Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
EU:n jäsenvaltioiden maaperän suojelua koskevien poliittisten välineiden ajantas...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
20/06/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/08/2015
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.B.1/SER/2015/0022.
EU:n jäsenvaltioiden maaperän suojelua koskevien poliittisten välineiden ajantasaistettu inventointi ja arviointi
Sopimuksen yleistavoitteena on toimittaa ajantasaistettu ja yksityiskohtainen kuva niistä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tason sekä (soveltuvin osin) alueellisen tason politiikoista ja toimenpiteistä, jotka edistävät (suoraan tai välillisesti) maaperän suojelua. Tilannekuvausta tuetaan asiaankuuluvilla todisteilla ja määritetään määrällisesti mahdollisuuksien mukaan. Tuloksilla on tuettava mahdollisten tulevien Euroopan unionin tason toimintaa koskevien jatkoehdotusten lähtökohtia siten, että otetaan täysin huomioon suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteet.Tämä arviointi perustuu huomattavaan määrään taustalla olevaa tietoa, joka on kerätty maaperän suojelua koskevan teemakohtaisen strategian laatimisen ja jatkuvan toteuttamisen yhteydessä, sekä lisätutkimuksiin ja -arviointeihin, jotka on suoritettu Euroopan unionin politiikkojen yhteydessä (yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), vesipuitedirektiivi jne.).Sopimuksen painopistealueina ovat toimenpiteet ja oikeudelliset välineet, jotka koskevat pääasiallisia maaperää uhkaavia tekijöitä (eroosio, orgaanisen aineksen väheneminen, saastuminen, sulkeutuminen, maaperän biologisen monimuotoisuuden väheneminen, suolaantuminen, tiivistyminen ja maanvyörymät) sekä maaperän funktioihin, jotka on määritetty maaperän suojelua koskevassa teemakohtaisessa strategiassa.Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:1) Maaperän kannalta merkityksellisten politiikkojen ja maaperän suojeluun liittyvän lainsäädännön inventoinnin suorittaminen soveltuvin osin Euroopan unionin tasolla ja sen 28 jäsenvaltion ja sen eri alueiden tasolla. Tämän inventoinnin avulla on tarkoitus myös tunnistaa merkitykselliset ei-sitovat välineet, toimenpiteet ja kohteet (esimerkiksi kansalliset maaperää koskevat strategiat). Inventoinnin täytyy kattaa sekä voimassa olevat että valmisteilla olevat politiikat.2) Tiedon kerääminen jäsenvaltioiden (niihin kuuluvat alueet mukaan luettuina) ja EU:n tasoisten maaperää koskevan lainsäädännön ja maaperän suojeluntoimenpiteiden maaperän tilaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnista.3) Tämän perusteella eri politiikkojen rajat ylittävän analyysin suorittaminen, jotta voidaan määrittää Euroopan unionin politiikkojen ja kansallisen lainsäädännön vaikutukset ja puutteet maaperää uhkaavien tekijöiden ja maaperän funktioiden käsittelyn osalta. Lisäksi tavoitteena on herättää keskustelua jäsenvaltioista tulevien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa inventointitoimien avulla saaduista tuloksista.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
20/06/2015 00:00
Ei sovelleta
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2015/S 118-212395
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
20/06/2015 00:00