Tarjouspyynnön tiedot

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Otsikko:
EU:n kyberkriisiyhteistyöhön liittyvän infran ja palveluiden kehittäminen ja tuk...
Hankintaviranomainen:
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
17/02/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
30/03/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENISA F-COD-20-T03
EU:n kyberkriisiyhteistyöhön liittyvän infran ja palveluiden kehittäminen ja tuki (3 erää)
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) aikoo tehdä sopimuksen palveluista kutakin erää kohti vähintään 3:n sellaisen palveluntarjoajan kanssa, jotka voivat toimittaa tukea EU:n kyberkriisiyhteistyön alalla. Tärkeimmät 3 alaa ovat seuraavat:erä 1: harjoituksissa, haasteissa ja koulutuksessa tarvittavan materiaalin kehittäminen,erä 2: infran toimittaminen operatiivista yhteistyötä ja harjoituksia varten sekäerä 3: audiovisuaalisen materiaalin kehittäminen sekä journalistiset ja julkisuuteen liittyvät asiat ja tuki taustatoiminnoille.Tarjouskilpailun voittajat voivat sitten osallistua rinnakkaisten puitesopimusten sopimusosapuolten kesken ”uudelleenkäynnistetyn kilpailun” menetelmällä käytäviin tarjouskilpailuihin kunkin erän osalta.Tarjoajilla on mahdollisuus tehdä tarjous vain yhdestä tai useammasta erästä, ja tarjoajia kehotetaan muodostamaan konsortioita ja/tai käyttämään alihankkijoita, jotta ne voisivat täyttää kunkin erän vähimmäisvaatimukset.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Puitesopimus
72000000
Osallistumisehdot
ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
17/02/2020 00:00
20/03/2020 23:58
23/03/2020 23:59
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Harjoituksissa, haasteissa ja koulutuksessa tarvittavan materiaalin kehittäminen Tarjoajilla edellytetään olevan seuraaviin aihealueisiin liittyvää asiantuntemusta ja tietämystä:a) laaja kokemus teknisestä kyberturvallisuudesta,b) laaja tietämys kyberturvallisuusuhkien koko kentästä,c) kokemusta turvallisuutta uhkaavien tapahtumien teknisestä analyysistä, esim. haittaohjelmistot, lokien analysointi, rikosjälkitutkimus,d) teknisten konstruktien/tapahtumien konkreettinen kehittäminen,e) vahva tekninen tietämys penetraatiotestauksesta,f) kokemusta tarinankerronnasta, pelien suunnittelusta ja skenaarioiden kehittämisestä,g) kokemusta kyberturvallisuuskilpailuista (mukaan luettuna ”Capture the Flag” eli CTF-kilpailut), harjoituksista ja peleistä,h) kokemusta koneiden välisistä Capture the Flag -kamppailuista, hyökkäävien ja puolustavien puna–sini-tiimien välisistä taisteluista, pakohuoneista jne.,i) kokemusta laitteistohaasteista,j) tietoa pelillistämisestä ja vakavasti otettavista peleistä,k) kokemusta kyberturvallisuuskoulutusmateriaalin kehittämisestä,l) kokemusta kyberturvallisuuden verkko-oppimismateriaalin kehittämisestä,m) kokemusta yleisestä tietoturvan hallinnasta,n) kokemusta koulutuksen ja luentojen antamisesta ammattilaisille kyberturvallisuusalan aiheista.
