Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Neuvontapalvelujen toimittaminen Euroopan investointipankin pääsihteeristölle
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
25/06/2021
Tarjousten vastaanoton määräaika:
13/08/2021
Tila:
Suljettu
Tiedot
CFT-1639
Neuvontapalvelujen toimittaminen Euroopan investointipankin pääsihteeristölle
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on pyytää palvelujen toimittamista sellaisten toimien tukemiseksi, joita toteutetaan pääsihteeristössä tai joita pääsihteeristö johtaa EIP-ryhmässä ja jotka koskevat sääntelymuutoksia (ja niiden vaikutuksia), strategian ja organisaation määrittelyä ja toteutusta sekä liiketoiminta-analyysiä ja hankejohtamista/muutoksenhallintaa.Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on valita viisi palveluntarjoajaa kutakin jäljempänä kuvattua kolmea erää varten sellaisen rinnakkaisen puitesopimuksen yhteydessä, johon liittyy kilpailun uudelleenkäynnistäminen:• erä 1: sääntelymuutokset,• erä 2: strategian ja organisaation määrittely ja toteutus,• erä 3: liiketoiminta-analyysi ja hankejohtaminen/muutoksenhallinta pääsihteeristöön liittyvillä aloilla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
3
Puitesopimus
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5,000,000.00 EUR
79410000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
25/06/2021 00:00
13/08/2021 15:00
16/08/2021 15:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Sääntelymuutokset
Palveluntarjoajan on toimitettava EIP:lle tukea ja asiantuntemusta parhaiden pankkikäytäntöjen tarkastelussa tietyillä vakavaraisuuteen ja muuhun kuin vakavaraisuuteen liittyvillä sääntelyn aloilla mahdollisten sääntelyn ja markkinakäytännön valossa löytyvien puutteiden ja EIP-ryhmältä vaadittavien nämä puutteet poistavien toimien tunnistamiseksi.Asian monimutkaisuuden ja muuttuvan sääntely-ympäristön vuoksi tähän erään voi sisältyä seuraavaan ei-tyhjentävään luetteloon kuuluvia aloja:• parhaisiin pankkikäytäntöihin liittyvien sääntelyvaatimusten (vakavaraisuus / muu kuin vakavaraisuus) arviointi: tavoitteena on ymmärtää, miten EIP tulkitsee sääntelyvaatimuksia ja mitä vaikutuksia kyseisillä vaatimuksilla on EIP:n organisaatiokehyksessä sekä EIP-ryhmän tasolla (sovellettavissa tapauksissa),• EIP-ryhmän organisaatioon, prosesseihin ja menettelyihin liittyvien muutosten arviointi ja tuki parhaisiin pankkikäytäntöihin liittyvien vaatimusten noudattamista varten: suoraan ja/tai epäsuorasti sääntelyvaatimuksen arvioinnin seurauksena ja kyseisten vaatimusten täytäntöönpanon yhteydessä.• hyvän hallintotavan ja yleisen hallintorakenteen vahvistaminen niin, että huomiota kiinnitetään EIP-ryhmän hallinnoinnin mekanismiin, optimointiin ja toimintaan (sekä yritystasolla että institutionaalisella tasolla) ja varmistetaan organisaation tehokas ja vakaa hallinta,• tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen kehittyvistä sääntelymuutoksista, jotka voivat vaikuttaa EIP-ryhmään: neuvonnan tarjoaminen sääntelyvaatimusten tuntemuksen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi sääntelyseurantapalvelun (ja kaiken siihen liittyvän infrastruktuurin) ja/tai minkä tahansa muun tyyppisen aloitteen avulla, jotta voidaan parantaa henkilöstön tietämystä sääntelyvaatimuksista,• sisäisten tarkastusten (ja niihin liittyvien riskien) arviointi: tarkastukset ovat tarpeen pankin/ryhmän eri liiketoiminta-alojen asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi pankin sisäisen valvonnan kehyksen mukaisesti.Odotetut suoritteet määritetään kunkin erillisen toimeksiannon osalta.
