Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien politiikkojen tukeminen (4 erää)
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
29/12/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
25/02/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien politiikkojen tukeminen (4 erää)
Asetuksen (EU) nro 517/2014 menestyksekästä täytäntöönpanoa varten on solmittava sopimus (2 erää) täytäntöönpanon tukemiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi, kansainvälisiä neuvotteluja varten tarvitaan teknistä tukea, ja politiikoista tiedottaminen on välttämätöntä (erä 1). Fluorihiilivetyjen käytön vähentäminen tulee toteuttaa jouhevasti ja sen vaikutuksia markkinoihin on seurattava tiiviisti (erä 3). Erä 4 on toteutettava, jotta voimme täyttää asetuksen 21.2 ja 21.4 artiklan mukaiset velvoitteemme koskien raporttien laatimista fluorihiilivetyjen saatavuudesta ja vaihtoehdoista rikkiheksafluoridin käytölle kytkinlaitteissa sekä vaihtoehdoista, joilla voitaisiin korvata fluorihiilivedyt erillisistä yksiköistä koostuvissa ilmastointiyksiköissä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Kansainväliset fluorattuja kasvihuonekaasuja / otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevat kysymykset ja niistä tiedottaminen Tämän erän yleistavoitteena on varmistaa riittävä tekninen tuki kansainvälisissä kokouksissa tapahtuvien Montrealin pöytäkirjaa koskevien neuvottelujen yhteydessä ja tukea ilmastotoimien pääosastoa tiedotustoimissa, erityisesti vaihtoehtoisten kylmäaineiden, joiden lämmitysvaikutus (GWP) on pieni, sekä poliittisten vaihtoehtojen ja skenaarioiden osalta (myös kansainvälisellä tasolla).
Erä 2 Kansallinen tuki Yleistavoitteena on ilmastotoimien pääosaston tukeminen (uusien) fluorikaasuja ja otsonikerroksen suojelua koskevien politiikkojen täytäntöönpanossa. Tarjouspyynnön erityistavoitteina on seuraavien palvelujen hankkiminen:— tuki fluorikaasuja koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa varten, erityisesti HFC-rekisterin, raportoinnin, kiintiöiden, yrityksille tarkoitetun tuki- ja neuvontapalvelun ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien näkökohtien osalta,— tuki otsoniasetuksessa mainittuja poikkeuksia koskevien vaatimusten analysointia varten.
Erä 3 HFC-yhdisteiden hintojen ja käytön vähentämistä koskeva seuranta Yleisenä tavoitteena on analysoida fluorihiilivetyjen tarjontaa ja kysyntää koskevia markkina- ja talousnäkymiä, analysoida vaihtoehtoisia tekniikoita ilmastotoimien pääosaston sisäistä käyttöä varten sekä tukea asetuksen (EU) No 517/2014 vaikutusten seurantaa.Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:— fluorihiilivetyjä koskevan markkina- ja hintakehityksen seuranta ja analysointi kansainvälisillä ja EU:n markkinoilla,— kiintiöjärjestelmän toimivuuden ja vaikutusten arvioiminen,— HFC-yhdisteiden käytön vähentämisen vaikutusten analysointi asiaankuuluvilla aloilla,— laittoman kaupankäynnin määrän arviointi ja sitä harjoittavien yritysten tunnistaminen.
Erä 4 Rikkiheksafluoridia ja erillisistä yksiköistä koostuvia ilmastointiyksiköitä koskevat raportit Yleisenä tavoitteena on kerätä (osittain EU:n kattavien tutkimusten ja sidosryhmien konsultoinnin kautta) ja analysoida olennaisia tietoja ja täten tukea komissiota yllä mainittujen kytkinlaitteita ja erillisistä yksiköistä koostuvia ilmastointijärjestelmiä koskevien arviointiraporttien laatimisessa. Lisäksi konsulttien tulisi laatia suosituksia EU:n politiikkojen edelleen kehittämiseksi kyseessä olevilla aloilla.Tarjouspyynnön erityistavoitteina on:laatia katsaus asiaankuuluvista olemassa olevista vaihtoehdoista ja kyseessä olevilla aloilla tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä EU:ssa,arvioida EU:n markkinapotentiaalia olemassa olevien vaihtoehtojen osalta (ottaen huomioon kustannustehokkuutta, teknistä toteutettavuutta, energiatehokkuutta ja luotettavuutta koskevat kriteerit),laatia suosituksia EU:n politiikkojen edelleen kehittämiseksi kyseessä olevilla aloilla.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 250-576682 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 29/12/2018 00:00