Sonraí an Ghlao ar Thairiscintí

Teideal:
Staidéar meastóireachta ar dhlíthe agus ar chleachtais náisiúnta nós imeachta i ...
Údarás Conarthachta:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dáta foilsithe TED:
02/06/2015
Dáta deiridh le haghaidh tairiscintí:
01/09/2015
Stádas:
Dúnta
Faisnéis
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Staidéar meastóireachta ar dhlíthe agus ar chleachtais náisiúnta nós imeachta i dtéarmaí a dtionchar ar shaorchúrsaíocht breithiúnas agus ar choibhéiseacht agus éifeachtacht chosaint nós imeachta na dtomhaltóirí de réir...
Baineann 2 chuspóir éagsúla leis an staidéar:(1) tionchar an dlí náisiúnta nós imeachta ar shaorchúrsaíocht breithiúnas a iniúchadh trí fháil amach an gcuirtear cosc ar ghnóthú an chuspóra saorchúrsaíocht breithiúnas a bheith ann, agus a mhéid a dhéantar sin mar thoradh ar éagsúlachtaí i rialacha náisiúnta nós imeachta, go háirithe tríd an mbonn a bhaint de chomh-mhuinín idir chórais ceartais na mBallstát. Ba cheart anailís a dhéanamh air sin leis an staidéar i gcreatlach ionstraimí Eorpacha um cheartas sibhialta, i gcomhthéacs éascú breise ar aitheantas agus ar fhorfheidhmiú agus aird a thabhairt ar an mbuncheart chun rochtain ar cheartas agus ar an gceart chun trialach cothroime.Chuige sin, ba cheart anailís a dhéanamh leis an staidéar ar na roghanna chun chomh-mhuinín a atreisiú bunaithe ar an measúnú thuas, arna thacú le hargóintí dlí agus eacnamaíocha, i bhfianaise an chuspóra beartais chun oibriúchán réidh na n-ionstraimí reatha um chomhoibriú breithiúnach i gcúrsaí sibhialta agus tráchtála a áirithiú agus atreisiú nó diansaothrú breise an chomhoibrithe sin d'fhonn fíor-limistéar ceartais Eorpach a chruthú. Déanfar buntáistí agus míbhuntáistí gach réitigh bheartaithe a thomhas go cúramach leis an anailís agus leis na tátail;(2) chun measúnú a dhéanamh an ndéantar, agus a mhéid a dhéantar cosaint nós imeachta ar chearta tomhaltais AE a áirithiú le dlíthe agus cleachtais náisiúnta nós imeachta, agus an gcomhlíontar riachtanais a eascraíonn as rialú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ('CJEU') a bhaineann leis na prionsabail maidir le héifeachtacht agus coibhéiseacht leis na rialacha agus na cleachtais sin chomh maith leis an oibleagáid meastóireacht 'ex officio' a dhéanamh ar chomhlíonadh dlí tomhaltais an AE.Chuige sin, agus an prionsabal maidir le neamhspleáchas nós imeachta na mBallstát á thabhairt san áireamh, ba cheart leis an staidéar dlíthe agus cleachtais náisiúnta a iniúchadh, agus an fhianaise riachtanach uile a bhailiú maidir le cosaint nós imeachta na gceart tomhaltais AE lena rialaítear conarthaí. Ba cheart aird ar leith a thabhairt leis an staidéar ar an gcaidreamh idir ghnéithe éagsúla na nósanna imeachta náisiúnta agus iad a mheas ag céimeanna éagsúla le linn na n-imeachtaí. Sa chomhthéacs sin, ba cheart anailís a dhéanamh leis an staidéar an gcomhlíontar riachtanais chásdlí an CJEU le córais náisiúnta nós imeachta. Ar deireadh, ba cheart tátail ón measúnú ar dhlíthe agus cleachtais náisiúnta a sholáthar leis an staidéar, agus roghanna a fhorbairt chun cosaint nós imeachta na gceart tomhaltais AE lena rialaítear conarthaí a atreisiú. Ba cheart buntáistí agus míbhuntáistí gach réitigh bheartaithe a thomhas go cúramach leis an anailís agus leis na tátail;
Seirbhísí
Nós imeachta oscailte
Dúnta
Ticeáilte
Conradh poiblí
Neamhbhainteach
Coinníollacha rannpháirtíochta
Féach ar na sonraíochtaí tairisceana.
D'fhonn a chumas eacnamaíoch agus airgeadais a chruthú, ní mór do na tairgeoirí (.i. i gcás comhthairisceana, cumas comhcheangailte bhaill uile an chuibhreannais agus na bhfochonraitheoirí arna sainaithint) a léiriú go bhfuil a láimhdeachas comhdhlúite bliantúil níos mó ná 300 000 EUR (meánmhéid le haghaidh na 3 bliana seo a chuaigh thart).Ba cheart an fhianaise seo a leanas a sholáthar:— an 'Clár comhardaithe simplithe' agus 'Cuntas brabúis & caillteanais simplithe' comhlánaithe le haghaidh na 3 bliana seo a chuaigh thart (ní mór Iarscríbhinn 2 a chomhlánú),— cóip den chuntas brabúis & caillteanais agus den chlár comhardaithe le haghaidh na 3 bliana seo a chuaigh thart dá bhfuil cuntais dúnta,— ina éagmais sin, ráitis iomchuí ó bhainc,— más infheidhme, fianaise ar árachas slánaíochta riosca ghairmiúil.Má tharlaíonn sé, ar chúis eisceachtúil éigin a mheasann an t-údarás conarthachta inchosanta, nach bhfuil an tairgeoir ábalta ceann amháin nó eile de na doiciméid thuasluaite a sholáthar, is féidir leis nó léi a chumas (a cumas) eacnamaíoch agus airgeadais a chruthú le haon doiciméad eile a mheasann an t-údarás conarthachta a bheith iomchuí. I gcás ar bith, ní mór an chúis eisceachtúil agus an chosaint ina thaobh a chur in iúl don údarás conarthachta. Coimeádann an Coimisiún an ceart aon doiciméad eile a iarraidh lena ndéantar é a chumasú cumas eacnamaíoch agus airgeadais an tairgeora a fhíorú.
