Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja poliittisten säätiöiden tilintarkastu...
Hankintaviranomainen:
European Parliament, DG Finance
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/08/2020
Tarjousten vastaanoton määräaika:
01/10/2020
Tila:
Suljettu
Tiedot
EP/FINS 2020-101
Eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja poliittisten säätiöiden tilintarkastus ja säännönmukaisuustarkastus
Eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja poliittisten säätiöiden tilintarkastus ja säännönmukaisuustarkastus vuosia 2020–2024 varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Paras hinta-laatusuhde
2,000,000.00 EUR
79212000
QB57 / JA18
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79212100
Osallistumisehdot
Tarjouseritelmien kohta 15.1 — oikeustoimikelpoisuus ja sääntelyyn liittyvä kelpoisuusTarjoajan on rekisteröity tilintarkastaja, ja tällä on oltava sopimuksen täytäntöön panemiseksi sijoittautumismaassaan tarvittava lupa, tai tarjoajan on kuuluttava sellaiseen ammatilliseen järjestöön, jonka jäsenyys mahdollistaa sopimuksen täytäntöön panon.Jos kyseessä on talouden toimijoiden ryhmittymä, jokaisen jäsenen on toimitettava todisteet valtuuksistaan suorittaa sopimus.
Tarjouseritelmien kohta 15.2 — taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat perusteetTarjouspyynnön kohteena olevan puitesopimuksen osalta Euroopan parlamentti edellyttää tarjoajilta myös seuraavien tietojen perusteella arvioitavia rahoituksellisia ja taloudellisia vähimmäisvalmiuksia:— vähintään 800 000 EUR:n suuruinen vuosiliikevaihto,— voitollinen liiketulos viimeisinä 2:na tilivuotena,— positiivinen käyttöpääoma viimeisinä 2:na tilivuotena,— tilinpäätösten tiedot, jotka osoittavat varojen ja velkojen suhteet,— ammatillisen vastuuvakuutuksen vähimmäistaso, joka riittää kattamaan puitesopimuksen yhteydessä suoritettavien tilintarkastusten riskit.
Teknisten eritelmien kohta 15.3 — tekniset ja ammatilliset valmiudetTarjouspyynnön kohteena olevan puitesopimuksen osalta Euroopan parlamentti edellyttää tarjoajilta seuraavia teknisiä ja ammatillisia valmiuksia:— tarjoajalla on oltava tekniset ja ammatilliset valmiudet vaadittujen palveluiden suorittamiseksi paikassa, jossa puolueiden/säätiöiden kirjanpitoa pidetään, sellaisten kansainvälisten tilintarkastusta koskevien standardien ja sovellettavien kansallisten sääntöjen ja määräysten ja asetuksen (EU) N:o 1606/2002 artiklassa 2 määritettyjen kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti,— tarjoajalla on kokemusta vaadittujen palvelujen alalta, mikä osoitetaan sen johtohenkilöstön sekä palveluiden suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutusta ja ammatillista pätevyyttä koskevilla tiedoilla. Tarjoajalla tulee olla valmiudet suorittaa palvelut (joko itse tai alihankinnan avulla) tilintarkastusten kohteena olevassa kirjanpidossa käytetyillä kielillä. Tehtävään määrätyn henkilöstön tulee osata kyseisiä kieliä, ja heidän on tunnettava asiaankuuluvissa EU:n jäsenvaltiossa kirjanpitoon sovellettavat säännöt ja määräykset,— tarjoajalla tulee olla valmiudet raportoida joko englannin tai ranskan kielellä ja toimittaa mitä tahansa tietoja yhdellä näistä kielistä,— tarjoajan tulee kyetä takaamaan puolueen tai säätiön kirjanpitoa ja toimintaa koskevan lausuntonsa riippumattomuus.Euroopan parlamentin kanssa tehtävän puitesopimuksen keston aikana valitulla tarjoajalla ei voi olla minkäänlaista sopimussuhdetta kyseessä oleviin puolueisiin/säätiöihin. Jos tarjoaja on tällä hetkellä sopimussuhteessa jonkin kyseessä olevan tahon kanssa, sen on kerrottava asiasta ja sen on lopettava kyseinen sopimussuhde, jos sen tätä menettelyä koskeva tarjous valitaan. Tämä on ehtona tilintarkastajaksi nimittämiselle. Tarjoaja voi ainoastaan kuluvan vuoden (2020) osalta saattaa puolueen/säätiön kirjanpitoa koskevan toimeksiantonsa päätökseen. Tarjoajan on kuitenkin toimitettava todisteet siitä, että sen kirjanpito-osasto ja tilintarkastusosasto ovat erillisiä ja että kirjanpito- ja tilintarkastustoimien välille ei synny eturistiriitatilannetta. Liite 10 on täytettävä ja liitettävä tarjoukseen.
Välitavoitteet
31/08/2020 00:00
01/10/2020 23:59
06/10/2020 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2020/S 168-406185
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
31/08/2020 00:00