Erä 2 Infran toimittaminen operatiivista yhteistyötä ja harjoituksia varten Tarjoajan tulee todistaa ammattitaitonsa ainakin yhdessä alla luetelluista ammattipätevyyslajeista ollakseen valintakelpoinen:a) paikan päällä ja/tai pilvessä sijaitsevien alustojen vaatiman infran toimittaminen, hallinnointi ja tukeminen, kyseeseen tulevat seuraavat:— verkkoon ja laitteistoon kuuluvan infran suunnitteleminen,— infran käyttöönotto,— infran tuki ja hallinnointi,— infran integrointi olemassa oleviin alustoihin,— asianmukaiset tukipalvelut määriteltyjen palvelutasosopimusten mukaisesti (s.o. jatkuva ympärivuorokautinen (24/7) tuki- ja neuvontapalvelu),b) ohjelmistot:— ohjelmistojen kehitys ja ylläpito: testaus, jatkuva integraatio, jatkuva toimitus, laadunvarmistus jne.,— haavoittuvuuksien hallinta,— DevOps-menetelmien käyttö,c) tarkastuspalvelut:— yleiset tarkastuspalvelut (eli ISO 27000, GDPR, jne.),— paikalla olevan ja pilvi-infran, ohjelmistojen ja koodin pen-testaus,— alustojen vahvistaminen (vähentämällä haavoittuvuusmahdollisuuksia),d) uudet tulossa olevat teknologiat: asiantuntemus uusista tutkimuksen kohteista / kehittyvistä teknologioista, kuten esimerkiksi:— tekoäly (valvottu/valvomaton oppiminen, luonnollisen kielen käsittely, koneoppiminen),— big datan analysointi, datan louhiminen/luokittelu/klusterointi, eri avoimista lähteistä saadun tiedon käsittely, kerääminen ja havainnollistaminen,— lohkoketjuteknologiat turvallisuuden, verifioinnin ja seurannan palveluksessa,e) erityisalustojen kehittäminen, toimittaminen, tukeminen sekä ylläpito:— kyberharjoitusalustat,— capture the flag -alustat,— kybersimulaatiopelikenttäalustat (cyber range),— IT-turvallisuus- ja yleinen opetus, verkko-oppimisalustat,— avoimen tiedon tiedustelualustat,— kyberkriisiyhteistyöalustat.
Erä 3 Audiovisuaalisen materiaalin kehittäminen sekä journalistiset ja julkisuuteen liittyvät asiat ja tuki taustatoiminnoille Tarjoajilla edellytetään olevan seuraaviin aihealueisiin liittyvää asiantuntemusta ja tietämystä:a) audiovisuaalisen materiaalin tuotanto:— videotuotanto,— graafiset tietokonekuvat, tiedon kuvittaminen,— erikoistehosteet,— mainosmateriaalit,— näytteleminen tai näyttelijöiden käyttömahdollisuus,— tarinankerronta,— viestintä- ja esitystaidot,— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),b) sihteeripalvelut:— kyberturvallisuusharjoitusten moderointi (poliittisella/operatiivisella/teknisellä EU-tasolla),— pöytäkirjan pitäminen,— hankedokumentaation tukeminen,— kokousten/työpajojen työstä raportointi,— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),c) asiantuntemuksen tarjoaminen kyberharjoitusten, -haasteiden ja muiden toimien julkisuusasioissa ja viestintäskenaarioissa:— journalistinen asiantuntemus,— julkisen viestinnän asiantuntemus,— julkisten asioiden strategia, suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen,— mediaskenaarioiden, tapahtumien ja virikkeiden luonnosteleminen kyberharjoituksia varten,— viestintäalan ammattilaisen (journalistin) roolin vetäminen kyberharjoitusten aikana,— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),d) projektinhallinnan asiantuntemuksen tarjoaminen:— kokousten suunnittelu ja toteuttaminen,— hankedokumentaation tukeminen,— ainakin kirjoitetun ja puhutun englannin kielen sujuva hallinta (muiden EU:n kielten sujuva hallinta on eduksi),— projektinhallintaan liittyvät tiedot ja toimitettavat suoritteet (Gantt-kaaviot, etapit, riskit, niiden hallintatoimet jne.),e) asiantuntemuksen toimittaminen käännös- ja tulkkauspalveluiden osalta:— tulkkauspalvelut paikan päällä,— tapahtumien ja kokousten hoitaminen,— asiakirjojen kääntäminen,— simultaanitulkkaus,— puhelintulkkaus,f) (englanninkielisten) asiakirjojen ja tutkimusten oikoluku ja muokkaaminen.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2020/S 054-127375 Oikaisu 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 17/02/2020 00:00