Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimus EU:ssa ja sen ulkopuolella myytävien ja käytettävien polttoaineiden...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
22/05/2012
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/07/2012
Tila:
Suljettu
Tiedot
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Puitesopimus EU:ssa ja sen ulkopuolella myytävien ja käytettävien polttoaineiden laatuun liittyvistä palveluista.
Puitesopimus koskee palveluja, jotka liittyvät EU:ssa ja sen ulkopuolella myytävien ja käytettävien nestemäisten polttoaineiden laatuun ja kyseisten polttoaineiden kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöihin. Liikenteen polttoaineiden palamisesta syntyvät päästöt aiheuttavat osaltaan ilman saastumista ja haitallisia vaikutuksia ilmastolle, terveydelle ja ympäristölle. Ne määriteltiin ilman pilaantumista koskevassa teemakohtaisessa strategiassa, joka julkaistiin vuonna 2005 (KOM(2005) 446), ja kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 siirtymistä koskevassa etenemissuunnitelmassa (KOM(2011) 112). Nestemäisten polttoaineiden asema ja niiden myötävaikutus ilman saastumiseen ja kasvihuonekaasupäästöihin on tunnustettu yhteisön lainsäädännössä, jossa on asetettu laatua koskevat vähimmäisvaatimukset ja vähennystavoitteet useille eri öljypohjaisille polttoaineille ja biopolttoaineille.EU:n lainsäädäntö sisältää merkittävän määrän polttoaineen laatua koskevia säädöksiä:1) Direktiivissä 98/70/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, määrätään EU:ssa myytävän bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta. Se sisältää useita polttoaineen laatua koskevia muuttujia, jotka vaikuttavat ilmansaasteisiin. Lisäksi direktiivissä säädetään liikkuvien työkoneiden ja sisävesiliikenteen alusten, maa- ja metsätalouden traktoreiden sekä huviveneiden käyttämien polttoaineiden rikkipitoisuudesta.2) Direktiivissä 1999/32/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, määrätään tiettyjen nestemäisten polttoaineiden, mukaan luettuna raskas polttoöljy, kaasuöljyt (lämmitysöljyt) ja meriliikenteen polttoaineet, kuten jäännöspolttoöljy ja meriliikenteessä käytettäväksi tarkoitetut tisleet, rikkipitoisuudesta.Nykyisen lainsäädännön lisäksi on meneillään useita toimia, joilla voi olla seurauksia EU:ssa myytävien ja käytettävien polttoaineiden laatuun ja kasvihuonekaasupäästöihin: 1) neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat pyytäneet komissiota toimittamaan raportin ja tarvittaessa ehdottamaan muutosta direktiiviin 98/70/EY, joka koskee epäsuoran maankäytön muutosten vaikutuksia biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöihin, 2) neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat pyytäneet direktiivin 98/70/EY tarkastamista vuonna 2014 muun muassa kasvihuonekaasuja koskevan tavoitteen tarkastamisen osalta, 3) komissio on esittänyt direktiivin 1999/32/EY muuttamista (KOM(2011) 439) heinäkuussa 2011. Tämän tarjouspyynnön erien tarkoituksena on toimittaa palvelut, joiden avulla voidaan vastata liikenteen polttoaineita koskevaan EU:n lainsäädäntöön liittyviin tarpeisiin. Työhön kuuluu polttoaineiden laatua koskevia teknisiä ja taloudellisia analyyseja, joiden kohteena ovat muun muassa epäpuhtauspäästöt ja kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöt. Ensimmäisessä ja toisessa erässä käsitellään fossiilisten polttoaineiden ja vastaavasti biopolttoaineiden teknisiä näkökohtia, mukaan luettuna asiaankuuluvat mikrotaloudelliset näkökohdat. Kolmannessa erässä käsitellään fossiilisten polttoaineiden ja biopolttoaineiden makrotaloudellisia näkökohtia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
22/05/2012 00:00
Ei sovelleta
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2013/S 059-096663 Oikaisu 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 22/05/2012 00:00