Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan verkkoyhteistyöalustan hallinta
Hankintaviranomainen:
Secretariat General (SG)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
05/08/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
24/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
PO-SG-A1-01-2019
Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan verkkoyhteistyöalustan hallinta
Verkkoyhteistyöalustan yleistavoitteena on antaa tietoja ja tukea Euroopan kansalaisaloitteiden valmistelua ja toteuttamista varten, kannustaa kansalaisia ja yleisemmin alustaan liittyviä aiheita koskevaan keskusteluun. Foorumilla on tarkoitus tarjota tila, jossa kansalaiset voivat kokoontua keskustelemaan ja muodostamaan aloitteitaan, edistää vuorovaikutusta (mahdollisten) järjestäjien, kansalaisten ja asiantuntijoiden välillä ja lopulta parantaa komissiolle toimitettavien rekisteröintipyyntöjen laatua (valmisteluvaihe on tärkeämpi kuin täytäntöönpanovaihe, jonka aikana järjestäjät voivat pitää säännöllisesti yhteyttä komissioon).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
79140000
00
Osallistumisehdot
Tarjoajien (ja, jos kyseessä on yhteistarjous, kaikkien ryhmittymän jäsenten) sekä alihankkijoiden, joiden valmiudet ovat välttämättömiä valintaperusteiden täyttämiseksi, on toimitettava valtuutetun edustajan allekirjoittama ja päiväämä kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus (katso liite) siitä, että niistä jokainen erikseen täyttää itseensä sovellettavat valintaperusteet. Tarjojaan kokonaisuudessaan sovellettavien perusteiden osalta tarjoajan (jos kyseessä on yksittäinen tarjoaja, pääosapuolen) on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettava vakuutus siitä, että tarjoaja (mukaan luettuina kaikki ryhmittymän jäsenet, jos kyseessä on yhteistarjous, sekä tarvittaessa alihankkijat) täyttää valintaperusteet, joista suoritetaan kokonaisarviointi.Kyseinen vakuutus on osa poissulkemisperusteita varten käytettävää vakuutusta (katso kohta 4.1), joten kunkin asiaankuuluvan tahon on toimitettava ainoastaan yksi vakuutus, joka kattaa molemmat näkökohdat.Sopimuksenteon jälkeen valitun tarjoajan on toimitettava jäljempänä mainitut todisteet ennen sopimuksen allekirjoittamista ja hankintaviranomaisen ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Tätä vaatimusta sovelletaan kuhunkin ryhmittymän jäseneen, jos kyseessä on yhteistarjous, sekä alihankkijoihin, joiden valmiudet ovat välttämättömiä valintaperusteiden täyttämiseksi.Tarjoajan (tai ryhmittymän jäsenen, jos kyseessä on yhteistarjous, tai alihankkijan) ei tarvitse toimittaa asiakirjatodisteita, jos ne on jo toimitettu jonkin toisen hankintamenettelyn yhteydessä ja edellyttäen, ettei asiakirjoja ole myönnetty yli yhtä vuotta ennen päivämäärää, jona hankintaviranomainen niitä pyytää, ja että ne ovat edelleen voimassa kyseisenä päivämääränä. Tällöin tarjoajan on annettava kunnian ja omantunnon kautta vakuutus, jonka mukaan asiakirjatodisteet on jo toimitettu aiemman hankintamenettelyn yhteydessä, ilmoitettava kyseisen menettelyn viite ja vahvistettava, että tarjoajan tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia.Tarjoajan (tai ryhmittymän jäsenen, jos kyseessä on yhteistarjous, tai alihankkijan) ei tarvitse toimittaa tiettyä asiakirjaa, mikäli kyseinen asiakirja on hankintaviranomaisen saatavilla maksutta kansallisessa tietokannassa.Tarjoajien on todistettava, että niillä on lupa harjoittaa tämän tarjouspyynnön kohteena olevien töiden suorittamiseksi tarvittavaa ammattitoimintaa. Tarjoajan (mukaan luettuina ryhmittymän jokainen jäsen, jos kyseessä on yhteistarjous) on toimitettava tarjouksessaan seuraavat tiedot, jos niitä ei ole toimitettu oikeushenkilölomakkeen yhteydessä:— oikeushenkilöiden osalta helposti luettava jäljennös nimeämisilmoituksesta, jossa on tiedot henkilöistä, jotka on valtuutettu edustamaan tarjoajaa kolmansien osapuolien kanssa käytävässä asioinnissa ja oikeusmenettelyissä. Vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa jäljennös kyseistä nimeämistä koskevasta julkaisusta, jos oikeushenkilöön sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään tällaista julkaisua. Jos kyseinen valtuutus siirretään toiselle edustajalle, jota ei ole merkitty viralliseen nimitykseen, siitä on toimitettava todisteet,— luonnollisten henkilöiden osalta (mikäli sovellettavassa lainsäädännössä näin vaaditaan) osoitus kirjautumisesta ammatti- tai kaupparekisteriin tai mikä tahansa muu virallinen asiakirja, josta käy ilmi rekisteröintinumero.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
05/08/2019 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 157-386462 Oikaisu 16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 05/08/2019 00:00