Féach thuas.
a. Na critéir a bhaineann le tairgeoirí:Ní mór do thairgeoirí (cumas comhcheangailte na dtairgeoirí agus na bhfochonraitheoirí sainaitheanta go léir i gcás comhthairisceana) na critéir a leanas a chomhlíonadh:— ní mór don tairgeoir taithí a chruthú sa réimse um dhlí tomhaltais agus um dhlí sibhialta nós imeachta, chomh maith le taithí ar dhlí príobháideach Eorpach idirnáisiúnta agus nós imeachta,— ní mór don tairgeoir taithí a chruthú ar oibriú i dteangacha oifigiúla na 28 Ballstáit uile.— ní mór don tairgeoir cumas a chruthú gur féidir leis tuarascálacha a dhréachtú i mBéarla agus i bhFraincis,— ní mór don tairgeoir a chruthú go bhfuil taithí aige ar theicnící suirbhéireachta, ar bhailiú sonraí, ar anailísí staitistiúla agus ar thuarascálacha agus ar mholtaí a dhréachtú.b. Na critéir a bhaineann leis an bhfoireann a sholáthróidh an tseirbhís:Ba cheart go gcuimseofaí na próifílí a leanas, ar a laghad, leis an bhfoireann a sholáthróidh an tseirbhís:Bainisteoir tionscadail: taithí 5 bliana ar a laghad ar bhainistíocht tionscadail, lena n-áirítear tabhairt chun críche tionscadail a mhaoirsiú, rialú cáilíochta ar sheirbhís arna cur ar fáil, treoshuíomh cliaint agus taithí ar imréiteach coinbhleachta i dtionscadal lenar bhain raon feidhme comhchosúil agus taithí ar fhoireann ina bhfuil 10 daoine ar a laghad a bhainistiú.Seiceáil ar cháilíocht teanga: ba cheart go mbeadh scileanna teanga ar leibhéal dúchasach i mBéarla ag 1 bhall den fhoireann ar a laghad.Saineolaithe sa dlí tomhaltais, sa dlí nós imeachta sibhialta agus sa dlí príobháideach idirnáisiúnta: sa tairiscint, ba cheart don chonraitheoir foireann saineolaithe a mholadh leis an gcumas an anailís dlí casta sin a dhéanamh. Ba cheart céimeanna ollscoile agus 5 bliana taithí dlí ar a laghad a bheith ag na saineolaithe molta. Ba cheart saineolaithe a bheith san fhoireann le taithí ábhartha sa dlí tomhaltais, i nós imeachta sibhialta (lena n-áirítear nósanna imeachta Eorpacha) agus sa dlí príobháideach idirnáisiúnta, chomh maith le heolas forleathan ar chórais dlí náisiúnta na mBallstát ar a ndéanfaidh siad anailís.An fhoireann le haghaidh sonraí a bhailiú agus a anailísiú: ba cheart taighdeoirí a bheith san fhoireann le céim ollscoile agus 2 bhliain ar a laghad de thaithí ar shonraí dlí a bhailiú agus a anailísiú.Eolas coiteann cruthaithe ar theangacha oifigiúla uile an AE.Má tá roinnt soláthraithe seirbhíse/fochonraitheoirí páirteach sa tairiscint, ní foláir go bhfuil an cumas teicniúil agus gairmiúil i gcomhpháirt acu na tascanna a shanntar dóibh a dhéanamh.c. Fianaise:Ba cheart an fhianaise a leanas a sholáthar d'fhonn na critéir thuas a chomhlíonadh:1. ba cheart do thairgeoirí curriculum vitae mionsonraithe a sholáthar lena dtairiscint maidir le gach ball foirne atá freagrach as an obair a dhéanamh, a bhfuil a chúlra(a cúlra) oideachasúil, a chéimeanna(a céimeanna) agus a dhioplómaí(a dioplómaí), a thaithí(a taithí) ghairmiúil, a obair(a hobair) thaighde, a fhoilseacháin(a foilseacháin) agus scileanna teanga san áireamh ann. Ba cheart na curricula vitae a chur isteach, de rogha, de réir Mholadh an Choimisiúin ar fhormáid Eorpach choiteann do curricula vitae, arna fhoilsiú in IO L 79 an 22.3.2002, lch 66;2. ba cheart liosta a sholáthar de na príomhsheirbhísí den chineál céanna a cuireadh ar fáil sna 5 bliana seo a chuaigh thart lena léirítear suimeanna, dátaí agus lucht faighte na seirbhísí a soláthraíodh, poiblí nó príobháideacha, mar aon leis na teastais a d'eisigh nó a chomhshínigh údaráis phoiblí nó cliaint phríobháideacha, nó dá éagmais sin, ráiteas simplí ón soláthraí seirbhíse gur cuireadh i gcrích iad;3. an chuid sin den chonradh atá ar intinn ag an soláthraí seirbhíse a chur ar fochonradh.
Féach thuas.
Garspriocanna
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Bearta Níl aon bheart sa Ghlao ar Thairiscintí.
Fógraí
Tagairt Cineál an fhógra Dáta Foilsithe
2015/S 104-188196
Fógra Conartha
02/06/2015 00:00
Cúnamh