Erä 2
Strategian ja organisaation määrittely ja toteutus
Palveluntarjoajien on tarjottava EIP-ryhmälle strategiaan ja organisaatioon liittyvää tukea ja asiantuntemusta pankissa tehtäviä ja pääsihteeristöön liittyviä laajoja muutoshankkeita varten.Tämän erän palvelut voidaan jakaa seuraavan ei-kattavan toimiluettelon mukaisesti:• strategian määrittely ja toteutus: pääsihteeristön neuvonta strategian määrittelyssä ja monialaisten toteutussuunnitelmien suunnittelussa sellaisia suuria aloitteita varten, joilla voi olla joko organisatorisia ja/tai institutionaalisia vaikutuksia,• tavoitetoimintamalli: näkemyksien ja neuvonnan tarjoaminen laitoksen tiettyjen toimintojen tai palveluiden arviointia varten organisaation keskeisten periaatteiden (muun muassa kolme puolustuslinjaa, tiettyjen toimintojen ulkoistaminen) mukaisesti ja siten, että varmistetaan pankin toiminnan tehokkuus ja toimivuus,• hallinnointia koskevat aiheet: näkemysten tarjoaminen hyvän hallintotavan arviointia varten (pankin hallinnon toiminnan parantamiseksi) ja kaikista muista hallintoon tai organisaatioon liittyvistä asioista (jotka liittyvät erityisesti arviointien suosituksiin, sisäisen tarkastuksen raportteihin jne.).
Erä 3
Liiketoiminta-analyysi ja hankejohtaminen/muutoksenhallinta pääsihteeristöön liittyvillä aloilla
Palveluntarjoajien on tarjottava tukea ja asiantuntemusta liiketoiminnan analysointiin ja hankejohtamiseen/muutoksenhallintaan liittyvissä asioissa pääsihteeristön muodostaville eri ryhmille tai mitä tahansa pääsihteeristön johdolla toteutettavaa aloitetta varten.Tämän erän palvelut voidaan jakaa seuraavan ei-kattavan toimiluettelon mukaisesti:— hankkeen/ohjelmien hallintaan liittyvät valmiudet: tuki hankkeiden/ohjelmien suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten (esim. hankkeiden/ohjelmien hallinnan ja ohjauksen määrittely ja elävöittäminen, suunnittelun määrittely ja seuranta, hankkeiden/ohjelmien hallinnoinnista vastaava yksikkö, riskien/ongelmien hallinta),— muutoksenhallintaan liittyvät valmiudet: kaikkien aloitteiden (hanke tai ohjelma) tukeminen muutoksenhallinnan kannalta (esim. muutoksenhallintasuunnitelman laatiminen, tukiviestintä, asiaankuuluvat koulutustoimia ja muut asiaan liittyvät aiheet),— sihteeristön yleiset käytännöt, prosessit, menettelyt ja valvontatoimet: pääsihteeristön vastuulle kuuluvien tai pääsihteeristöön liittyvien käytäntöjen, politiikan, prosessien ja menettelyjen suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen edistäminen. Tähän sisältyy myös pääsihteeristön sisäisen valvonnan kehyksen yhteydessä tunnistettujen valvontatoimien suunnittelu ja arviointi,— liiketoiminta-analyysi: liiketoimintatarpeiden määrittelyn ja muotoilun tukeminen teknisiä ratkaisuja koskevan suunnitelman valmistelua ja ratkaisumallien seurantaa varten teknisten työryhmien kanssa,— tietojen analysointi ja raportointi: tuki erityisesti pääsihteeristölle suurten tietokokonaisuuksien analysointia varten (tietojen analysointivalmiuksien avulla - ensisijaisesti taloudellista analyysiä varten) ja tietojen raportointia varten.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2021/S 121-316995
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
25/06/2021 00:00