Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Arviointitutkimus kansallisesta prosessioikeudellisesta lainsäädännöstä ja käytä...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
02/06/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
01/09/2015
Tila:
Suljettu
Tiedot
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Arviointitutkimus kansallisesta prosessioikeudellisesta lainsäädännöstä ja käytännöistä niiden tuomioiden vapaaseen liikkuvuuteen sekä EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisen kuluttajien prosessioikeudellisen suojan...
Tutkimuksella on kaksi seuraavaa erillistä tavoitetta:1) sen tutkiminen, mitä vaikutuksia kansallisella prosessioikeudellisella lainsäädännöllä on tuomioiden vapaaseen liikkuvuuteen. Tutkimuksessa selvitetään, hankaloittavatko kansallisten prosessioikeudellisten sääntöjen olemassa olevat eroavaisuudet tuomioiden vapaata liikkuvuutta koskevan tavoitteen toteuttamista erityisesti heikentämällä jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välistä keskinäistä luottamusta, ja määritetään kyseisen vaikutusten laajuus. Tutkimuksessa on analysoitava tätä eurooppalaisten siviilioikeudellisten välineiden yhteydessä tunnustamisen ja täytäntöönpanon helpottamiseksi edelleen ja siten, että otetaan huomioon oikeussuojan saatavuutta koskeva perusoikeus ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.Tätä varten tutkimuksessa on analysoitava vaihtoehtoja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi edellä mainitun arvioinnin sekä oikeudellisten ja taloudellisten perusteiden perusteella. Tässä on otettava huomioon poliittinen tavoite, joka koskee siviilioikeudellisia ja kauppaoikeudellisia asioita koskevan oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvien nykyisten välineiden sujuvan toiminnan varmistamista sekä kyseisen yhteistyön kaikenlaista vahvistamista tai tehostamista edelleen aidon Euroopan oikeusalueen luomiseksi. Analyysissä ja päätelmissä on tarkasteltava huolellisesti kunkin ehdotetun ratkaisun hyviä ja huonoja puolia,2) sen arviointi, voidaanko ja missä määrin voidaan kansallisella prosessioikeudellisella lainsäädännöllä ja käytännöillä varmistaa EU:n kuluttajaoikeuksien prosessioikeudellinen suoja, sekä sen arviointi, täyttävätkö kyseiset säännöt ja käytännöt sellaisista Euroopan unionin tuomioistuimen (jäljempänä ’unionin tuomioistuin’) päätöksistä peräisin olevat vaatimukset, jotka koskevat tehokkuuden ja vastaavuuden periaatteita ja velvollisuutta suorittaa EU:n kuluttajalainsäädännön noudattamista koskeva viran puolesta suoritettava arviointi.Tätä varten ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden menettelyllistä itsemääräämisoikeutta koskeva periaate tutkimuksessa on tarkasteltava kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä koottava kaikki tarvittavat todisteet, jotka koskevat sopimuksia koskevien EU:n kuluttajaoikeuksien prosessioikeudellista suojaa. Tutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kansallisten prosessien eri näkökohtien väliseen suhteeseen ja arvioita niitä prosessien eri vaiheissa. Tämän osalta tutkimuksessa on analysoitava, täyttävätkö kansalliset prosessijärjestelmät tuomioistuimen oikeuskäytäntöön liittyvät vaatimukset. Lisäksi tutkimuksessa on esitettävä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen arvioinnin perusteella tehdyt päätelmät sekä kehitettävä vaihtoehtoja, jotta voidaan vahvistaa sopimuksia koskevien EU:n kuluttajaoikeuksien suojaa. Analyysissä ja päätelmissä on tarkasteltava huolellisesti kunkin ehdotetun ratkaisun hyviä ja huonoja puolia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Ei sovelleta
Osallistumisehdot
katso tarjouseritelmät.
Jotta tarjoajat voivat todistaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa, tarjoajien on osoitettava, että niiden vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 300 000 euroa (keskimäärin kolmen viime vuoden aikana). Jos kyseessä on yhteistarjous, huomioon otetaan konsortion kaikkien jäsenten ja määritettyjen alihankkijoiden yhteenlasketut valmiudet.Seuraavat todistukset on toimitettava:— yksinkertaistettuja taseita ja tuloslaskelmia koskevat lomakkeet täytettyinä kolmen viime vuoden ajalta (liite 2 on täytettävä),— jäljennös tuloslaskelmista ja taseista kolmen viimeksi päättyneen tilikauden osalta,— jos kyseisiä asiakirjoja ei ole, pankkien antamat asianmukaiset ilmoitukset,— tarvittaessa todiste ammatillisesta vastuuvakuutuksesta.Jos tarjoaja ei jostain poikkeuksellisesta syystä (jonka hankintaviranomainen katsoo oikeutetuksi) voi toimittaa jompaakumpaa edellä tarkoitetuista asiakirjoista, se voi todistaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla hankintaviranomaisen sopivaksi katsomalla asiakirjalla. Tarjouksessa on joka tapauksessa ilmoitettava hankintaviranomaiselle kyseinen poikkeuksellinen syy ja perustelut sille. Komissio varaa oikeuden pyytää myös muita asiakirjoja, joiden avulla se voi varmistaa tarjoajan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen.
