Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Oikeudelliset palvelut Luxemburgin ja EU:n lainsäädännön mukaisesti
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/01/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
08/03/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
WK-1531
Oikeudelliset palvelut Luxemburgin ja EU:n lainsäädännön mukaisesti
Oikeudellisten palveluiden toimittaminen EIP:lle: yleinen neuvonta ja tuki Luxemburgin lainsäädännön mukaisia antolainaustoimia varten (erä A), tuki Luxemburgin lain mukaisia rahastoja ja muita vastaavia oman pääoman ehtoisia toimia varten (erä B) ja EU:n lainsäädäntöä koskeva neuvonta (erä C).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
30/01/2019 00:00
08/03/2019 23:59
12/03/2019 15:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Yleinen neuvonta ja tuki Luxemburgin lainsäädännön mukaisia antolainaustoimia varten
Yleinen neuvonta ja tuki Luxemburgin lainsäädännön mukaisia antolainaustoimia varten, mukaan luettunaNeuvonta Luxemburgin lakiin liittyvissä asioissa kaikilla aloilla ja erityisesti seuraavilla aloilla:— pankkiala ja rahoitus (myös strukturoidut yritysrahoitus- ja pääomamarkkinat),— kiinteistöala,— Immateriaalioikeus,— yhtiöoikeus,— työlainsäädäntö ja— sääntely- ja hallinto-oikeus,— Luxemburgin lakia koskevien koulutusten toimittaminen ja oikeudellisten päivitysten toimittaminen,— neuvonta, joka koskee EIP:n malli- / vakiomuotoisia sopimusasiakirjoja, joihin sovelletaan Luxemburgin lainsäädäntöä (päärahoitussopimus, oman pääoman ehtoinen rahoitussopimus, takaus, warranttisopimus jne.), myös uusien mallien kehittäminen,— oikeudellinen tuki Luxemburgin lainsäädännön mukaisille antolainaustoimille, jotka EIP toteuttaa EU:n sisällä ja sen ulkopuolella, mukaan luettuna muun muassa kahdenväliset luotonantotoimet, strukturoitu rahoitus, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien toimet, rahoitus EIP:n takaamien joukkovelkakirjojen ja toimien merkinnällä. Yritysrahoitustoimiin voi sisältyä vakuudellisia tai vakuudettomia lainoja pk-yrityksille tai markkina-arvoltaan keskisuurille yrityksille, joilla on erilaiset sijoitukset, yhdistettynä palkkio-ominaisuuksiin, kuten määräaikaisiin optio-oikeuksiin tai muihin tuotto-osuusrakenteisiin. Oikeudellinen tuki sisältää erityisesti sopimusasiakirjojen laatimisen, neuvottelun ja seurannan, lykkäävän ehdon ja oikeudellisten lausuntojen antamisen tukemisen.
Erä 2
Tuki Luxemburgin lain mukaisia rahastoja ja muita vastaavia oman pääoman ehtoisia toimia varten
Tuki Luxemburgin lain mukaisia rahastoja ja muita vastaavia oman pääoman ehtoisia toimia varten, mukaan luettuina— oikeudellinen EIP:n oikeudellisista asioista vastaavalle osastolle Luxemburgin lainsäädännön mukaisissa rahastoissa ja muissa vastaavia oman pääoman ehtoisissa toimissa, jotka EIP toteuttaa EU:n sisällä ja sen ulkopuolella.Oikeudellinen tuki sisältää erityisesti sopimusasiakirjojen laatimisen, neuvottelun ja seurannan, lykkäävän ehdon ja oikeudellisten lausuntojen antamisen tukemisen.— Luxemburgin lakia koskevien koulutusten toimittaminen ja oikeudellisten päivitysten toimittaminen,— neuvonta, joka koskee EIP:n malli- / vakiomuotoisia sopimusasiakirjoja, joihin sovelletaan Luxemburgin lainsäädäntöä (saatekirje jne.), myös uusien mallien kehittäminen,— neuvonta Luxemburgin lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, jotka koskevat rahastojen, alustojen ja arvopaperiksimuuntamisvälineiden tai muiden välineiden perustamista.
Erä 3
EU:n lainsäädäntöä koskeva neuvonta
EU:n lainsäädäntöön liittyvä neuvonta, myösneuvonta EU:n aineelliseen oikeuteen liittyvissä asioissa kaikilla aloilla ja erityisesti seuraavilla aloilla:— julkiset hankinnat,— ympäristölaki,— Euroopan oikeusasiamiehen pätevyydet ja menettelyt,— valtiontuki ja kilpailulaki sekä— asiakirjoja tai tietoja koskeva avoimuus ja julkinen saatavuus.Institutionaalisiin asioihin liittyvä neuvonta, kuten— EU:n toimielinten, EU:n elinten ja kansainvälisten (rahoitus) järjestöjen toiminta ja hallinnointi,— EIP:n organisaatioon ja toimintaan sovellettava yleinen oikeudellinen kehys,— EU:n elinten ja kansainvälisten järjestöjen erioikeudet ja vapaudet, myös niiden verovapautukset,— perustamissopimukset ja muut EIP:tä ja sen toimintaa EU:n sisällä ja sen ulkopuolella säätelevät EU:n säädökset,— kansainvälisten sopimusten tulkinta ja täytäntöönpano, kansainvälinen riitojenratkaisu ja välimiesmenettely,— EIP:n hallintoelinten toimivaltuudet sekä niiden päätösten tulkinta ja soveltaminen,— EIP:n suhteet muihin Euroopan unionin toimielimiin ja elimiin, jäsenvaltioihin, Euroopan investointirahastoon, kolmansiin maihin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin,— EIP:n (henkilöstön) työsuhteet, mukaan lukien sosiaaliturva, eläke- ja sairausvakuutusjärjestelmät ja eläkerahastot.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 021-044863
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
30/01/2019 00:00