöt on luotu ja miten niiden olisi toimittava käytännössä.
Erä 2
luvanhaltijoiden turvallisuuden osoittamista ja myöhempiä määräaikaisia turvallisuusarviointeja koskevien vaatimusten täytäntöönpano — 6 artiklan b kohta, 6 artiklan c kohta, 8c artiklan a kohta, 8c artiklan b kohta
6 artiklan perustavanlaatuinen periaate, jossa päävastuu ydinlaitoksen ydinturvallisuudesta kuuluu luvanhaltijalle, jää olennaisesti ennallaan.6 artiklan b alakohta sisältää kuitenkin uuden velvoitteen, joka perustuu Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) vaatimuksiin, jonka mukaan luvanhaltijan on toimitettava näyttö ydinturvallisuudesta hakiessaan lupaa ydinlaitosta tai ydintoimintaa varten.Vaatimus antaa jäsenvaltioille huomattavasti liikkumavaraa lupamenettelyssä vaaditun turvallisuusnäytön sisällön tai tietojen määrittelyyn. Turvallisuuden osoitukseen on kuitenkin sisällyttävä turvallisuusarvioinnit vähintään 8a artiklan (ydinturvallisuustavoite), 8b artiklan (ydinturvallisuustavoitteen toteuttaminen (syvyyssuuntainen turvallisuus), 8c artiklan (alustava arviointi ja määräaikaiset turvallisuusarvioinnit) ja 8d artiklan (laitosalueen valmiusjärjestelyt ja -toiminta) vaatimusten mukaisesti.Direktiivin 6 artiklan c kohdan säännökset sisältyivät jo direktiiviin 2009/71, ja ne pysyvät suurelta osin muuttumattomina. Kansallisessa kehyksessä on vaadittava luvanhaltijoita säännöllisestii) arvioimaan,ii) valvomaan jaiii) parantamaan jatkuvasti omien ydinlaitostensa ydinturvallisuutta "järjestelmällisellä ja todennettavalla tavalla". Luvanhaltijaa on vaadittava suorittamaan asianmukaisia turvallisuusarviointeja, toimittamaan todisteita tai huomautuksia (esim. turvallisuusarvion kehittäminen).Turvallisuusarvioinneista on käytävä ilmi, että ydinturvallisuustavoite ja -vaatimukset (8a–8c artikla) täyttyvät.Nämä toimet on toteutettava järjestelmällisellä tavalla, siten, että toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa ja todentaa ne osana valvontavaltuuksiaan (tai ottamalla mukaan siirtoverkonhaltijan). Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä, miten nämä toimet toteutetaan.Erän 2 soveltamisala rajoittuu niihin jäsenvaltioihin, joissa on ydinvoimalaitos, 6 ja 8a–8d artiklan mukaisten velvoitteiden mukaisesti.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 247-566821
Oikaisu
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Oikaisu
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
21/11/2018 00:00