katso edellä.
a. Tarjoajia koskevat perusteet:tarjoajien (jos kyseessä on yhteistarjous, kaikkien tarjoajien ja tunnettujen alihankkijoiden yhdistetyt valmiudet) on täytettävä seuraavat perusteet:— tarjoajan on todistettava, että sillä on kokemusta kuluttajaoikeuden ja siviiliprosessioikeuden alalta sekä eurooppalaisesta kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja prosessioikeudesta,— tarjoajan on todistettava, että sillä on kokemusta työskentelystä kaikkien 28 jäsenvaltion virallisilla kielillä,— tarjoajan on todistettava, että sillä on valmiudet laatia raportteja englanniksi ja ranskaksi,— tarjoajan on todistettava, että sillä on kokemusta tutkimustekniikoista, tiedonkeruusta, tilastollisista analyyseistä sekä raporttien ja suositusten laatimisesta.b. Palvelun toimittavaa työryhmää koskevat perusteet:palvelun toimittavalla työryhmällä on oltava vähintään seuraavat toimenkuvat:Hankkeen johtaja: vähintään viiden vuoden kokemus hankkeen johtamisesta, mukaan luettuna hankkeen toimittamisen valvontaa, toimitetun palvelun laadun valvontaa, asiakkaiden neuvontaa ja ristiriitojen ratkaisemista koskeva kokemus vastaavissa hankkeissa, sekä kokemus vähintään kymmenen henkilön työryhmän johtamisesta.Kielellisen laadun tarkastaminen: vähintään yhdellä työryhmän jäsenellä on oltava syntyperäisen puhujan tasoinen englannin kielen taito.Kuluttajaoikeuden, siviiliprosessioikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden asiantuntijat: Sopimusosapuolen on ehdotettava tarjouksessaan sellaisten asiantuntijoiden työryhmää, joilla on valmiudet suorittaa kyseessä oleva vaativa oikeudellinen analyysi. Ehdotetuilla asiantuntijoilla on oltava yliopistotutkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus oikeusalalta. Työryhmään on kuuluttava asiantuntijoita, joilla on asianmukaista kokemusta kuluttajaoikeudesta, siviiliprosessioikeudesta (mukaan luettuna eurooppalainen prosessioikeus) ja kansainvälisestä yksityisoikeudesta sekä laaja tietämys niiden jäsenvaltioiden kansallisista oikeusjärjestelmistä, joita ne analysoivat.Tietojen keruusta ja analysoinnista vastaava työryhmä: Työryhmään on kuuluttava tutkijoita, joilla on yliopistotutkinto ja vähintään kahden vuoden kokemus oikeudellisten tietojen keruusta ja analysoinnista.Jäsenillä on yhdessä oltava todistettavasti kaikkien EU:n virallisten kielten taito.Jos tarjouksessa on mukana useita palveluntarjoajia/alihankkijoita, niillä on oltava yhdessä tarvittavat ammatilliset valmiudet ja tekninen suorituskyky tehtäviensä suorittamiseksi.c. Todisteet:edellä mainittujen perusteiden täyttämiseksi on toimitettava seuraavat todisteet:1. tarjoajien on toimitettava tarjouksensa mukana töiden suorittamisesta vastaavan kunkin henkilöstöön kuuluvan työntekijän yksityiskohtainen ansioluettelo, jossa ilmoitetaan muun muassa tämän koulutustausta, oppiarvot ja tutkintotodistukset, ammatillinen kokemus, tutkimustyö, julkaisut ja kielitaito. Ansioluetteloiden laatimisessa on mieluiten noudatettava ansioluettelon yhteisestä eurooppalaisesta mallista 11.3.2002 annettua komission suositusta, joka on julkaistu 22.3.2002 Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa nro 79 (s. 66),2. luettelo tärkeimmistä viiden viime vuoden aikana toimitetuista vastaavanlaisista palveluista sekä tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja julkisista tai yksityisistä toimeksiantajista. Todisteeksi on toimitettava julkisten viranomaisten tai yksityisten asiakkaiden antamat tai allekirjoituksella varmentamat todistukset tai, jos tämä ei ole mahdollista, yksinkertaisesti palveluntarjoajan ilmoitus palvelujen suorittamisesta,3. sopimuksen osa, jonka palvelunsuorittaja aikoo teettää alihankintana.
katso edellä.
Välitavoitteet
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 104-188196
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
02/06/2015 00:00