Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Ympäristötilinpito
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG EUROSTAT
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
02/08/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
27/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ESTAT/E/2019/009
Ympäristötilinpito
Tämän tarjouspyynnön kohteena on tuki, joka koskee kyselylomakkeiden kehittämistä ja ympäristötilinpidon tietojen käsittelyä, sekä menetelmällinen tuki.Tarjouspyynnön kohteena olevat tilastopalvelut on jaettu seuraaviin eriin:erä 1: tuki rahamääräisen ympäristötilinpidon validointia ja kehittämistä varten,erä 2: tiedonkeruu ja fyysisiin seikkoihin liittyvän ympäristötilinpidon kehittäminen,erä 3: mallien päivittäminen ja soveltaminen raaka-ainevastineluvun (Raw Material Equivalent – RME) arvioimiseksi (RME-malli),erä 4: tuki vesitilastojen tuottamista ja vesitilinpidon kehittämistä varten,erä 5: sekundaariset raaka-aineet ja jätetilinpito,erä 6: kiertotalouden taloudelliset näkökohdat.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
79330000
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
02/08/2019 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Tuki rahamääräisen ympäristötilinpidon validointia ja kehittämistä varten Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on erän 1 osalta— tukea Eurostatia tietojen keräämisessä ja validoinnissa, tietopuutteiden korjaamisessa ja tietojen arvioinnissa rahamääräistä ympäristötilinpitoa koskevalla tilastotieteen alalla,— tukea tietojen analysointia, laadun arviointia sekä tietojen levitystä rahamääräistä ympäristötilinpitoa koskevalla tilastotieteen alalla,— ylläpitää, parantaa ja käyttää olemassa olevia tietoteknisiä työkaluja sekä kehittää ja toteuttaa sellaisia uusia ja tehokkaampia, kattavia ja johdonmukaisia tietoteknisiä työkaluja, jotka ovat yhteensopivia Eurostatin tietoteknisen ympäristön kanssa, jotta saattaa valmiiksi maakohtaisia kyselytutkimuksia, tarkistaa tietoja maittain sekä validoida, analysoida ja levittää Eurostatin tietoja,— tukea Eurostatin suorittamaa rahamääräisen ympäristötilinpidon kehittämistä sekä uusien taloudellisen ympäristötilinpidon tietokokoelmien kehittämistä.
Erä 2 Tiedonkeruu ja fyysisiin seikkoihin liittyvän ympäristötilinpidon kehittäminen Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on erän 2 osalta avustaa Eurostatia fyysisiin seikkoihin liittyvän ympäristötilinpidon tietojen tuottamisessa ja kehittämisessä erityisesti asetuksen (EU) N:o 691/2011 mukaisten 3:n moduulin osalta.
Erä 3 Mallien päivittäminen ja soveltaminen raaka-ainevastineluvun arvioimiseksi (RME-malli) Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on avustaa Eurostatia— Eurostatin EU:n RME-mallin päivittämisessä, korjaamisessa ja soveltamisessa sekä siihen liittyvien asiakirjojen päivittämisessä/tarkistamisessa,— mallin yksinkertaistetun version (maakohtainen RME-malli) päivittämisessä ja parantamisessa sekä siihen liittyvien asiakirjojen päivittämisessä/tarkistamisessa ja tuen tarjoamisessa työkalun käyttäjille sekä kansallisille tilastokeskuksille, jotka osallistuvat raaka-ainevastinelukujen materiaalivirtatilien (material flow accounts in raw material equivalents – MFA-RME) arviointiin,— sellaisen erottelumenetelmän toteuttamisessa, testaamisessa ja kehittämisessä edelleen, jota kehitetään tällä hetkellä Eurostatin maiden välistä syöttö–tulos-taulukkoa (inter-country input-output table – ICIOT) varten, jotta voidaan edistää tulevaa muutosta maiden väliseen syöttö–tulos-ydinmalliin,— omien kansainvälisten kehityspanostensa valmistelussa kysyntään perustuvien materiaalivirtaindikaattoreiden arvioinnin alalla, erityisesti maailmanlaajuisen syöttö–tulos-mallin sekä ympäristölaajennustietokannan institutionalisoinnin alalla.
Erä 4 Tuki vesitilastojen tuottamista ja vesitilinpidon kehittämistä varten Tämän tarjouspyynnön erään 4 liittyy kaksi seuraavaa päätavoitetta, jotka liittyvät vesitilastoihin ja vesitilinpitoon:1) Eurostatin vesitilastotietojen keruun tukeminen koko tuotantojakson ajan. Tarjoajan on edistettävä vesitilastotietojen keruutoimien valmistelua, sujuvaa toteutusta ja seurantaa. Näillä toimilla pyritään saavuttamaan korkealuokkainen Euroopan vesitilastosarja,2) Eurostatin valmistautumista tulevaan vesitilinpitotuotantoon on tuettava osallistumalla menetelmien kehittämiseen sekä valmistelemalla/arvioimalla vaihtoehtoja oikeudelliseksi suojaksi.
Erä 5 Toissijaiset raaka-aineet ja jätetilinpito Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on erän 5 osalta tuottaa EU:n laajuinen materiaalivirta- ja jätetilinpito mukaan luettuna toissijaiset raaka-aineet sekä fyysisten materiaaliresurssien tilinpito. Nämä ovat toteutettavuustutkimuksen kaltaisia kertaluontoisia arviointeja ennen säännöllisen tuotannon aloittamisen harkitsemista (tämä ei kuulu tähän sopimukseen).
Erä 6 Kiertotalouden taloudelliset näkökohdat Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on erän 6 osalta kehittää kehyksiä kiertotaloutta ja biotaloutta koskevien taloudellisten tietojen kokoamiseksi, koostaa nämä tiedot ja kuvata yleinen käsitteellinen menetelmä sekä määritellä prosessi, jolla näihin tuloksiin on päästy.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 148-363149 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 02/08/2019 00:00