Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tieteellinen ja tekninen tuki useiden kemikaalisäädösten täytäntöönpanoa varten:...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
28/04/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
10/06/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.A.3/FRA/2015/0010.
Tieteellinen ja tekninen tuki useiden kemikaalisäädösten täytäntöönpanoa varten: - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18.12.2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,...
Sopimuksen tavoitteena on Euroopan komission tukeminen useiden kemikaalisäännösten täytäntöönpanossa. Kyseessä ovat seuraavat säädökset:— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18.12.2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta,— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16.12.2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta,— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29.4.2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta,— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4.7.2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
28/04/2015 00:00
Ei sovelleta
10/06/2015 16:00
24/06/2015 00:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 082-144991 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 28/04/2015 00:00