Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Neuvontapalvelut tilojen hallinnointipalveluiden alalla ja kiinteistöalalla
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
18/10/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
10/12/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
1574
Neuvontapalvelut tilojen hallinnointipalveluiden alalla ja kiinteistöalalla
Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on hankkia kiinteistöjen hallinnasta vastaavan asiantuntijan ja kiinteistöalan asiantuntijan ulkopuolisia neuvonta- ja konsultointipalveluja. Tämän tarjouspyynnön perusteella ulkopuolisten toimittajien kanssa tehtävien neuvonta- ja konsultointisopimusten tavoitteena on varmistaa, että rakennusten hallinnan toimistoyksikkö (buildings management office division – BMO) toimittaa tukea mahdollisimman tehokkaasti ja tuo lisäarvoa rakennus- ja logistiikkaosaston (building and logistics department – BLD) tarjoamiin kiinteistöpalveluihin kokonaisuudessaan. Toisin sanoen tähän hankintamenettelyyn sisältyvillä konsultointi- ja neuvontasopimuksilla autetaan rakennusten hallinnan toimistoyksikköä saavuttamaan tavoitteensa ja parannetaan suorituskykyä EIP:n "sisäisenä tilojen hallinnointipalveluiden tarjoajana”.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Puitesopimus
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
71315200
Osallistumisehdot
Vaatimus (kunkin erän osalta)— tarjoajan tulee kyetä näyttämään, että se on rekisteröity oman maansa kansallisen lainsäädännön mukainen kyseisen ammattialan harjoittaja.Edellä mainittu on todistettava (kunkin erän osalta) seuraavin keinoin:— yrityksen sijoittautumismaan/perustamismaan asiaankuuluva kauppa- tai ammattirekisterin ote. Mikäli tarjoajalta ei vaadita rekisteröitymistä tai tarjoaja ei voi rekisteröityä kyseiseen rekisteriin yhtiöjärjestyksensä tai oikeusasemaansa takia, EIP hyväksyy riittäväksi todisteeksi valaehtoisen ilmoituksen tai todistuksen, osoituksen kuulumisesta alan järjestöön tai nimenomaisen valtuutuksen tai alv-rekisteröintiotteen.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
18/10/2019 00:00
10/12/2019 15:00
11/12/2019 15:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Tilojen hallinnointia koskeva lähestymistapa ja strategia
EIP:n kiinteistöpalvelujen toimittaminen on vahvasti ulkoistettu operatiivisella tasolla, kun taas johdon strateginen päätöksenteko ja suunnittelu suoritetaan talon sisällä. Tämä erä kattaa rakennusten hallinnan toimistoyksikköä tukevat neuvonta- ja konsultointipalvelut, joiden tavoitteena on varmistaa EIP:n ensisijaisen/keskeisen pankkitoiminnan ja kiinteistöpalveluiden strateginen yhdenmukaistaminen. Nämä palvelut toimitetaan ottaen asianmukaisesti huomioon koko EIP:n tehtävät ja tavoitteet. EIP on Luxemburgissa toimiva EU:n pankki / monenvälinen luottolaitos. Kaikista EU:n jäsenvaltioista tulee osakkeenomistajia liittyessään EU:hun (EIP on ainoa pankki, jonka omistavat ja jota edustavat Euroopan unionin jäsenvaltiot). Tämän erän palveluiden tarjoaminen edellyttää, että palveluntarjoaja on ajan tasalla EIP:n päätoiminnoista (esimerkiksi Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten yleinen tilanne on ensiarvoisen tärkeä) ja myös tilojen hallinnoinnin parhaista käytännöistä, valmis tunnistamaan tarvittavat yhteydet keskeisissä toiminnoissa ja tukitoimien/tilojen hallinnointipalveluissa käytetyn strategian välillä (esim. ehdottaa strategista yhdenmukaistamista).
Erä 2
Kiinteistöpalveluiden hankintoja koskevat konsulttipalvelut
EIP:n kiinteistöpalveluiden toimittamisesta merkittävä osa on ulkoistettu. Tämän erän yleisenä tavoitteena on varmistaa, että EIP saa parhaan vastineen rahalle hankintaprosessissa noudattamalla EU:n hankintamenettelyjä ja EIP:n sisäisiä sääntöjä (hankinta EIP:ssä tapahtuu EIP:n yritys- ja teknisen tuen hankintaoppaan mukaisesti, joka perustuu suurelta osin direktiiviin 2014/24/EU). Tämä erä kattaa konsultointipalvelut, joiden tarkoituksena on tukea rakennusten hallinnan toimistoyksikköä koko hankintaprosessin ajan seuraavasti:— hankintatavan määrittely (esim. erien erittely, laajuus, kesto, enimmäishinta), — kunkin tietyn hankintaprosessin erityisvaatimusten laatiminen (tuloksena on sellaisten luotettavien palvelutasosopimusten (SLA) ja sellaisten vastaavien keskeisten suoritusindikaattoreiden (KPI) laatiminen, jotka mahdollistavat kiinteistöpalveluiden tarjonnan seurannan), — erityinen tuki menettelyille, jotka koskevat kilpailuneuvotteluja tai vuoropuhelua hakijoiden ja tarjoajien kanssa, — sopimuksen allekirjoittaminen.Lisäksi erän 2 yhteydessä tarkoituksena on tarjota laadukkaita neuvoja, jotka koskevat sitä, kattavatko kiinteistöpalvelut kaikki tilojen hallinnoinnin strategian mukaiset liiketoiminnan tarpeet ja toimitetaanko ne parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi on suoritettava pyynnöstä vertailuselvityksiä ja tarjottava tarvittavat tiedot taktisen tason selvennysten ja tietojen antamisen helpottamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että kaikki strategiset päätökset tai muutokset ovat toteutettavissa toiminnallisella tasolla.
Erä 3
Kiinteistöpalveluiden toimitus ja monialaiset kysymykset, konsultointi- ja tukipalvelut
Tämä erä kattaa tuen rakennusten hallinnan toimistoyksikölle pääasiassa sopimusten toteutus-/suoritusvaiheessa ja yleisesti palvelujen toimittamisen yhteydessä loppukäyttäjille, ja sen tavoitteena on varmistaa, että kiinteistöpalveluiden toimittaminen on riittävän tehokasta ja tuloksellista riippumatta siitä, toimitetaanko palvelut sisäisesti vai ulkoistetaanko ne. Näin ollen tämän erän on katettava täysin muun muassa suunnittelun, seurannan ja valvonnan vaiheet.Tämä erä kattaa myös muut rakennus- ja logistiikkaosaston monialaiset palvelut rakennusten hallinnan toimistoyksikön tueksi laajojen horisontaalisten politiikkojen, kuten laadunvarmistus- ja ympäristöjärjestelmien, yhteydessä (määrittely, toteutus, tarkastus, valvonta ja jatkuva parantaminen). Erään sisältyy myös raportointi ja asiakirjojen hallinta.
Erä 4
Kiinteistöalan konsultointi- ja tukipalvelut
EIP tarvitsee erityistehtävien suorittamista EIP:n tueksi kiinteistökokonaisuuden hallinnassa. Jokaisessa tehtävässä tai toimeksiannossa on otettava huomioon EIP:n erityistarpeet sekä maakohtaiset tekijät ja markkinaympäristö. Tämän erän toimeksiannot sisältävät(a) kiinteistökokonaisuuden hallinnan ja neuvontapalvelut,(b) myyntitapahtuminen hallintapalvelut (peruspalvelut),(c) hankkeen johtaminen, tilojen suunnittelu ja hallinta.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 202-490017
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
18/10/2019 00:00