Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Sukupuolten tasa-arvoa Euroopan unionissa koskeva tieteellinen analyysi ja neuvo...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
22/08/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/11/2015
Tila:
Suljettu
Tiedot
JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
Sukupuolten tasa-arvoa Euroopan unionissa koskeva tieteellinen analyysi ja neuvonta
Sopimuksen yleistavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoon liittyvän politiikkaa koskevan analyysin ja politiikan kehityksen parantamista Euroopan tasolla toimittamalla luotettavaa, riippumatonta ja perusteellista tieteellistä tukea ja neuvontaa Euroopan komissiolle. Tuen avulla vahvistetaan komission tietämyspohjaa (mukaan lukien sen maakohtainen tietämys) poliittisten aloitteiden valmistelun tukemiseksi ja poliittisen yhteistyön tukemiseksi Euroopan tasolla.Tarkemmin sanottuna tieteelliseen tukeen ja neuvontaan sisältyvät seuraavat aiheet:— sukupuolten tasa-arvo työmarkkinoilla, mukaan lukien sukupuolten väliset erot palkan, työajan ja työllisyyden suhteen,— työ- ja yksityiselämän tasapaino,— köyhyys, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu (mukaan lukien eläkejärjestelmät) sukupuolinäkökulmasta,— sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa,— sukupuoleen perustuva väkivalta, mukaan lukien lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, internetissä tapahtuva väkivalta ja häirintä, seksuaalinen väkivalta ja haitalliset käytännöt sekä kunniaan perustuva väkivalta,— sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja koulutuksen kautta,— monialaiset kysymykset, kuten sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen, tasa-arvonäkökohtien huomioiminen talousarvion laadinnassa, sukupuolistereotypiat tai miesten asema sukupuolten tasa-arvon kannalta,— sukupuolten tasa-arvoa koskevat tilastot ja sukupuoleen perustuva väkivalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Ei sovelleta
Osallistumisehdot
katso tarjouseritelmät.
Todistaakseen taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa tarjoajien on osoitettava, että niiden vuosittainen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 300 000 euroa (keskimäärin kolmen viime vuoden aikana). Jos kyseessä on yhteistarjous, huomioon otetaan konsortion kaikkien jäsenten ja määritettyjen alihankkijoiden yhteenlasketut valmiudet.Seuraavat todistukset on toimitettava:— yksinkertaistettuja taseita ja tuloslaskelmia koskevat lomakkeet täytettyinä kolmen viime vuoden ajalta,— jäljennös tuloslaskelmista ja taseista kolmen viimeksi päättyneen tilikauden osalta,— jos kyseisiä asiakirjoja ei ole, pankkien antamat asianmukaiset ilmoitukset,— tarvittaessa todiste ammatillisesta vastuuvakuutuksesta.Jos tarjoaja ei jostain poikkeuksellisesta syystä (jonka hankintaviranomainen katsoo oikeutetuksi) voi toimittaa jompaakumpaa edellä tarkoitetuista asiakirjoista, se voi todistaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla hankintaviranomaisen sopivaksi katsomalla asiakirjalla. Tarjouksessa on joka tapauksessa ilmoitettava hankintaviranomaiselle kyseinen poikkeuksellinen syy ja perustelut sille. Komissio varaa oikeuden pyytää myös mitä tahansa muuta asiakirjaa, jonka avulla se voi varmistaa tarjoajan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen.
katso edellä.
A. Tarjoajia koskevat perusteet:Tarjoajan on täytettävä seuraavat perusteet:kullakin yksittäisellä työryhmän jäsenellä, joka vastaa muista kuin toimistotehtävistä tai hallinnollisista tehtävistä, on oltavaa) vankka kokemus aloilta, jotka liittyvät politiikan analysointiin ja arviointiin sukupuolten tasa-arvoa kansallisella tai Euroopan tasolla koskevalla alalla sekä vähintään neljän vuoden todistettava kokemus kyseiseltä alalta,b) hyvä englannin kielen taito (sekä suullinen että kirjallinen).Työryhmän jäsenten on täytettävä yhdessä seuraavat valintaperusteet:a) kaikki EU:n jäsenvaltiot kattava yhdistetty todistettava kokemus ja kielitaito,b) todistettava asiantuntemus, tieteellinen tietämys ja vähintään viiden vuoden akateeminen kokemus seuraavilta aloilta:— työmarkkinoihin liittyvät asiat, mukaan lukien naisten osallistuminen työelämään, sukupuolten väliset palkkaerot sekä työn, yksityiselämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen,— sosiaalinen suojelu / sosiaalinen osallisuus,— sukupuoleen perustuva väkivalta, mukaan lukien oikeusalan asiantuntemus, lääketieteen/psykologian asiantuntemus ja väkivaltaa koskevien tilastojen asiantuntemus sekä väkivallan eri muodot, mukaan lukien lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta, internetissä tapahtuva väkivalta ja häirintä, seksuaalinen väkivalta ja haitalliset käytännöt sekä kunniaan perustuva väkivalta,— sukupuolten tasa-arvoa päätöksenteossa koskevat eri alat (taloudellinen päätöksenteko, poliittinen päätöksenteko jne.),— sukupuoli ja koulutus,— tilastot ja ekonometria,c) erittäin hyvä englannin kielen taito viestinnän helpottamiseksi komission kanssa,d) vahvat suunnittelu- ja organisointitaidot sekä kyky järjestää kokouksia,e) todistettavat valmiudet perustaa asianmukainen organisaatiorakenne kaikkien vaadittujen tehtävien suorittamiseksi, mukaan lukien todistettavat valmiudet huolehtia hallinnollisista, logistisista ja rahoituksellisista näkökohdista. Komissio arvioi tämän perusteen täyttymistä muun muassa tarkastelemalla luetteloa tarjoajan aikaisemmin toteuttamista samankaltaisista toimista,f) todistettavat valmiudet toimittaa riittävä määrä asiantuntijoita sekä valmiudet turvautua riittävään aihekohtaiseen osaamiseen ja kielitaitoon, jotta sopimusosapuoli voi helposti saada ja koota vaadittujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Komissio arvioi tämän perusteen täyttymistä ansioluetteloiden luettelon, tarjoajan toimintaa koskevan kuvauksen ja tarjousta varten käytettävissä olevien asiaankuuluvien elinten, laitosten, rakenteiden jne. luettelon sekä sellaisen verkostoitumisen perusteella, jota tarjoaja voi myöhemmin toteuttaa,g) todistettavat valmiudet käyttää ammattilaisten ja asiantuntevien toimijoiden palveluita, kuten toimittaja, jolla on soveltuva tutkinto, syntyperäisen puhujan tasoinen englannin kielen taito (osoitetaan ansioluetteloiden avulla).B. Todistusasiakirjat:Edellä mainittujen perusteiden täyttämiseksi on toimitettava seuraavat todisteet:1. tarjoajan on toimitettava tarjouksensa mukana jokaisen töiden suorittamisesta vastaavan työryhmän jäsenen / asiantuntijan yksityiskohtainen ansioluettelo, jossa ilmoitetaan tämän koulutustausta, oppiarvot ja tutkintotodistukset, ammatillinen kokemus, tutkimustyö, julkaisut ja kielitaito. Ansioluetteloiden laatimisessa on mieluiten noudatettava ansioluettelon yhteisestä eurooppalaisesta mallista 11.3.2002 annettua komission suositusta (EYVL L 79, 22.3.2002, s. 66),2. luettelo tärkeimmistä viiden viime vuoden aikana toimitetuista vastaavanlaisista palveluista sekä tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja julkisista tai yksityisistä toimeksiantajista. Todisteeksi on toimitettava julkisten viranomaisten tai yksityisten asiakkaiden antamat tai allekirjoituksella varmentamat todistukset tai, jos tämä ei ole mahdollista, yksinkertaisesti palveluntarjoajan ilmoitus palvelujen suorittamisesta,3. sopimuksen osa, jonka palveluntarjoaja aikoo teettää alihankintana. Alihankkijoiden on toimitettava aiekirje, jossa ne ilmoittavat halukkuutensa toimittaa tarjouksessa ennakoitu ja näiden tarjouseritelmien mukainen palvelu.
katso edellä.
Välitavoitteet
22/08/2015 00:00
27/10/2015 23:59
03/11/2015 12:00
06/11/2015 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2015/S 162-295671 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 22/08/2015 00:00